Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2858 • Carl Linnaeus to Adolph Modéer, 16 January 1761 n.s.
Dated 1761 d. 16 ianuarii.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Magister:

För H[err] Magistrens gunstiga hogkomst wid nyåhret aflägger jag skyldig tacksäjelse och önskar tillbakas af ömmaste hierta att den gode Guden wille wälsigna H[err] Magistren i det rikaste mått, att H[err] Magistren snart måtte upbära ömnog skiörd af sin flit och arbete, då H[err] Magistren fingo ömnogare tillfälle att arbeta uti den wettenskapen, som länder till den Gode Gudens sanskyldiga ähra, til hwilkens uphöjande H[err] Magistren är född.

jag ärkienner så länge jag lefwer med tacksamhet de månge nye och rare insecter H[err] Magistren uptäkt och mig tillsänt. Får jag än widare af sådane upmuntras beder jag H[err] Magistren täckes genom bref låta mig wetta genom hwilken de sändas, att de ej må förgås.

Hälsa öfwermåttan den artiga och hederlige H[err] assessor Wahlbom.

Om H[err] Magistren, som är skarpsyntare än andre, skulle någon gång komma in på Öland, så sök up Ranunculum illyricum, som wäxer på alla högar, wid Hulterstad och många andra ställen. Och kiännes lätt foliis ternatis, som äro hela, odelte, grå och nästan ludne. Rötterne som på Ficaria af hopgyttrade knylar kunna lätt bewaras fast utan jord halfwa åhret. det förtryter mig att jag aldrig fått honom til trägården

jag förbl[ifwer]
Högl[ärde] H[err] Magistrens
uprichtigste t[iena]re
C[arl] Linnaeus,

Upsala 1761
d[en] 16 januarii.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA , Bergius, XIX, 224).