Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2859 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 15 January 1761 n.s.
Dated 1761 d. 15 Jan.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

Den högste Guden uppehälle Min Herre i detta och många påfölliande åh till prydnad för wårt fädernes land och augment för wettenskaperne.

För Du Hamels bref tackar jag öfwermåttan.

ibland oeconomiske frågorne torde en förtiena sitt rum, näml; hwadan Krampsiukan härrörer? denna siukdom har grasserat i södra delen af riket 4 à 5 gånger i manna minne. hela byar ja soknar hafwa där af blefwit ansatte; många eländigt dödade. Hon gick för några åhr sedan eländigt i Smoland, Bleking &c., då folket drogs tillsamans med största smärta, tills de äntelig satte lifwet till. Hon måste härröra af något fehl uti oekonomien; ty ehuru många l00de, ja tusende, woro af henne angrepne, smittade hon dock aldrig.

Sättes denna frågan skall jag hålla mig framme och biuda till att bita nöten; och tror jag aldrig att ett praemium nyttigare för riket kan anwändas; ty säkert kommer denna åter äfter några åhr, där äst hon ej förekommes med oeconomie. siukdomen har ock gått flere gånger i tyskland, utan att någon dödelig kunnat uptänka orsaken.

Om någon kunne skaffa The eller Chinabarken lefwande och wäxande till Europa äller Sverige woro, icke den belöning wärd, hwar om riksens ständers manufacturs deputation borde ärhinras, som desse tu ting draga så stora p[en]g[a]r och säkert kunne här wäxa, åtminstone i Skåne; men jag wet ej, hwad som förblindar menniskior, till andras förmon.

H[err] Hofrådet Stehlin i Petersburg, som skall wara en makalöst artig Herre, har genom H[err] Baron Posse af mig begiärt, det jag wille hos någon Trädgårdsmästare i stockholm förskrifwa för honom de trädslag som på innelychte pro memoria äro specificerade. Men som jag bor fierran från stockholm, och ej kiänner Trädgårdsmästarne, utbeder jag mig den grace få anmoda Min Herre, tala med någon Trädgårdsmästare, som dem öfwerstyrer på Petersburg, betalningen blifwer säker, då räkningen gifwes. Men skulle detta falla Min Herre för mycket beswärligt, utbeder jag mig samma pro memoria tillhakas.

jag förbl[ifwer]
Min Herres
ödmiuke tienare

Carl Linnaeus

Upsala 1761
d[ie] 15 januarii

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus wishes the secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] well and blessings from God.

He thanks for a letter from Henri-Louis Duhamel Du MonceauDuhamel Du Monceau, Henri-Louis
(1700-1782). French. Wrote on botany
and agronomy. Correspondent of Linnaeus.
[presumably Duhamel Du Monceau to Linnaeus, 29 November 1760Letter L2811].

Linnaeus discusses a suitable theme for the Academy’s annual award. He proposes “krampsiukan” [in Swedish; ergotism (in English) ] and its causes. It is a painful disease which has plagued the southern parts of Sweden 4 or 5 times in living memory and killed large numbers of people. It is obviously not infectious. If this was chosen as the theme Linnaeus would try and contribute an essay.

“Riksens ständers manufactur deputation” should be told that an award ought to be offered for bringing tea and China bark alive to Europe or Sweden. It would certainly be possible to grow them in Skåne.

Jacob von StehelinStehelin, Jacob von
(1710-1785). Russian?. Secretary at the
Imperial Academy of Sciences of St
Petersburg, Imperatorskaja akademija
nauk.
in Petersburg has through Mauritz PossePosse, Mauritz (1712-1787).
Swedish. Baron. Swedish envoy at the
Russian court. Governor of the province
of Älvsborg. Correspondent of
Linnaeus. Correspondent of Linnaeus.
asked Linnaeus to get from a gardener in Stockholm a description of certain trees. Linnaeus asks if the secretary could pass this on to some gardener in Stockholm.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 334-336   p.334  p.335  p.336.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 240-241   p.240  p.241.