Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2864 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 7 January 1761 n.s.
Dated d. 7. Januar. 1761.. Sent from Frösvik (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min wärdigste och Högstälskade Herr Archiater,
Professor, och Riddare

Nytt år, ny lycka! För sådan räknar jag de förnyade wänskaps wedermälen, hwilcka Herr Archiatren och Riddaren, wid Års wäxlingen, behagat mig lämna.

Herrans upbehållande nåd omgifwe Herr Archiatrens wårdnad, och förlänge dess sälla dagar, samt öke dess lius, som så skinande och klart hittills upletat Naturens hembligheter, och oomstöteliga sanningar! Om sig sjelf kan H[err] Archiatren, utan skryt säya:

Quod verum atque decens curo et rogo,
et omnis in hoc sum

Guds nåd stille wåre orolige tider! Wishetens Möer behöfwa lugn; men jag frucktar, att Freden ey är oss änn så nära; ännu en stund lärer det få heta.

Quicquid delirant Reges, plectuntur Achivi.

Mina skumma ögon äro mätta af werldenes bländwärck; och säyer jag giärna: Si Herre! här är jag! Emedlertid lätte wänners ståndacktighet min börda, och Guds försyn giöre af detta är ett Klangår för mig under hwilcket jag må niuta Embets ledighet och ro!

In i döden framhärdar jag owanskeligen
Min wördaste, och K[iäre] Herr Archiaters
tienstskyldigste trogne
tienare
Carl: G[ustaf] Tessin

Fröswik wid Stockholm
d[en] 7. Januar[ii] 1761.

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes a New Year letter to Linnaeus.

Tessin hopes for peace for the country, but fears that such hapiness is still far away.

With many words Tessin writes that he hopes to be able to enjoy his retirement during the coming year.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 156-157). [1] [2] [3]