Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2868 • Peter Forsskål to Carl Linnaeus, 1 January 1761 n.s.
Dated 1 Jan. 1761. Sent from KÝbenhavn (Denmark) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Köpenhamn d[en] 1 Jan[uari] 1761.

Wälborne Herr Archiater och
Riddare af Kongl[ige] Nordstjerne Orden.

En liten tid efter sedan jag å nyo skrifwit till Herr Archiatern här-ifrån, fick jag Herr Arch[iaterns] Bref af d[en] 2 Dec[ember] Jag har sedan wäntat swar om ormkjusningen, men icke fådt. I morgon måste jag om bord. Jag reser med krigs skeppet Grönland om 50 Canoner. Det förs af Capitain Fischer. Som jag sidst skref, gå wi först till Marseille och sedan till Constantinople kanske till Smyrna emellan. I Marseille will jag önska att fä emottaga H[err] Archiaterns bref och ordres under couvert å Monsieur Jean Louis Ployart Consul Danois à Marseille.

Mina resewilkor äro nog inskränkta. Jag har omsider fådt löfte att få med af alla doubletterna jag samlat[a][a] : MS1 <samlar> samlat . Utan det löfte hade jag aldrig rest. Men NB. allt skall efter instruction wid strängsta answar skickas till öfwerhofmarskalken Gref Moltke här (som dock är mig gracieux), och jämwäl får intet bref om någon observation på resan, altså ej heller till Herr Archiatern, skickas utan sub sigillo volante först till honom, att deraf kan tagas afskrift förut och all gloria inventionis blifwa hos Danmark. Något är deri billigt, men något ock outrerat. Af de hemkomna naturalier, har Kungen och öfwerhofmarskalken på min föreställning funnit wetenskaperna och sin heder nyttigt, att göra kännare och lärda présenter. Det är mig swarat, att Kungen will förbehålla sig sielf, som naturligt är, hwem han will göra présenter deraf, men dock är lofwat att man derwid will reflectera på min begäran, och jag är framför alt förbunden att en gång i underdånighet proponera om présent deraf till Hennes Maj[este]t i Swerige och till H[err] Archiatern. Spar den högste Herr Archiaterns och min lifstid tills resan är ute, hoppas jag att ingen nöd är. Folket som råder är här ganska raisonablet mot ärligt folk, när de allenast lära känna dem som sådana. Men i anledning af denna inrättning ser wäl H[err] Archiatern att för resans fullbordan af mig ingen tjänst med naturaliers samlande kan wisas Herr Archiatern eller någon annan.

Dumma owänner ha föreställt saken så, att Kungen i Spanien har haft intet af det han kåstat på Löflingens resa, utan Herr Archiatern hade haft all hedern och gagnet deraf. Den som ej känner saken, tror snart sådant som föreställs med en antagen patriotisk nit, och man har fruktat att nu skulle gå lika så. De ha lupit med limstången som förtrutit att jag ej will bära dem som ignoránter här opp för gilt emot H[err] Archiatern i Naturwetenskapen. Jag har både sjelf wisat dem jag råkat Herr Archiaterns ej blott oskyldiga utan nobla oppförande i Löflingska affairen, och har gjordt anstalt att det än widare skall wisas på högre ort. Jag har nämndt huru alt skedt med kungens i Spanien consence och huru i dedication honom all heder derföre är tillagd.

Gref Moltkes conhylier har jag med mycket arbete ej hint beskrifwa mer af än multivalvierna och bivalvierna. Det lär dock bli trykt, som den första delen af ett wärk, hwilket framdeles skall fullbordas. Af de sorter jag trodt wara nya skickade Herr Spengler (K[on]gl[ig] swarfware wid howet här) så många till Herr Archiatern med Herr Falck, som war tillgång att aflåta, jämte andra conchylier och stenar, som han sjelf i bref will widare berätta om. Det skulle fägna mig mycket om deribland är något till Herr Archiaterns nöje. Samme Spengler har conchyliesamling som på numeris specier är den rikaste här. Han är en genomärlig karl och kännare af H[err] Archiaterns meriter. Han will gerna skicka Herr Arch[iatern] hwilka conchylier Herr Arch[iatern] bara i bref behagar nämna, och han har att aflåta. Om han bara får nummer i systemet, så will han derefter söka dem ut. Will Herr Arch[iatern] wid nya species nämna honom i sina wärk som dator, skulle han anse sig dermed och med H[err] Archiaterns bekantskap öfwermåttan belönt. Herr Falck kan beskrifwa honom och annat mer, som jag derföre förbigår.

Dock de nu öfwersända nya skulle Gref Moltke förtryta om de förr än i beskrifningen af hans cabinet blefwe som determinerte i werlden bekanta.

Hela Grefwens samling af conchylier är annars med påklistrade numrer rangert efter H[err] Archiaterns Systeme. Bed Herr Falck berätta om islands prismata och anthrinos bergen i irrland som syskon till Kraken (microcosmus). Jag ber altför mycket att ej i Marseille måste sakna bref från H[err] Archiatern. Gud gifwe H[err] Arch[iatern] i detta och många nya år alt nöje och hugnad. Jag är med en odödel[ig] wördnad

W[älborne] Herr Archiaterns och Riddarens
ödmjuka tjänare Pet[rus] Forsskål.

[b][b] : MS1 [added in the left margin
f. 229r.
]
P. S. Kanske jag ock inom 1 månad är i Marseille om windeln blir mycket favorable. Min rese compagnon[c][c] : MS1 [added in the left margin
f. 228v.
]
Kramer blef nyss en eländig Doctor Medicinae och hade till gradual: Specimen insectologiae Danicae. Får H[err] Archiatern den, så ses att ej ett enda nytt species är deri, utan alt plagium ur Lesser angående entomologi, och ur H[err] Arch[iatern], Systema Naturae, resten. De ha köpt sig en insectsamling från Swerige med namnsedlar under. Och nu wilja de brillera som autodidacter och veritabla kännare, så stora stympare de äro. Jag bör erinra det, att Herr Archiatern skadar sig och sciencen med, om detta af höflighet beröms så mycket som med Kratzensteins conchylien text skedt. Ty i sanning görs deraf missbruk här af somt folk.

A la Societé
Royale des Sciences
a
Upsale
F[ran]co Elseneur.

upSUMMARY

Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeusís student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
has received Linnaeusís letter of 2 December [this letter has not come down to us]. He will embark on the Grönland, a naval vessel with 50 guns. The Captain is Heinrich FischerFischer, Heinrich . Commander
on the ship Grönland, which took
the Danish expedition to Egypt, Arabia
and Syria.
. Marseilles is the first port of call. Forsskål expects to have Linnaeusís letter with his instructions in Marseilles, in the care of Jean Louis PloyardPloyard, Jean Louis French.
Consul, Marseilles.
.

Forsskålís conditions are restricted. The Danes have, finally, permitted him to keep samples of the duplicates he will collect. There are, however, strict orders that everything must first be sent to Adam Gottlob MoltkeMoltke, Adam Gottlob
(1710-1792). Danish. High court
official at Frederik V, statesman and
diplomat.
. Thus, Forsskål must not report directly to Linnaeus. In this way the Danes can be sure of having the whole glory of the new discoveries. The King [Frederik VFrederik V, (1723-1766).
Danish. King of Denmark. Reigned
1746-1766.
] has declared that he wants to decide how the scientific material should be disposed of. However, Forsskål has been promised that the Swedish Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] and Linnaeus will be favoured.

Forsskål has often and energetically remonstrated against the slander about the Spanish King [Carlos III de BorbónCarlos III de Borbón,
(1716-1788). Spanish. King of Spain.
Reigned from 1759-1788.
], Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
and Linnaeus; he has explained that everything has been done with the Kingís consent.

Forsskål has devoted much time to describing Moltkeís collection of conchylia. Lorenz SpenglerSpengler, Lorenz (1720-1807).
Swiss. Swiss-born zoologist, who moved
to Copenhagen, Denmark in 1743.
Correspondent of Linnaeus.
has sent several of them to Linnaeus with. Johan Peter FalckFalck, Johan Peter (1732-1774).
Swedish. Professor of botany and
curator of the botanical garden of St
Petersburg. Correspondent of Linnaeus.
. Being a true Linnaean himself, Spengler is willing to send more of them at Linnaeusís request. Moltke, who is classifying his conchylia according to the Linnaean system, would, however, be offended if Linnaeus published his results before him. Falck can give more information about this.

P. S. Forsskål will be in Marseilles in a month and is anxious to have a letter from Linnaeus waiting for him there. His assistant Christian Carl KramerKramer, Christian Carl Danish.
Physician.Joined a Danish expedition to
Egypt and Arabia in 1761.
has become a doctor of medicine after a miserable doctoral thesis: Dissertatio inauguralis, sistens specimen Insectologiae DanicaeKramer, Christian Carl
Dissertatio inauguralis, sistens
specimen Insectologiae Danicae / quam...
praeside B.J. de Buchwald ; submittit
auctor, &c.
(Copenhagen, 1760).
. It is sheer plagiarism from Friedrich Christian LesserLesser, Friedrich Christian
(1692-1754). German. Naturalist,
clergyman, Nordhausen. Correspondent of
Linnaeus.
and from Linnaeusís Systema naturae, with not one single new species. They have bought a collection of insects from Sweden with nameplates on. It is an offence against science, worthy of no praise at all. Forsskål reminds Linnaeus of his praising [in a letter] to Christian Gottlieb KratzensteinKratzenstein, Christian Gottlieb
(1723-1795). Danish. Physician and
physicist. Professor in Halle, from 1754
professor of experimental physics at
Copenhagen. Correspondent of Linnaeus.
[see Forsskål to Linnaeus, 3 January 1761Letter L2866].

upMANUSCRIPTS

a. (LS, IV, 228-229). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 130-132   p.130  p.131  p.132.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 <samlar> samlat
b.
MS1 [added in the left margin f. 229r.]
c.
MS1 [added in the left margin f. 228v.]