Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2869 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 1 January 1761 n.s.
Dated 1761 d 1 januarii. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, K[ong]l. M[aj]ts och Riksens Råd,
Praesident, Öfwerste Marskalk, Gouverneur för Hans K[ong]l. höghet, Åbo Academiae Canceller, Canceller af K[ongl]. M[ajts] orden, Riddare af Swarta Örnen.

Att den Allsmächtige Guden täckts intill denna dagen uppehålla Eders Högrefl Excellence wid all sielfönskelig sällhet, är mig så innerlig fägnad, som Eders Högrefl Excellence jag har att tillskrifwa all min timmeliga lycka och wälfärd, af alt det, hwar af jag nu uti 21 åhrs tid lefwat; min lika nitiska önskan skall intill min sista andedrächt förblifwa, att den alrådande Guden wille här äfter, som alt hit intills, föra Eders Högrefl Excellence med sin mächtiga arm genom en otacksam och illskefull werld, at ej ett enda hår på Eders Excellences hufwud må skadas, samt att Han giöre Eders Excellences åhr så månge och sälle, som Eders Excellence giort många lyckelige. jag lefwer i det säkra hopp att den Allwise Guden som täckts gifwa Eders Excellence af sin egen wishet, fram för alla andra menniskior, lärer ock med specielle nåd hafwa sin hand öfwer sin utwalda.

jag lefwer och dör
Eders Höggrefl[ige] Excellences
underdånödmiukaste tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1761
d[en] 1 januarii

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 23). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 64   p.64.