Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2874 • Peter Forsskål to Carl Linnaeus, 22 February 1761 n.s.
Dated 22 Febr. 1761. Sent from Helsingør (Denmark) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Helsingör d[en] 22 Febr[uari] 1761.

Wälborne Herr Archiater och Riddare
af Kongl[ige] Nordstjerne Orden.

I dag kommo wi 3e gången tillbaka till Helsingörs redd, sedan wi avancerat förbi Schagens udd. Man wet icke nyligen att så fatal resa skedt. Jag tror man lär nu afbida stadigt wäder, och alltså att jag kan få hit Herr Archiaterns swar, om endast Herr Archiatern will wara så god och skrifwa med första post.

Jag skref sidst till H[err] Archiatern d[ie] 20 Febr[uarii] och lade den bref till Mag[ister] Ahlström. Täcktes Herr Archiatern ock låta honom weta att jag kan wänta hit swar med nästa post, så wore det wäl. Skulle jag emot förmodan rest förr bort innan brefwet kommer, får jag det dock genom agenten Krüger skickat efter till Marseille. det addresseras hit till mig till Helsingör.

Med all wördnad är jag stedse
Wälb[orne] H[err] Archiaterns och Riddarens
ödmjuka tjänare
Pet[rus] Forsskål

A Monsieur
Monsieur Charles Linnaeus
Archiatre du Roi & Chevalier
de l’Ordre d’Etoile du Nord
à
Franco Upsala.

upSUMMARY

Peter Forsskål’sForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
ship has been forced back to Helsingör for the third time, after advanced past the cape of Skagen. They will have to wait for steady weather. In his latest letter of 20 February [1761] to Linnaeus [this letter has not come down to us], Forsskål enclosed a letter to Carl Johan AlströmAlström, Carl Johan
(1728-1790). Swedish. "Filosofie
magister" 1755, Uppsala, docent of
moral philosophy in 1760. Vicar at
Köping 1773.
. If Linnaeus informs him of Forsskål’s situation, he will have time to write back to him in Helsingör. There is no risk doing so; if he should have left when the letter arrives, it will be taken care of and forwarded to Marseilles by his representative Krüger [presumably Samuel Gottlieb KrügerKrüger, Samuel Gottlieb
(d. 1765). Swedish. Consul,
Helsingör, Denmark between
1747-1764. Correspondent of Linnaeus.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 234-235). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 136-137   p.136  p.137.