Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2877 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 16 February 1761 n.s.
Dated 16 Februari 1761. Sent from Madrid (Spain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Madrid d[en] 16 Februari 1761.

Wälborne Herr Archiater och Riddare

Sedan Fransyska avisan fägnat mig med tidning från Petersburg, att H[err] Archiatern är hållit en välförtjent hedersbelöning för Sexuum plantarum försvar som utan namn inkommit med devisen famam extollere factis, hvilken är nog känd, så mer än fördublades min fägnad af H[err] Archia-terns bref som ehuru utan datum Jag kan sluta vara skrifvit före Jul emedan H[err] Archiatern berättar, att min Bror Patrik väntades till Upsala öfver Helgen. Jag längtar veta hvaruti den Ryska belöningen bestått!

Min ringa möda och lapris samling uphöjes för mycket, det är blått barnvärk. Jag har endast mödat H[err] Archiat[e]rn att sättja namn på så många som jag till större delen väl sielf kände men litar altid mer på H[err] Archiatern. Utom dess har Jag samlat så mycket Jag öfverkommit för att få Flora dess fullkomligare. Många har Jag likväl gått förbi såsom vulgatissima & hic & alibi hvilka Jag endast annoterat på Clercks Cathalog. 25. Schoenus mucronatus växte med långa sega rötter i den magraste flygsand. 70 är Allium triquetrum, som tydeligen sågs när hon examinerades färsk. Växte vid källor i skugga. Åter blyges Jag att finna mitt namn hedrat af H[err] Archiatern och Jag fruktar att min oförtjente minskar andras välförtjente heder men likväl tar Jag emot den med mycken ärkänsla och vågar därjämte göra en liten ärhindran att Alstroemeria eller Alstroemera (hvilketdera H[err] Archiatern finner tjenligast) torde genom det tillagda er göra att origin ej framdeles kan supponeras vara af det almänna namnet Alström till det örtnamnet som H[err] Archiatern i sitt bref utsätter, neml[ige]n Alstroemia hvilket dock mer torde vara i hastighet och för kårthetens skuld skrifvit. De frön som H[err] Archiatern berättar af denna ört vara upkomne fruktar Jag äro af någon annan ört så framt de kommo från mig med Påsten, Men de H[err] Logie medbrakt som voro ganska få men stora äro riktiga. Jag har annars skrifvit till mina bekanta i Cadiz efter fler. För att fägna min första Botaniska Bror August så utber Jag mig att H[err] Archiatern på Götheborg täckes skicka honom ritningen på Al-stroemeria att se på men sedan återsända; H[err] Archiatern kan äfven bäst nyttja honom att sända brefver till mig hälst på Påstpapper för att minska vigten och mina Påstp[en]g[a]r. Jag hoppas, att denna min affallne Broder skall likväl i framtiden blifva nyttig, ty efter liknelse kan hans Cassa i framtiden mer uträtta än min och därmed, bättrar han sitt fel som dock ej är större än att han ännu mycket älskar fast han ganska litet känner Wettenskapen. 78 Frankenia laevis har jag många gånger examinerat och funnit filamenta coalita in cylindrum så fast att de ej kunnat skiljas utan att gå sönder och det i synnerhet på nyss utslagne blommor på de äldre har Jag allenast en gång funnit att filamenta med mer lätthet åtskilts. 95 begynte Jag straxt tro vara Rhododendron maximum? men månne ett Receptaculum Corollae med några nästan omärkeliga uddar bör kallas Calyx? Hon växte uti Andalusien mellan Cadiz och Gibraltar i Ödemarker i skugrika dalar vid Bäckar bland Alnus, Nerium &c a ganska vacker med sina stora blommor. 96 skall väl ock vara Drosera lusitanica men H[err] Archiatern kan lita på min beskrifning ty Jag vill besvärja den. Jag var rätt glad då Jag fick se denna besynnerliga växten högst på torra bärg bland Cisti. Mellan 129 och 130 Orobanche fant Jag ingen annan skilnad än att 129 växte in umbrosis då han var pallidus men 130 in apricis solidior minus fragilis & purpureus. Mellan 131 och 132 samma. 133 non semper ramosa hvilket lätt observerades ty hon växte merendels skåcktals med stånd utan grenar. 146 Bunias Kakile är ganska succulent fast hon växer i den magraste flygsand i sälskap med Euphorbia Peralias. 149 säger H[err] Archiatern vara Biscutella didyma men det namnet hörer väl snarare till 148 ty 149 är fruticosa vel radice perenni supra terram elevata. 150 Cheiranthus fruticosus på torraste sandbackar vid Tallskog. på 168 — 176 inclusive lärer namnen eller numrorne af H[err] Archiatern vara misskrifne hvarför de å nyo begäras ty 168 har Jag ej skickat och 170 måste vara Ornithopus compressus hvilket namn H[err] Archiatern satt vid 168. Månne 215 och 216 äro samme? hela facies när de växa tykt vara olika. Att 223 är Momordica Elaterium fant jag sielf då Jag fick se den sprutande frukten men att hon är Dioica förvillade mig i början. Jag har mycket letat men ej kunnat finna ett enda specimen androgynum. Frön har Jag samlat. 229 Fucus Sargazo låg upkastad på stranden vid Gibraltar. 232 Fucus pavoninus har Jag efter mitt tycke funnit Gradatim petrificerad så att han liknar ett Lithopyton. H[err] Archiatern kan för att öfverlyga sig härom begära af Doctor Fagraeus från Alingsås alla de exemplaren Jag skickat af denna ört under samma nummer samt alla de exemplar Jag bland Coraller skickat under No 10. Att 233 var Daphne Gnidium lärde Jag snart och att Jag smakade på honom gör att Jag ej glömmer det. 234 Smilax aspera har Jag ej kunnat få med blomma men sett här med frukt. Månne 236 och 237 äro samma? 240 är för liten att. vara Gentiana perfoliata som Jag här sett i herbario. Jag tror knapt att 243 är Valentia hispida; Jag skall nog skaffa frön om Jag får se dem och äfven committera andra, Bland de okände Jag skickat och ännu äro på vägen torde vara några af de som åstundas. Fagraeus torde kunde skaffa frön af Atractylis Cancellata af de månge exemplar jag hemskickat och kanske af flere som man af de torre örterne kan utstaka fröen. Af Genista tridentata tror Jag är frön bland de okände Jag skickat. Att Annerstedt fått Adjuncturen fägnar mig. Han är en hurtig Karl och mycket min vän hvarför han ock mycket hälsas och gratuleras. Jag skall lära honom Spanska när Jag kommer hem för den Gramatican han gaf mig.

Ortegas död har Jag förr berättat. Jag arbetar nog att få Loeflings samlingar utur det mörker hvari de ligga.

H[err] Archiatern bör med första tillskrifva den Mutis som gått till America. Det kan ske under Consul Bellmans Couvert på Cadiz. Han skall mycket upmuntras då han finner sig hedrad med dens hand som han rädan så högt vördar. Jag dömmer af mig sjelf.

Gud låte ej den vackra Amaryllis hafva förfrusit sig på vägen från Stockholm, på det hon må kunna ännu en gång förnöja H[err] Archiatern så väl som mig med sina Genitalia.

Mag[ister] Scheidenburg är nu i Paris och kommer väl innan hösten till Sverige, då han sielf får berätta sina öden.

Det fägnar mig att tvenne mina skickningar lyckeligen hemkommit, nu önskar Jag att ett annan efter mitt hopp redan må vara hemma. Jag afskickade med Capt[ain] Anders Lundström som d[en] 7 November a[nno] p[riori] från Cadiz afseglade destinerad på Götheborg, 2 Pacqueter med 146 spec[ifice] örter och 27 slags frön för H[err] Archiater dessa örter hafva äfven numror och Lit[tera] A, nästa skickning får Lit[tera] B och så vidare för att ej confundera numrorne. Bland fröen tror Jag äfven om Jag rätt mins var af Atractylis cancellata.

För några dagar sedan lärer äfven från Cadiz afseglat.

Capt[ain] Jacob Åkerman till Stockholm med hvilken Jag äfven skickat några saker men inga örter. 85 slags frön men mäst sådane som cultiveras. Doctor Fagraeus kan ge förteckning på dem och skicka H[err] Archiatern de vilda, som äro utan namn. Bland andra voro äfven Bär af Schinus Areira under No 40 hvilka Jag samlade i Granada af ett ensamt Honträd, som där fants. Jag önskar genom H[err] Archiat[er]ns försök bli öfvertygad att dessa i brist på foecundatio pollinis ej komma up. Äfven är där Lökar af Amaryllis lutea, hvilken har sina stamina regularía och erecta men ej declinata, äfven som Loefling observerat.

Bland de saker, som Capt[ain] Anders Lundström medförer äro upstoppade Tantalus Loculator, Fulica Atra och Charadrius Alexandrinus

Capt[ain] Åkerman medförer äfven en racemus fructíferus af Arbor Draconis från H[err] Carbonel.

Ännu har Jag en hop örter här som Jag skall afskicka längre fram, däribland några från Fiellen vid Granada.

Af Platina del pinto har Jag haft tillfälle skaffa mig litet på det H[err] Archiatern äfven må få rangera denna nya besynnerliga Metallen i sitt Mineral System.

Jag framhärdar ouphörligen
H[err] Archiaterns och Riddarens
Ödmjukaste tjenare
Clas Alströmer

Kongl. MajtsTrotjenare och Archiater
samt Riddare af Kongl.
Nordstjerne Orden Högädle och
Widtförfarne Doctor
Herr Carl Linnaeus
i Upsala.

upSUMMARY

Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
reports having learned from a French newspaper of the honour recently conferred on Linnaeus on account of “Sexuum plantarum” [Alströmer refers to the dissertation submitted to the Imperial Academy of Sciences of St Petersburg, Imperatorskaja akademija naukImperatorskaja akademija nauk,
Imperial Academy of Sciences

Russian. Imperial Academy of Sciences of
St Petersburg, founded in 1725. Its
publications are Commentarii
Academiae Scientiarum Imperialis
Petropolitanae
, 1-14 (1726 -
1744/1746 [i.e. pub. 1728 - 1751]) and
Novi Commentarii Academiae
Scientiarum Imperialis
Petropolitanae
, 1-20 (1747/1748 -
1775 [i.e. pub. 1750 - 1776]).
, Disquisitio de quaestione ab Academia Imperiali Scientiarum Petropol. in annum 1759, pro praemio proposita: Sexum Plantarum argumentis et experimentis novisLinnaeus, Carl Disquisitio de
quaestione ab Academia Imperiali
Scientiarum Petropol. in annum 1759, pro
praemio proposita: Sexum Plantarum
argumentis et experimentis novis,
praeter adhuc jam cognita, vel
corroborare, vel impugnare,
præmissa expositione historica et
physica omnium plantae partium, quae
aliquid ad faecundationem et
perfectionem seminis et fructus conferre
creduntur, ab eadem Academia [...]
praemio ornata
(St. Petersburg,
1760). Soulsby no. 2115.
]. Alströmer has received a letter from Linnaeus [this letter has not come down to us], which, although it is undated, must have been written before Christmas as Linnaeus there says that Alströmer’s brother Patrick AlströmerAlströmer, Patrick
(1733-1804). Swedish. Baron and
industrialist, Alingsås. Director
of the Swedish East India Company. Son
of Jonas Alströmer, brother of
August, Clas and Johan Alströmer.
Correspondent of Linnaeus.
is expected to arrive in Uppsala for [Christmas] holidays.

He writes modestly of his own achievements but reveals a hierarchical attitude to plants that he has annotated in Carl Alexander Clerck’sClerck, Carl Alexander
(1709-1765). Swedish. Entomologist.
Assessor in Stockholm. Correspondent of
Linnaeus.
evidently numbered catalogue [Alströmer refers to the Nomenclator extemporaneus rerum naturaliumClerck, Carl Alexander
Nomenclator extemporaneus rerum
naturalium: plantarum, insectorum,
conchyliorum, secundum systema naturae
Linnaeanum
(Stockholm, 1759).
].

25 schoenus mucronatus growing in fine sand had long tough roots. 70 is Allium triquetrum and grew by shady springs. Despite his modesty, Alströmer is concerned lest his appreciated commemoration of his name by Linnaeus in a species designated as Alstroemia might, unless Linnaeus were to decide to change this designation to Alstroemeria or Alstroemera, be supposed erroneously to commemorate the common name Alström. He comments also on a muddled origin of some seeds involving himself, some acquaintances in Cadiz and Fredrik LogieLogie, Fredrik (1739-1785).
Swedish. Studied under Linnaeus in
Uppsala. Army officer. Forwarded to
Linnaeus the natural history specimens
sent by his brother Alexander from
Algier. Correspondent of Linnaeus.
. His brother August AlströmerAlströmer, August
(1735-1767). Swedish. Merchant,
Gothenburg. Son of Jonas Alströmer,
brother of Clas, Johan and Patrick
Alströmer.
should be sent a drawing of Alstroemeria to inspect and return. Alströmer also suggests that Linnaeus could use his brother in the future for postal arrents. 78 Frankenia laevis that he has often examined has some filamenta coalita in cylindrum of which some, being firm, could not except on one specimen with newly opened flowers be separated without causing damage. 95, having at first been thought to be Rhododendron maximum may be a Receptaculum Corollae with some unremarkable points that ought to be called Calyx. It grew in Andalusia, between Cadiz and Gibraltar in uncultivated land alongside streams among Alnus, Nerium & etc, and was very beautiful with large flowers. 6 must be Drosera Lusitanica, but as Alströmer will go on oath for his description, Linnaeus may rely on it. He was delighted to see it among Cisti on high dry hills. 129 and 130 seemed not to differ except that the former grew in umbrosis and was pallidus, while the latter was in apricis solidor, minus fragilis & purpureus. This applies also to 131 and 132. 133 non semper ramose that is easily observed of this plant that often grows in clumps with unbranching stems. 146 Bunias kakile is succulent although growing in the finest sand together with Euphorbia Paralias. 149 is said by Linnaeus to be Biscutella didyma although this name is that of 148, while 149 is fruticosa and radice perenni supra terram elevate. 150 Cheiranthus fruticosus on the driest sand dunes in pine woods. 168-170 incl., having as to name and/or number been incorrectly written by Linnaeus are requested anew. Alströmer had not sent 168, while 170 must be Ornithopus compressus, which name Linnaeus gave to 168. Perhaps 215 and 216 are the same; the whole facies, when they grow, seems to differ. Alströmer found 223 is Mormordica Elaterium on account of its squirting fruit, but that it should be Dioica confused him at first. Despite much effort he has not found an androgynum specimen but has collected seeds. 229 Fucus Sargazo had been found on the beach at Gibraltar. 232 Fucus pavonius found by Alströmer was gradatim petrified and like a Lithophyton. Linnaeus is assured that he may convince himself of this by asking Jonas Theodor FagraeusFagraeus, Jonas Theodor
(1729-1797). Swedish. Physician at
Alingsås. Correspondent of
Linnaeus.
for all the specimens Alströmer sent under this number, as well as those among the corals under number 10. 233 was found to be Daphne Gnidium as Alströmer unforgettably tasted it. 234 Smilax aspera could not be obtained in flower, but Alströmer saw it with fruit. Maybe 236 and 237 are the same plants? 240 is too small to be Gentiana perfoliata that Alströmer has seen in a herbarium in Madrid. Believing 243 not to be Valentia hispida, Alströmer will acquire or commission seeds; those he has already sent may include some. Fagraeus should be able to acquire seeds of Atractylis cancellata from the many specimens sent home by Alströmer. Seeds of Genista tridentate are probably among the unknown seeds he sent home.

He is pleased to hear of Daniel Annerstedt’sAnnerstedt, Daniel (1721-1771).
Swedish. Professor of theology,
Uppsala.
academic appointment; he intends to teach him Spanish on his return.

José Ortega’sOrtega, José (?-1761).
Spanish. Military pharmacist of the
Spanish army. Secretary of the Academy
of Medicine of Madrid. Correspondent of
Linnaeus.
death has already been reported. Pehr Löfling’sLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
collections are still in obscurity. Linnaeus should write to José Celestino MútisMútis, José Celestino
(1732-1808). Spanish. Botanist.
Went to South America in 1760 and lived
in Bogotá, which due to him
became an important centre of learning.
His comprehensive herbarium, manuscripts
and numerous watercolour botanical
illustrations were sent to Spain after
his death. Correspondent of Linnaeus.
c/o Jacob Martin BellmanBellman, Jacob Martin
(1706-1786). Swedish. Merchant, Cadiz.
Swedish consul there 1742-1766. His
brother´s son was the author Carl
Michaël Bellman.
in Cadiz.

Alströmer hopes an Amaryllis sent to Linnaeus from Stockholm has not frozen on the way.

When Daniel ScheidenburgScheidenburg, Daniel (1720-?).
Swedish. Clergyman. Studied under
Linnaeus. Chaplain at the Swedish
legation in Madrid. Copied Pehr
Löfling’s manuscripts.
Correspondent of Linnaeus.
in Paris reaches Sweden in the autumn he can speak of his fate.

Being pleased that two shipments have arrived, Alströmer hopes the third, sailed by Anders LundströmLundström, Anders
Swedish. Sea-Captain.
who went from Cadiz on the 7th of November, has also arrived: its two packages contain 146 plants and 27 sorts of seeds numbered and prefixed A to distinguish them from any later listing; the A-list seeds may include some for Atractylis cancellata.

A list of a further shipment to Stockholm of 85 sorts of seeds but no plants can be got from Fagraeus. This was sent a few days ago on a ship from Cadiz with Jacob ÅkermanÅkerman, Jacob Swedish.
Sea-Captain.
to Stockholm. No. 40 includes berries of Schinus Areira collected in Granada; perhaps under this number, the shipment includes some Amaryllis lutea bulbs; the plant is as Löfling observed.

The above-mentioned third shipment includes the stuffed specimens of Tantalus Loculator, Fulica atra and Chardrius alexandrinus.

The shipment to Stockholm includes a racemes fructiferus of Arbor Draconis from José CarbonellCarbonell, José
French?.
.

Alströmer has yet other plants, including some from the hills around Granada, to be despatched later.

In conclusion he mentions the platina del pinto he has acquired may be included in Linnaeus’s "Mineral System". [Alströmer presumably refers to Linnaeus’s work with the mineralogy part of the Systema naturae; the Systema naturae, 10th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
, was published in two volumes, “Animalia” 1758 and “Vegetabilia” 1759. The third volume, “Mineralia” was never published, but in the next edition, the Systema naturae, 12th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 12th edition (Stockholm
1766-1768). Soulsby no. 62.
which was published in 1768, the ”Regnum lapideum” was published in vol. 3].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 74-77). [1] [2] [3] [4] [5] [6]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 40-43   p.40  p.41  p.42  p.43.