Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2879 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 9 February 1761 n.s.
Dated 9 Februarii 1761. Sent from Madrid (Spain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Madrid d[en] 9 Februarii 1761.

Wälborne H[err] Archiater och Riddare.

Altför länge har mig betagits den fägnaden att få läsa H[err] Archiaterns angenäma af d 28 Julii förledit år. Det kom mig ej förr än i förgårs tillhanda sedan det lupit efter mig kring Spanien.

Panorpa Coa kan H[err] Archi[ate]rn begära af Doctor Fagraeus ty jag har jemte få andra skickat den hem.

Jag har sedan sielf fallit på den tankan att trädet som jag illa beskrifvit skulle vara en Rhododendron men Calyx är antingen minimus eller rättare nullus, hvilket H[err] Archiatern redan lärer sett af det jag hemskickat.

Den planta decandra viscosa som Jag beskrifvit tviflar jag ej vara Drosera Lusitanica men att min beskrifning till alla delar är sanfärdig fast illa hopsatt försäkras.

Lika så sanfärdigt är om mercurialis annua Jag har med mycken möda letat efter stånd som allenast skulle hafva flores unicis sexus men ej funnit.

Att Jag ej har i minnet alla H[err] Archiaterns publicerade anmärkningar hoppas Jag förlåtes och det förnöjer mig lika att med ärfarenhet besanna H[err] Arch[iate]rns som sjelf göra nya.

Parietaria är rätt artig.

Lycopersici frukt stor som medelmåttiga äplen skäres sönder och kokas med litet vatten. Detta brukas sedan till sås att äta med kött. Syran i detta heta landet gör behagelig smak. I Ragouer eller stufningar skäres ock bitar af denna frukt kallad Tomates hvarest han ej eller gör elak värkan. Af fattigt folk ätes den ock rå i en kall sommarrätt kallad Gaspacho denna rättens basis är Kalt Watten däri betas bröd, påöses Olja och ättika, Tomates betas deruti och af somliga färsk frukt af Capsicum. En usel mat!

Rå tomates, för litet kokade eller halfmogne har sin tillbörliga stank och då äter Jag dem ej.

Berengena kallas här frukten af Solanum melongena hvilken ock ätes kokad bland andra Grönsaker. Han är stor som frö Gurkor eller små meloner.

Dioecia Schini Areirae är äfven bevisd med Doctor Barnades ärfarenhet.

Jag mins ej om Jag förr skrifvit om Mus monax olyckan var att den dog när han utdruckit ett stort bläck horn. starka hettan gorde honom illa stinkande så att jag som knappast kunde göra följande anmärkningar. Något större än en Canin. Grå el[le]r askgrå öfver alt, men litet liusare under halsen. Hufvudet likt en råttas. Öronen nästan runda med få kårta hår. Mustacier mänga, styfva, långa som huvudet. Framfötren med 4 långa djupt delte naglade tår. Ett kärt ämne till 5te tån utan nagel. Bakfötren 5 naglade tår, 4 långa, tumen kortare. Går på hälarne. Svansen lång som bakfötren, tjock vid basis efterhand afsmalnande, under aldeles naken, öfver klädd med få hår. Folliculus putorius nullus. Framtändren långa och starka, de undra breda och tunna nästan som de öfra, alla hade på inra sidan en svärt inskuren afsätning, som skiljde den tjocka basis från tunna ändan. Brukade framfötren händigt. War kommen från America.

Fungus melitencis skall Jag låta samla så väl som Hypocistis. Jag blyges taga emot så mycken oförtjent heder H[err] Archiatern vill göra mig. Det är att skämma ut andre med mitt namn på en ört som nu in natura lärer vara hos H[err] Archiatern. Alstroemeria är för stor heder för mig, men skall af mig så mycket mer värderas som han kommer af H[err] Archiatern enda uphofsman till min myckna hog men ringa insikt.

Geranii rapacei frön Jag redan skickat men skall begära mer för säkerhets skuld.

Carbonel corresponderar ständigt med mig men har ännu ej kunnat skaffa mig Arboris Draconis blomma ty han har genom bortavaro försummat den förleden September ty det blommar och får frukt 2 gånger om året. Blomman lärer vara ganska liten och gå snart förbi ty Trägårds mästaren har sagt att det hade ingen bloma. April månad kommer andra frukten. och till dess skall jag praepare Carbonel till up- märksamhet. Jag försäkrar honom altid om Böckerne hvilka äro så mycket nödigare som de måste gifva honom insigt att bättre kunna betjena H[err] Archiatern.

Nu hinner Jag ej meddela några anmärkningar fast jag har få. här i Madrid har jag ej gort 2 styfvers gagn, endast roat mig under Carnavalen som nu Gudskelof är all. Jag är hitkommen i en olyklig tid. Ortega har varit illa siuk alt sedan min hitkomst, så att Jag ej fått tala med honom mer än en gång, Knifven har måst öpna honom utgång för urin; efter svåra plågor dog han för 14 dagar sedan; Gubben Minuart estime, var Jag mycket men han är orkeslös. Quaer eller rättare Twär är ett fä och vet intet hvarken af vettenskapen eller att lefva med folk. Han har gifvit mig några bud att komma till sig men Jag svarar att han kan komma till mig ty han tog emot mig som en lymmel första gången, ville ej visa sitt Herbarium och sade det vara en hemligheten för honom sielf sättet att så väl Limma fast några örter som Jag såg. Han förlorar mer i mig än Jag i honom det är min fägnad ty annars skulle väl hålla till goda hans plumphet. Barnadez en honet artig och insikt ägande man skilde olyckan från mig några dagar efter min hitkomst då han måste resa bårt med Duque de Aloa hos hvilken han är medicus mot hederlig betalning.

Af Platina äger jag nu 1 par [chemical symbol] att hemskicka.

Min wördnad till Frun, Mamsellerne och hälsning till H[err] Carl och alla vänner från
Herr Archiaterns
Ödmjukaste tjnare
Clas Alströmer

upSUMMARY

Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
thanks Linnaeus for his letter of 28 July of the previous year [this letter has not come down to us] that reached him on 7 February.

He advises Linnaeus to ask Jonas Theodor FagraeusFagraeus, Jonas Theodor
(1729-1797). Swedish. Physician at
Alingsås. Correspondent of
Linnaeus.
about the Panorpa coa that he sent home.

Alströmer, like Linnaeus, has come to think an incorectly named tree is actually a Rhododendron but the Calyx is, if not minimus, then more correctly nullus.

The Decandra viscose described by Alströmer is to him undoubtedly Drosera Lusitanica; his description of mercurialis annua is similar. He has tried in vain to find a specimen of flores unuis sexus.

The apple-sized fruit of Lycopersici, sliced and boiled in a little water, is eaten as sauce to meat, its acidity giving it a pleasant taste in a hot climate. The same fruit, called tomates, is added when sliced to ragoûts and fillings. Poor people eat it raw in an awful cold summer dish called Gaspacho that comprises cold water, bread, oil, vinegar, tomates and sometimes fresh Capiscum.

Dioecia schini areiræ has been [established] through Miguel BarnadesBarnades, Miguel (?-1771).
Spanish. Botanist. Personal physician of
Carlos III, Madrid. Correspondent of
Linnaeus.
experience.

Alströmer gives or repeats an account of a specimen of Mus monax: slightly larger than a rabbit; grey or ashy grey in colour but lighter under the jaw; a head like a rat’s; rounded short-haired ears; many long stiff whiskers; of the five digits of its paws, only one on each front paw has no claw; plantigrade in movement; tail (as long as rear paws?) thick at root and tapers, bare above, slightly hairy below; folliculus putorius nullus; front teeth long and thick, others in upper and lower jaws thin and wide; uses its front paws dextrously; in origin American.

He states he will collect Fungus melitensis and Hypocistis and protests that Linnaeus’s decision to use his name, as Alstroemeria, confers too great an honour on him.

He has despatched some seed for Geranii rapacei and will acquire more.

José CarbonellCarbonell, José
French?.
writes often but has not yet acquired flowers of Arboris draconis. Alströmer will not let him forget the books by Linnaeus that he had requested but has not yet received.

He reports that José Ortega’sOrtega, José (?-1761).
Spanish. Military pharmacist of the
Spanish army. Secretary of the Academy
of Medicine of Madrid. Correspondent of
Linnaeus.
is dead; that he has had little to do with the miserable José Quer y MartinezQuer y Martinez, José
(1695-1764). Spanish. Professor of
Botany, Madrid.
; and that Miguel BarnadesBarnades, Miguel (?-1771).
Spanish. Botanist. Personal physician of
Carlos III, Madrid. Correspondent of
Linnaeus.
, doctor to the Duke of Alba, is absent, travelling in that capacity.

He now owns and will send home a couple of of platina.

He sends regards to Linnaeus’s wife [Sara Elisabet LinnaeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
], and daughters, and greetings to Carl [Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
] and all friends.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 72-73). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 37-40   p.37  p.38  p.39  p.40.