Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2884 • Daniel Solander to Carl Linnaeus, 5 February 1761 n.s.
Dated d. 5 febr. 1761.. Sent from London (Great Britain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Välborne Herr Archiater och Riddare af Kongl. Nordstjärne orden,
höggunstige befordrare

När jag sitledne fredags kom hit till London, hade jag den äran at bekomma Herr Archiaterns bref, hvarutaf jag ser at Herr Archiatern med sin famille ärna ta sig till Falun; jag kommer aldrig så ofta ihåg det fullkomliga nöjet jag hade på den orten, at jag icke önskar det tillfälle flere gånger måtte yppa sig för mig at få deltaga uti samma ro.

H[err] JustitiaeRådet Leuch och jag hafva haft den lyckan at under hela vår rese- tour få fägna oss af vakkert väder, och alle städs ha vi blifvit väl emottagne; fålket i Ängland är värkeligen i allmänhet höfligt mot främmande endast man vill flattera dem därmed, och säga at alt hvad man ser i Ängland är bättre än det man någonsin sedt förut; ty det tro de själfva och det villja de at alla skola tillstå; jag tror föga at så själfkjär Nation ges til, och landets styrka består värkeligen däruti; ty ehuru de nu äro prässade med de drygaste pålagor och utgifter som någonsin varit, och många klaga öfver total ruin, så är allmänheten nögd efter det användes til at visa det Nation är förmögen och kan uträtta stora ting emot sina fiender. Här är ett så onaturligit skryt öfver deras vapens framgång, så at man hörer ei annat, än at Engelsmännen skulle kunna underkufva hela verlden om de ville. Regeringen måste och altid hålla pöbeln i den tankan at de ständigt äro Segervinnare, ty annars skulle de bli missnögde och aldeles rasande. Därföre får aldrig någon påst här i England lämnas ut nu, förr än dertil först af håfvet är gifvit tillstånd, ty när någon berättelse kommer om någon skada eller nederlag, måste altid den påsten innehållas til dess de kunna få något nytt som är behagligare, at tillika roa publiquen med; eller ock till dess de hinna förut planera saken, såsom oundvikelig och af ringa påfölgd. Det är ingen rarité til at den ena dagen höra Premier Minister och Generaler fördömas och den andra dagen uphöjas til himmeln. Det går så långt at sjelfva det förnuftigare fålket är lika ombytligt. I deras Avisor som tjågtals utkomma hvar dag får man beständigt se sådana ombytlige tankar. Deras otidiga omdömen öfver Prints Ferdinand, har gjort honom så missnögd, at han 2ne gånger låtit veta at han vil lämna commandot; och många gissa at han hädanefter ei vill bli så god Engelsman som hittils. De börja nu igen prata stort om sin stora Secreta Expedition, som skal gjöra undervärk. Det är vist, rätt stora anstalter gjöra de til denna expeditionen; Vi hade under vår resa rätt gått tillfälle at se det, ty vi reste just igenom den delen af England som ligger närast til den Sjökusten hvarifrån expedition skal gå ut.

Jag will som kortast nämna vår Resetour, som varit långt behagligare om det kunnat ske i en annan Årstid. Nu hade vi ei annat at roa oss med än hvad konst och industrie åstadkommit, som väl nog kan sysselsätta en uti ett sådant Land som England, men för mig skulle det varit långt större nöje om jag tillika fått Botanicera och se Deras Landtskjötsel, hvartil nu ei gafs mycket tillfälle, utan endast hvad man kunde lära af berättelser. Vår Rese-tour var inemot 600 Engelska mil. Vi reste från London directe til Buckingham där vår Jul-ro var at bese den prägtiga Stow- garden, som hvarken i storlek eller inrättning har sin like i Ängland; den är af 12 mils omkrets och prydd med 48 Tempel, hvart och ett bygt uti sin särskilta smak, dedicerat til de gamlas Gudar och Gudinnor, til Dygder och Namnkunnige Män, &c; hvart och ett kan passera för Kongliga bygnad, åtminstone har kongen i England ingen ting at framvisa som kan svara däremot. Ifrån Buckingham reste vi til Woodstock där Stål arbetas til så stort värde at föga någon skulle kunna tro det. Där gjöres Saxar till 16 a 20 Ducater stycket; Sko och Knäband Spännen til 18 a 24 Ducater paret, Urkjädior til 12 a 15 Ducater &c och det endast af Stål, utan någon inläggning; Sedan uppehöllo vi oss några dagar i Oxford hvarom jag förut berättat. När in till Woodstock är Duke of Marlboroughs Palais beläget, som räknas för den största Bygnad i Ängland, det uppehölt oss inemot par dagar, endast med spatserande ur det ena rummet i det andra. När jag reste genom Sudbury kom jag öfver en petrificerad Anomia testa subrotunda spinosa, som väl är den täkkaste man kan imaginera sig, ty Spinae äro längre än testae diameter, fina som svinborst, och till all lycka så är större delen af Spinae aldeles hela, ty den ligger uti en lös kalksten. Den är af en Hassel Nöts storlek. Den är öfver alt spinosa. I samma Shire vid Tettbury fick jag en Nautilus petrificerad som jag ock tror vara ett nytt Species, den är af samma storlek som Pompylius. Så snart något Skjepp i vår går til Stockholm så skola de följa med. Bristol uppehölt oss inemot en vecka, ty där var rätt mycket til at se; Min Kväkare bekantskap igenom H[err] Collinson gjorde at jag där fick se mer än jag tror någon annan fått se; ty ei allenast fingo vi se alla deras Kåppar och Mässingsvärk, utan ock se hela processen huru de blåsa Kron-Glas, samt huru de praeparera Materien därtil och jag tror hela composition. Jag har nu bedt en Svänsk som heter Robsahm /:Notarius i Bergs Collegio:/ och är här i London, at vidare gjöra sig underrättad om denna saken, ty jag skulle tro at vi i Sverje kunde gjöra det bättre och för bättre kjöp. Den sidsta dagen jag var i Bath hade jag det nöjet at själf på ett fält 2 mil utom staden plåcka en hel ficka full af Anomiis, de lågo hel lösa i Leran. från Bath togo vi vägen genom Devizes förbi Stonhenge hvilket de säga böra räknas bland verldens undervärk; det är förmodel[ige]n en lämning af et gammalt afguda Druid tempel; men Miraklet består däri huru de kunnat få dit så ofanteligen stora Grå stenar och resa dem upp i högden samt placera den ena ofvanpå den andra, där likväl ingen Gråstens art finnes på 50 a 100 mil därikring, och nu för tiden ingen Machine är bekant som skulle kunna häfva så stora tyngder. i Salesbury sågo vi så många Ylle Manufacturer at jag tror flere kan ei finnas på något ställe. Därifrån reste vi til Southampton där vi fingo se huru fålket äfven mitt uti kalla Vintren bada i hafsvatnet, de håppa ned med hufvudet förut, just som gåssarne i Stockholm när de dyka. Alla berätta mig att de aldrig frysa utan tvärtom bli helt varma. Det var artigt til at se med hvad courage de spädaste Fruntimmer rusa ned i det kalla vatnet, däremot jag på intet sätt stod att öfvertala därtil, ehuru jag nästan hvar dag såg resande endast för ro skuld bada. Ei långt från Southampton uti Lord Petersfields Trägård såg jag 4 örtkrukor af Agat, som väl äro de vakkraste af sitt slag, men de ha ock kåstat bra; De äro köpte från Italien för 10 000 pound Stl som är mer 2 tunnor guld. Uti Portsmouth sågo vi Englands styrka concentrerad, ty där var nu alla Deras Skjepp och större delen af Milicen och Ammunition, som skal användas til detta årets Campagne. Där voro vi om bord på ett Ängelskt Ammiral skjepp vid Spithead och sågo Flåttan som gick af til America; samt inuti hamnen alla de 300 skjeppen som äro ärnade för den stora Secreta expeditionen. Där voro faseliga Anstalter, märkvärdiga til at se, hvilket vi ei kunnat om icke H[err] Collinsons Recommendations bref tll Qväkare skaffat oss så gått tillfälle. Det nya Amiralitets Hospitalet vid Gosport är en bland de största inrättningar jag någonsin sedt. Det öfvergår vida Grenwich.

Just nu kom H[err] Ellis till mig, han har nyss fått bref från Doctor Garden, hvartill han förklarar sin längtan efter bref ifrån H[err] Archiatern med svar angående fiskarne han sändt över; han säger sig ock nu samlat 40 nya Species af fiskar som han ock vill sända öfver til H[err] Archiatern så snart han blifvit hedrad med bref, ty man måste veta han är Engelsman, hvilkas största nöje det är at få bref. Herr Ellis längtar ock högel[ige]n efter bref ifrån H[err] Archiatern. Han ber at om det vore gjörligit i vår få hit med påsten litet frö af Rhabarbarum verum, som han kunde få så uti Webbs trägård, hvilken nu är under H[err] Ellis’s inspection. Närlagde frön af 2 ne Species Magnoliae har han ock nu fått ifrån Garden förvarade i vax. Han har ock fått frön i Talg, men de voro aldeles skämde, äfven så de som varit förvarade i sammanblandad Talg och Vax. Åt våren låfvar han flere frön af Magnoliis, men på det de ei skola få tid at skämmas ber han mig nu skicka desse. Han förmäler sin Respect. Hos Nådiga Frun, Mamsellerne och H[err] Linnaeus och alla andra Gynnare och vänner. Med djupaste vördnad har jag äran in til min död at framhärda

Välborne Herr Archiaterns och Riddarens
ödmjukaste och lydigaste tjänare
Daniel C Solander

London d[en] 5 febr[uarii]
1761.

upSUMMARY

Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
had, when he last Friday returned to London, received a letter from Linnaeus [this letter has not come down to us] telling that the latter with his family was to go to Falun. Every time Solander remembers the pleasure he experienced there, he wishes for more opportunities of that kind to come.

With Morten LeuchLeuch, Morten (1732-1768).
Norwegian. Estate owner and partner in
the firm of Collett & Leuch (timber
exports to England].
Solander has made a trip in fine weather. The English people is as a rule polite to foreigners if they are only flattered and told that all in England is better than what you have seen before. There is an unnatural boasting about the success of the English weapons. No mail with unpleasant news is delivered until more pleasant have been received. The Prime Minister [Thomas Pellham-Holles{bio-Pellham-HollesT}] and the Generals are one day condemned, the next one raised to heavens. The public abusive opinions of Ferdinand, Prince of Brunswick-LüneburgFerdinand, Prince of
Brunswick-Lüneburg ,

(1721-1792). German/British.
Brother-in-law of Frederick II. Prussian
field marshal, during the Seven Years
War and was then commander of a British
army.
have offended him so he wants to give up the command. During the trip Solander had the opportunity to see preparations for the Secret Expedition when they travelled close to the coast [Solander refers to a military action in the Seven Years War].

The journey had been much better if made at another season. They had gone for Christmas to Buckingham and seen the magnificent Stow[e] garden; from there to Woodstock where steel is manufactured and after that a few days in Oxford. Near Woodstock is the palace of the Duke of Marlborough [Blenheim palace; at the time of Solander’s journey, the Duke was George SpencerSpencer, George (1739-1817).
British. 4th Duke of Marlborough.
Courtier and politician.
]; in Sudbury [Sodbury] Solander had seen a petrified mollusc, Anomia testa subrotunda spinosa and at Tetbury a petrified Nautilus. Whenever a ship will leave for Stockholm in the Spring these findings will follow. One week was spent in Bristol, where they got to see not only copper and brass works, but also the blowing of Crown glass, thanks to Peter Collinson’sCollinson, Peter (1694-1768).
British. Merchant and amateur naturalist
in London, corresponded with many
scientists. Correspondent of Linnaeus.
quaker contacts. Thanks to Collinson they got to know possibly more than anyone else. Solander had asked a Swede, Carl Magnus RobsahmRobsahm, Carl Magnus
(1733-1819). Swedish. Auscultator in
Bergskollegium, the Swedish Board of
Mines 1759, later managing Director at
Vissboda,Lerbäck parish,
Örebro.
to make himself further informed on that matter. From Bath they went via Devizes to Stonehenge, a wonder of the world, and probably an old Druid temple. At Salesbury [Salisbury] they had seen lots of woollen manufactures. At Southhampton people bathed in the sea, and close to that was Lord Peterfield’s garden with four flower pots of agate. In Portsmouth the English forces were concentrated with 300 ships for the Secret Expedition, and even, also this time thanks to Collinson, they were on board one of the ships. The Admiralty Hospital at Gosport is among the largest establishments seen, it surpassess Grenwich’s [Greenwich’s].

Ellis just arrived with a letter from Alexander GardenGarden, Alexander (1730-1791).
British/American. Doctor of medicine,
South Carolina. Correspondent of
Linnaeus.
in which he longs for a letter from Linnaeus about the fishes he had sent. Ellis also longs for letters from Linnaeus. Ellis asks for seeds of Rhabarbarum verum and encloses seeds of Magnolia, which he has received from Garden, capsuled in wax. He [Ellis] has also received seeds in tallow, but they were spoiled, and so were those that were capsuled in a mixture of tallow and wax. Ellis and Solander send respects to Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and the daughters [Elisabeth Christina LinnaeaBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
, Louisa LinnaeaLinnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
, Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
and Sophia LinnaeaLinnaea, Sophia (1757-1830).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa and Sara Christina
Linnaea. Wife of Samuel Christoffer
Duse.
] and to Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
and all patrons and friends.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 136-137). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Collected correspondence (1995), p. 160-167 .