Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2890 • Peter Forsskål to Carl Linnaeus, 10 March 1761 n.s.
Dated 10 Mart. 1761. Sent from Helsingør (Denmark) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Helsingörs Redd d[ie] 10: Mart[ii] 1761.

Wälborne Herr Archiater och
Riddare af Kongl[ige] Nordstjerne orden.

Jag fick oförmodat den fägnad att här läsa Herr Archiaterns bref af d[en] 20 Febr[uari]. Det hade ej skedt, om ej wårt öde fördt oss 3e gången hit tillbaka.

Deremot måste jag i dag följa skeppet och winden härifrån, just då posten skall komma från Swerige, med hwilken jag wäntar det sidst af Herr Archiatern begärda bref. Jag har sedt af min Fars bref från Stockholm med sidsta post, att den post med hwilken jag skref, komit en dag senare fram än den bordt, och derigenom förlorar jag den förmån att här underrättas widare af Herr Archiatern, som annars kunnat ske.

Jag tackar ödmjukast för plumierska namnen och Jaquins genera. Jag önskade känna dessa sidsta närmare, i fall orienten skulle wisa mig några deraf. Men det kan dock gå an. Får jag några, som jag misstänker wara nya genera, will jag skicka dem till Herr Archiatern under öpet sigill, att kännas om de äro af förut nämnda genera el[le]r ej.

Här på Redden har jag sedan fådt Sertularia Ellis XII. c, som Herr Archiatern ej upptagit. 2) Nereis pelagica, som altså ock kan göras till Swenskt djur, då det är i sundet. 3) ett sjökräk, stort som en knappnålsknopp, med fötter liksom aflånga blåsor, hwilka antingen sitta på ryggen, el[le]r sätter djuret sig fast med den fotlösa ryggen. Jag menar det är en ny Scyllaea? på innelagda papper är en hastig ritning deraf. Fötterna äro swåra att räkna, då den lefver och rör sig, men de äro wid pass 6 par. Är det Scyllaea? 4) nakna sjöwatns polyper, med hela 19 tentacula och dem i rader öfwer hwarandra. stora eljest som sötwatns polyperna. Armarnes antal skiljer dem nog från Hydra polypus, med hwilken de till storlek och annan skapnad äro mäst lika. Dessa som jag tänker wara nya, kunde ock som sundets inewånare ha rätt till wår fauna, men Herr Archiatern wet, att de äro förbehållna att först blifwa danskar.

I det lysande watnet får jag med Ellis microscop inga nereider. dertill behöfdes kanske ett engelskt componerat microscop. Men då efter Noctiluca marina de lysande kräk wid Italien äro stora som en linia, så skulle jag sedt dem med blotta ögonen om de warit äfwen här. Jag will nog tro italienarena sedt de kräk de teknat, men om de, fast sjelfwa lysande, gifvit watnet sitt sken, tör än kunna twiflas, emedan den orsak ej finnes här, der dock watnet lyser alla mörka nätter utan exception. Jag har gömt sjöwatn i en tillskrufwad flaska, som jag wid omskakning om nätterna funnit lysa öfwer 14 dagar, fast mindre och mindre. Jag har silat watnet i andra flaskor. det jag silat genom fint linne, lyste dock sedan, men helt litet; det jag silade genom 4 dubbelt grått papper, miste straxt alt lysande, men hwarken på linnet el[le]r grå papperet sågs någon likhet till lefwande, med ögon el[le]r microscop.

Nereis pelagica lyser ej heller i mörkret.

djuret till Entrocha är en stor decouvert, och Theträden i Götheborg att beklaga. Naturen måste efterhand öpna sina längst dolda gömmor, sedan Herr Archiatern gjordt ifwern att spana derefter allmänna.

Brefwet på Helsingör får jag igenom Agenten Kruger efter till Marseille.

Inneliggande frö och fruktblåsa äro af ett träd i Helsingör, som kommit från Holland under namn af stengelbaum, och efter beskrifningen har ärteblom. Är det någon Coluthea? Det war helt stort träd.

I går såg jag Hasseln och Galanthus nivalis blomma der i öpna trägårdar.

Jag ber wid lägenhet hälsa mina gynnare och är med all högaktning och wördnad

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
ödmjuka tjänare
Pet[rus] Forsskål.

À Monsieur
Monsieur Charles Linnaeus,
Archiatre du Roi & Chevalier
de l’Ordre de l’Etoile du Nord
à Upsala
franco

upSUMMARY

Thanks to the fact that Pehr Forsskål’sForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
ship had to return to harbour three times, he received Linnaeus’s letter of 20 February.

On the contrary he must accompany with the ship from Denmark just when the post is to be delivered from Sweden, with which he awaits the latest letter from Linnaeus. From his father’s [Johannes Forsskål’sForsskål, Johannes
(1691-1762). Swedish. Clergyman, vicar
in a Stockholm parish. Husband of
Margareta Forsskål, born
Colbeckia. Father of Peter
Forsskål, Johan Christian
Forsskåhl. and Jonas Gustaf
Forsskål.
] letter from Stockholm with the last mail delivery, Forsskål has seen that the letter he wrote has arrived a day later than it should, and therefore he will not have the privilege to be informed by Linnaeus.

Forsskål thanks Linnaeus for Charles Plumier’sPlumier, Charles (1646-1704).
French. Botanist, travelled in Central
America and the Carribean. Linnaeus
generally approved of the descriptions
in his richly illustrated botanical
works.
names [Forsskål refers to the trivial names given in Plantarum Americanarum fasciculus primus[-decimus]Plumier, Charles Plantarum
Americanarum fasciculus primus[-decimus]
continens plantas, quas olim C.
Plumierius [...] detexit, eruitque,
atque in insulis Antillis ipse depinxit.
Has primum in lucem edidit, concinnis
descriptionibus & observationibus,
aeneisque tabulis illustravit J.
Burmannus
(Amsterdam 1755-1760).
] and Nicolaus Joseph, baron von Jaquin’sJacquin, Nicolaus Joseph, baron von
(1727-1817). Dutch. Botanist. In
1755 at the order of emperor Franz I of
Austria he went to the Antilles and
South America. In 1763 he became
professor of mineralogy and chemistry at
Chemnitz, later professor of botany at
Vienna and director of the botanical
garden at Schönbrunn. Correspondent
of Linnaeus.
genera. Jaquin’s names could be useful in the Orient, but he will send all new genera to Linnaeus for classification.

Forsskål has collected the following species: Sertularia Ellis XII.c, not included by Linnaeus; Nereis pelagica, a tiny thing as big as a pinhead. Is it a new Scyllaea? Forsskål is enclosing a sketch of it; naked sea polyps with 19 tentacles [this illustration is missing]. They are like Hydra polypus but differ in the number of tentacles.

Forsskål makes experiments to shed light on the phenomenon of sea-fire [marine phosphorescence]. He uses John Ellis’sEllis, John (1711-1776).
British. Merchant and naturalist, expert
on zoophytes. Correspondent of Linnaeus.
microscope but cannot discern any nereids. For this purpose maybe an English microscope was needed. Forsskål has noticed that the sea-fire is still active in bottled water but gradually fades and disappears completely after a couple of weeks.

Forsskål comments on Isis Entrocha and the tea bushes in Gothenburg.

The letter from Helsingör will be forwarded to Forsskål in Marseille by Samuel Gottlieb KrügerKrüger, Samuel Gottlieb
(d. 1765). Swedish. Consul,
Helsingör, Denmark between
1747-1764. Correspondent of Linnaeus.
.

He is enclosing the seeds and fruit capsule of a tree in Helsingör. Its origin is Dutch and is called “stengelbaum”. Is it a Caluthea?

The day before Forsskål saw hazel and Galanthus nivalis in the gardens.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 236-237). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 137-139   p.137  p.138  p.139.