Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2914 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 5 May 1761 n.s.
Dated 1761 d. 5. Maji.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwördige H[err] Doctor och Biskop
Min K[iäre] H[err] Broder.

Länge sedan hade jag skolat aflagt min wördnad och mitt swar, men jag wäntat på en timma att sambla frön; i dag för middagen fick jag den första, som jag ägt sedan frön blefwo uptagne och rangerade wid pass 200 frön mäst rätt rare, har jag blandat till samans i en hög. H[err] Prof[essor] Kalm sår dem tunt, så får han dem upwäxande alla igien.

jag tycker på Prof[essor] Kalm att han alt mer begynner förachta detta wärldsliga och wara intent på det andeliga. Han har utwaldt den bästa delen.

Ingen ting kunne mer fägna och uprätta fäderneslandet än den önskeliga freden, genom hwilken wij hafwa all wår lycka, som af kriget all wår olycka.

Cand[idat] Martin skall få sitt creditive med det första; i dag äller morgon.

jag är med all uptänkelig wördnad
Högwördige H[err] Biskopens
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus.

Upsala 1761
d[en] 5 Maji.

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
and makes excuses for his late answer. Linnaeus writes that he has been collecting seeds, some of them rare, and that Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
is sowing the seeds thinly in order to make them all grow. Linnaeus writes that he thinks that Kalm is turning towards spiritual values.

Linnaeus writes that war is disastrous and that he prays for peace.

Linnaeus writes that he will send Anton Rolandsson MartinMartin, Anton Rolandsson
(1729-1785). Swedish. Student of
medicine. Correspondent of Linnaeus.
his letter of attorney today or tomorrow.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 281-282). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 326-327 .