Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2924 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 23 July 1761 n.s.
Dated 23 Julii 1761. Sent from Madrid (Spain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Madrid d[en] 23 Julii 1761.

Högädle Herr Archiater och Riddare

Under d[en] 6 dennes hade Jag sist den äran tillskrifva Herr Archiatern, då med något muntert mod, men har sedermera inhämtat den bedröfveligaste tidning som kunnat möta mig neml[ige]n om min Fars död, hvilket förtagit mig all håg och förstör alla mina föresatser. Gud vet huru nu skall gå med min resa, kanske Jag nödgås vända straxt hem, men det beror likväl på mina bröder, om de vilja hafva möda för mig. Sedan mitt sidsta har Jag beskrifvit Bufonia tenuifolia som växer här kring Madrid till öfverflöd. [— — —]

NB. Stamina böra räknas med et godt microscop, innan blomman öpnar sig ty annars saknas antherae och då kan man ej räkna dem med säkerhet. På de utslagne har Jag knapt kunnat se något filamentum el[le]r antherae och altid till olika antal, men på de outslagne blommor har Jag altid funnit 4 stamina på de många Jag öpnat så att Jag ej litar på utan opponerar mig aldeles mot Loeflings sista observation.

För en tid sedan såg jag bönder Gå på åkrarne och rycka up Plumbago Europaea och på tilfrågan hvartil svarades, att med kalt Watten hvaruti denne Örten legat 1 dygn vatnas golfven och smörjas sängställen och väggar, hvaraf Loppor och Wägglös (svåra plågor i detta landet) dö. De sade att Wägglössen deraf svälla up som ärter. Annars brukas ock örten, att färga violet på Ull. Inneliggande frukt-racemus har H[err] Quér lämnat mig. Han känner det ej men mente jemte Minuart att det skulle vara Ochna Jabotapita men de så väl som Jag tvifla derom. I hastighet fick Jag se ett träd i en alée vid Puerto de Santa Maria och har skickat till H[err] Archiatern en quist fast nog rutten i min 2dra skickning No 139 Lit[tera] A. Jag fant då inga flores masculi på det trädet och flere voro där ej, men germina om Jag mins rätt voro 10 nästan såsom i Sempervivum stälde och Jag hade för mit sälskaps skuld ej tid att examinera det vidare. Samma träd fick Jag se i Sevilla flere men utan bloma där de kallades Zapote kanske för någon likhet med Achras Za¬pote, som så kallas i America. Jag utber mig H[err] Archiaterns undervisning deruti. Af Ulloas resa i America ser jag att af Cochenill samlas Honor som lägga frön i Augusti månad och hvilka gömas till Juni månad följande Året, att brukas till ny produccion, om så är så skola vi väl lät få dem till Europa genom H[err] Mutis som Jag derom skall tillskrifva. Nu lägger Jag samman åtskilliga örter och frön att skicka till Cadiz och vidare till H[err] Archiatern. Hvad Loeflings saker angår ser Jag sent att all min möda är fåfäng, ty man finner icke en gång en Pappers lapp efter honom, sedan Ortega dött och det undandöljes under föregifvande at ej finnas. H[err] Archiatern säger i sitt sista att Daphne maximum är, Thymelaea pontica folio Laurocerasi Tournef. cor. & Itin. Jag förstår det ej väl och ber få veta min numer ty Jag har slagit up Tournefort och vet ej at Jag skickat eller sett den örten. Min enda tröst är nu H[err] Archiaterns lefnad. Gud uppehälle den i många år! hvilket ingen högre önskar än Jag ehuru mång andra göromål hindra mig att i mit käraste studium nog visa det. framhärdar med vördnad H[err] Archiaterns

Ödmjukaste tjenare
Clas Alströmer

Societati
Regiae Scientiarum
Upsaliae en Suecia

upSUMMARY

Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
opens the letter by telling Linnaeus about his Father’s [Jonas AlströmerAlströmer, Jonas
(1685-1761). Swedish. Industrialist.
One of the founders of the Royal Swedish
Academy of Sciences in 1739. The same
year Head of the Royal Board of Trade in
Sweden [Kommerskollegium]. Father of
August, Clas, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
] death and what this great loss would mean to him, in addition to all the sequel adverse practical effects. He doesnt know if he will continue his journey, maybe he has to return home as soon as possible, but that depends on his brothers [Patrick AlströmerAlströmer, Patrick
(1733-1804). Swedish. Baron and
industrialist, Alingsås. Director
of the Swedish East India Company. Son
of Jonas Alströmer, brother of
August, Clas and Johan Alströmer.
Correspondent of Linnaeus.
and Johan AlströmerAlströmer, Johan
(1742-1786). Swedish. Director. Son of
Jonas Alströmer, brother of August,
Clas and Patrick Alströmer.
], if they will care for him.

Since his last letter [Alströmer to Linnaeus, 6 July 1761Letter L2931] he has described Bufonia tenuifolia, that grows in abundance around Madrid. An extensive descricption of this plant follows.

NB. Stamens should be counted with a good microscope before the flower opens; otherwise the anthers will be missing and can not be counted with accuracy. Alströmer further states that when the blossoms are out, he has not been able to see any filament or anthers, and they have always been of different numbers. In non-opened flowers, however, he emphasizes that he has always found 4 stamens in all the many ones he has opened. Consequently, he does not trust in Pehr Löfling’sLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
last observation, but opposes it strongly.

Alströmer has noted that the peasants collect Plumbago Europea. The water extract is said to be very effective on fleas, lice and bedbugs. The herb is also used to dye wool violet. Alströmer encloses a raceme handed to him by José Quér Quer y MartinezQuer y Martinez, José
(1695-1764). Spanish. Professor of
Botany, Madrid.
. He does not know what it is but believes together with Juan Minuart Minuart, Juan (1693-1768).
Spanish. Botanist and pharmacist.
that it could possibly be Ochna jabotapitha.

Alströmer has frequently observed a tree — in Seville called Zapote — perhaps as it reminds of the American Achras zapote. He wants Linnaeus’s opinion based on the enclosed — probably rotten — twig. He knows from Antonio Ulloa’sUlloa, Antonio (1716-1795).
Spanish. Naval officer. Traveller and
explorer.
journey in America that of female Cochenill, egg-laying in August, the eggs are gathered and saved until June next year for new production. He shall write to José Celestino MutisMútis, José Celestino
(1732-1808). Spanish. Botanist.
Went to South America in 1760 and lived
in Bogotá, which due to him
became an important centre of learning.
His comprehensive herbarium, manuscripts
and numerous watercolour botanical
illustrations were sent to Spain after
his death. Correspondent of Linnaeus.
about bringing them to Europe. Alströmer is preparing a new batch of herbs and seeds to be sent to Cadiz and forwarded to Linnaeus. Since José Ortega’sOrtega, José (?-1761).
Spanish. Military pharmacist of the
Spanish army. Secretary of the Academy
of Medicine of Madrid. Correspondent of
Linnaeus.
death there is not a trace of Löfling. Linnaeus says in his last letter that Daphne maximum is Thymelaea pontica folio Laurocerasi Tournef. cor. & Itin. [Alströmer refers to Joseph Pitton de Tournefort’sTournefort de, Joseph Pitton
(1656-1708). French. Botanist and
explorer, professor of botany at Paris.
, Corollarium Institutionum rei herbariaeTournefort de, Joseph Pitton
Corollarium Institutionum rei
herbariae, in quo plantae 1356
munificentia Ludovici Magni in
orientalibus regionibus observatae
recensentur & ad genera sua
revocantur
(Paris 1703).
and presumably also to Relation d’un voyage du LevantTournefort de, Joseph Pitton
Relation d´un voyage du Levant,
fait par ordre du Roy. Contenant
l'Histoire Ancienne & Moderne de
plusieurs Isles de'l'Archipel, de
Constantinople, des Côtes de la
Mer Noire, de l'Armenie, de la Georgie,
des Frontières de Perse & de
l'Asie Mineure
(Paris, 1717).
by the same author]. Alströmer does not understand that, as he has not sent or seen that plant.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 82-83). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 47-49   p.47  p.48  p.49.