Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2931 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 6 July 1761 n.s.
Dated 6 Julii 1761. Sent from Madrid (Spain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Madrid d[en] 6 Julii 1761.

Wälborne Herr Archiater och Riddare
af Kongl[iga]
Nordstjerne orden.

Herr Archiatern lärer knapt tro, att Jag ännu är här, och Jag borde tvifla därpå sielf men den säkraste ärfarenhet öfvertygar mig mot min vilja, önskandes häldre vara många mil härifrån. Alt går här så soligt, att Jag gör mindre på en dag här än annars på en tima och om Jag blir här för länge så blir jag förvänd i Spanior därför praeparerar Jag mig nu att så snart görligit är, komma härifrån genom Barcelona till Montpellier och Marseille samt vidare i Frankrike. Recommendation af H[err] Archiatern till sin wän i Montpelier skulle jag högt värdera och kunde därigenom ock uträtta mer till H[err] Archiaterns och vettenskapens fördel. Det kan skickas mig directe på Montpellier under Couvert till Svenska General Consulen Holm men då bör det ske med första påst om det skall hinna mig.

Rhododendron max[imum] fant Jag endast i bloma men ej i frö hvarför Jag committerat vänner i Cadiz att likväl söka fröen för att göra försök at så dem. Mercurialis annua torde bli androgyna om hon sås pä torr grund, här växer hon mäst i murar och bärgsprickor.

Alstroemiae frön har Jag begärt fler från Cadiz i fall de skulle behöfvas. I denomination är Jag ej criticus utan anser med mycken vördnad och nöje hvad H[err] Archiatern till min oförtjente heder behagar göra.

Alt hittills har Jag glömt säga att H[err] Archiaterns bref som Jag nu besvarar är af den 28 Martii. Det var mig oändeligen välkommit sedan så lång längtan efter bref från H[err] Archiatern gort mig helt ängslig af fruktan att någon olycklig händelse skulle hafva aldeles betagit mig hvad Jag så högt efterlängtade. Gud uppehålle H[err] Archiat[e]rn i många år! Att brefvet kommit så sent och ej förrän i förgårs härrörer att det gått till Montpelier och där väntat på mig.

Quer har Jag nu hunnit så täma att han gör alt för mig och Jag soutinerar min vänskap med honom genom en timas sacrifierande om dagen i att höra på dess släta Lectioner. Jag skulle skämmas att så publict exponera mig

Proemium kunde ej annat än falla på den mäst förtjente och det gorde mig säker att H[err] Archiatern skulle af Ryska Academien vinna priset.

Mutis har Jag ock tillskrifvit och lämnat åtskilliga commissioner. H[err] Archiatern skulle mycket förbinda honom med att skicka honom 3die tomen af Systemet då den utkommer, efter hvilken Jag ock längtar.

Lundströms ankomst till Götheborg har Bror August berättat mig och således lärer H[err] Archiatern redan fått hvad af den skickningen är för H[err] Archiatern som bestod i ett Pacquet med frön och ett annat med örter. Bland örterne är i synnerhet ett Träd No 139, som Jag önskade känna. Jag fant endast däraf honblommorne. Wid Sevilla växer ock det trädet ymnogt men blomman var där ej till finnande. Äfven fölgde med samma Skeppare, Tantalus Loculator, Fulica atra och Charadrius alexandrinus upstoppade.

Åkerman gick i början af Februarii månad från Cadiz och skulle därifrån gå till Cagliari att hämta en saltladning för Stockholm, han åtog sig att skaffa till Götheborg en låda som medbrakte Oeconomiska samlingar, Böcker och 94 slags vilda och Trägårds frön, men inga örter. H[err] Archiatern kan af Doctor Fagraeus begära förteckning på fröen och sedan deraf begära så många H[err] Archiatern behagar.

Nu håller Jag på att lägga hop en annan samling för att skicka till Sverige och deraf en del för H[err] Arch[iat]ern.

Amaryllis lutea har Jag med mycken noghet undersökt men altid funnit en ganska regulair blomma utan lutande af någon del.

Granadas fiellar fick Jag endast besöka i October månad då der voro ganska få örter dem H[err] Archiat[er]n i nästa skickning får se.

Forskål hoppas Jag skall göra nytta och önskar honom derföre mycken lycka.

Solander har Jag länge sedan tillskrifvit men ej fått dess svar så att Jag ej haft underrättelse om dess resa med Leuct [?] förr än nu.

Faunae nya edition har hittills ej varit mig bekant. H[err] Archiatern skall oändeligen för binda mig med ett exemplar deraf så snart hon blir färdig.

Att Mams[el]l Camecker är förlofvad berättar väl H[err] Archiat[e]rn men ej med hvilken Professor.

Jag längtar få namn på mina öfriga örter så väl som pä dem som skickats med Lundström.

Carbonel i Cadiz skrifver mig ofta till och längtar oändeligen efter Bref från H[err] Archiatern med några Commissioner: Dem han bäst uträttar är med alla slags hafs producter, hvilka han har ganska vackra. Jag förlorar aldeles hans vänskap om han ej snart får de böcker Jag för honom begärt ty han tror att skulden är min: Hvarför Jag nu ber att H[err] Archiat[e]rn för all ting straxt befaller Salvius att hoplägga böckerne och lämna Pacquetet till H. H[err]ar Grill som bäst finna lägenhet att skicka den. Jag känner Salvii säl då han ej profiterar vid commissionen. Med Åkerman har Carbonel skickat en hel fruktquist af Arbor Draconis. Han har mycken håg för Botaniken fast insigten ännu är liten men dess solida genie understött af H[err] Archiaterns skrifter vill snart göra honom skickelig, åtminstone tjenar han att samla Frön och Naturalier och tillskicka H[err] Archiatem. Åtminstone måste H[err] Archiatern med aldraförsta skrifva honom till hvilket oändeligen vill upmuntra honom, och betaga honom misstankan att Jag hvarken anmält honom hos H[err] Archiat[e]rn eller begärt böckerne.

M[onsieu]r Joseph Jodo[i] Boylesve D[octo]r Monspeliensis som Jag ej känner vidare än genom dess bref till mig från Cadiz, har tillskrifvit mig och berättat att han för ungefär 1 år sedan tillskrifvit H[err] Archiatem. och skickat derjemte åtskilliga frön men att han ej fått svar derpå, hvarför han ber mig underrätta mig om brefvet framkommit eller ej. H[err] Archiatem kunde sielf bäst både hedra och fägna honom med egit svar¬ under Couvert till Consuln Bellman i Cadiz hvilken adress han mig notificerat. Han lärer vara ägare af Loeflings iter hisp[anicum] emedan han citerar den i sitt bref. Denna mannen torde ock kunna bli en god commissionair i Cadiz. Jag har redan pålagt honom några commissioner.

Platina del Pinto har Jag ock hemskickat litet så att H[err] Archiat[e]m däraf åtminstone kan få se denna metallen. Mer har Jag nu här att med första hemskicka.

Barnades som är den Spanior som mäst vördar och känner H[err] Archiatem och dess meriter har gort mig mycken afsaknad här, ty Jag har ej fått vara med honom mer än 8 dagar ibland de första Jag var här sedan har han ständigt rest ikring med sin Patron Duque de Alba som mycket favoricerar honom. Nu är han i Valencia och får på dessa resor göra sköna samlingar.

Scuteliaria caule erecto, racemis terminalibus, erectis, interruptis; floribus solitariis oppositis secundis, foliis petiolatis, ovato-cordatis, serratis, acutis. Har Jag sett i Botaniska Trägården här och finner ej, att hon kommer öfver ens med något species af H[err] Archiaterns; hon är Americansk.

Taurus Bubalis brukas vid Aranjuez att köra med.

Frön har Quer låfvat mig utur Botaniska Trägården hvilka Jag ej skall försumma.

Vella PseudoCytisus har Jag samlat frön af. Det är en artig växt.

Tredie tomen af Systemet längtar Jag höra vara utkommen och att sedan få se.

Jag ber om min vördnads anmälan till Frun och hälsning till Herr Carl och öfriga vänner framhärdandes med oaflåtelig vördnad

Wälborne H[err] Arch[iate]rns och Riddarens
Ödmjukaste tjenare
Clas Alströmer

Kongl. Majts Trotjenare och Archiater
samt Riddare af kongl[iga] Nordstierne orden Högädle och
Widtberömde Doctor
Herr Carl Linnaeus
Upsala

upSUMMARY

Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
opens the letter with a reflection on how slow everything is in Spain. He is now planning his journey home through France and should greatly appreciate a letter of recommendation to Linnaeus’s friend in Montpellier. Alströmer has found Rhododendron max only in flower and not in seeds. He has asked friends in Cadiz to obtain seeds and shall later try to make them grow. Mercurialis annua will probably become androgynous if it is sown in dry soil; it mostly grows on walls and in stone fissures.

Alströmer has ordered seeds of Alstroemeria from Cadiz and states that when it comes to denomination he is not critical and accepts the honour Linnaeus bestowed on him.

Alströmer further says that Linnaeus’s letter — that he now is writing an answer to — was dated 28 March [this letter has not come down to us]. Such a long wait for a letter had made him anxious about Linnaeus’s well-being and may God save Linnaeus for many years to come.

Alströmer believes that Linnaeus has received a shipment containing seeds and herbs. Particularly a tree No.139 was of interest to Alströmer. The same shipment contained Tantalus loculator, Fulica atra and Charadrius Alexandrinus stuffed. He has also sent a box with economic collections, books and 94 wild and garden seeds but no herbs. Jonas Theodor FagraeusFagraeus, Jonas Theodor
(1729-1797). Swedish. Physician at
Alingsås. Correspondent of
Linnaeus.
can supply Linnaeus with whichever seeds he wants.

Alströmer has carefully examined Amaryllis lutea but always found it to be a fairly ordinary flower.

The hills of Granada were visited in October and few herbs were to be seen.

Alströmer hopes Pehr ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
to be useful and wishes him all the best.

He has written to Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
but so far not received any answer.

Alströmer has not yet seen the new Fauna Svecica, 2nd editionLinnaeus, Carl Fauna Svecica
sistens animalia Sveciae regni:
quadrupedia, aves, amphibia, pisces,
insecta, vermes, distributa per classes
& ordines, genera & species. Cum
differentiis specierum, synonymis
autorum, nominibus incolarum, locis
habitationum, descriptionibus
insectorum, 2nd edition
(Stockholm,
1761). Soulsby no. 1153.
edition but expects a copy when it has been completed.

He has heard from Linnaeus that Miss Camecker [Elisabeth Christina Låstbom] is engaged, but not to whom [she married Johan Låstbom].

He is looking forward to get the names of submitted herbs.

José CarbonelCarbonell, José
French?.
of Cadiz often writes and is eagerly longing for a letter from Linnaeus. Alströmer is afraid to lose the friendship of Carbonel unless he receives the books from Linnaeus promised by Alströmer. He now hopes that Linnaeus shall promptly order the books to be sent to the trading house Carlos & Claes Grill in Stockholm to be forwarded to Carbonel.

Carbonel has sent an entire branch with fruit of Arbor draconis. He does not yet know very much botany but he can at least collect seeds and natural specimens to be sent to Linnaeus. Linnaeus must write to encourage him and ensure him that the books will be sent.

Joseph Jodo[n] BoylesveBoylesve, Joseph de French.
Doctor, Montpellier.
, a doctor from Montpellier, has told Alströmer that a year ago he sent Linnaeus a letter and seeds but has not yet received any answer. He has asked Alströmer to enquire whether Linnaeus has got the letter or not.

Alströmer has sent some Platina del Pinto metal for Linnaeus at least to look at.

Miguel BarnadesBarnades, Miguel (?-1771).
Spanish. Botanist. Personal physician of
Carlos III, Madrid. Correspondent of
Linnaeus.
is the Spaniard best familiar with Linnaeus. Unfortunately, Alströmer has only spent 8 days with him, as he for the rest of the time has been travelling with his Patron, Duque de Alba.

In the Botanical Garden Alströmer has seen Scutellaria caule erecto, racemis terminalibus, erectis, interruptis; floribus solitariis opposites, secundis; foliis petiolatis, ovato-cordatis, serratis acutis. As far as he understands, it is not compatible with any of Linnaeus’s species; it is American.

In Aranjuez Taurus bubalis is used as a draught animal.

José Quer y MartinezQuer y Martinez, José
(1695-1764). Spanish. Professor of
Botany, Madrid.
has promised him seeds.

Alströmer has collected seeds of Vella PseudoCytisus and expects to meet with the third vol. of the System [Alströmer refers to the Systema naturae, 10th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
; the 10th edition was published in two volumes, “Animalia” 1758 and “Vegetabilia” 1759. The third volume, “Mineralia” was never published].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 78-81). [1] [2] [3] [4] [5] [6]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 44-47   p.44  p.45  p.46  p.47.