Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2936 • Johan Olof Rudbeck to Carl Linnaeus, 31 August 1761 n.s.
Dated d. 31 Aug: 1761.. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Välborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[iga] Nordstierne Orden, Min högt[ära]de K[ära] Broder!

At min K[ära] Bror behagar fägna sig deröfver, det jag af Secrete Utskottets Deputerade är en med, Som kommer at dijudicera öfver hvad min K[ära] Bror upgifvit om perlor: det antager jag Som en vänskap; men kännes intet vid Domare-namnet; ty i det fallet, borde jag åtminstone äga lika ärfarenhet med min K[ära] Bror uti historia naturali, i hvilken omständighet jag alt för långt kommer at stå tilbaka.

Deputerade hafva ännu ej varit tillhopa: i fredags var anslag till Sammanträde; men en högst vigtig Sak i Secrete Utskottet hindrade oss derifrån: jag känner ännu intet saken; men deruti stämmer jag aldeles in med min K[ära] Brors tankar, at om Rikstens Ständer ej ville göra tillräckelig reflexion på frågan om perlorna, min K[ära] Bror likafullt borde upmuntras för det oförtrutna och myckna arbetet, han nederlagt i flera Vettenskaps grenar, till hvilken mängd skrifter, jag tror ingen förr hunnit eller hädan efter hinna lärer. Vore det ej för mycket omak, skulle det vara mig kärt at veta numern af de trykte piecerne, jag kunde då på ort och ställe nyttia samma underrettelse ock i det ämne uplysa flera. min K[ära] Bror täcktes så vid detta, som andra tillfällen räkna på min vänskap, fast han blir i denna Saken mindre lysande; ty det begäres ej annat, än hvad billigt och rättrådigt är.

För öfrigit utbeder jag mig min K[ära] Brors förtroende af Brors-namnet, så nu, som tillförene, emedan jag intet vet mig förvärkat den hedern.

Jag innesluter mig stedse uti min K[ära] Brors värda vänskap och lefwer med upriktig estime

Välborne herr Archiaterns och Riddarens
Min högtärade Kära Broders
ödmiukaste tienare
J[ohan] O[lof] Rudbeck

Stockholm
d[en] 31 Aug[ustii] 1761.

[a][a] : MS1 [added on fol. 366r] P. S. Eljest vill jag hafva den äran at berätta min K[ära] Bror, at jag snart lär gifta mig och det med Baron Gripenstiernas änka, Lagmannens Von Numers äldsta Dotter. Om min Compliment till nådiga Syster, ber jag.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XII, 365-366). [1] [2] [3]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added on fol. 366r]