Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2945 • Daniel Solander to Carl Linnaeus, 11 August 1761 n.s.
Dated d. 11 Aug. 1761.. Sent from London (Great Britain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

London d[en] 11. Aug[ustii] 1761.

Välborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[iga] Nordstjärne-orden,
höggunstige Befordrare,

Igår aftons kom jag tillbakars hit til London sedan jag i H[err] Ellis’s sällskap användt lite mer än tre veckor på södra Sjö-kusten af England. Vi hade med oss en Ung Apothecare som heter Chandler, mäst i afsigt at låta honom rita af hvad märkvärdigt vi kunde finna, ty han är en af Ehrets disciplar. Väderleken har varit rätt favorable, så at ingen ting varit oss til större olägenhet än dammet på Vägarna. Jag har rätt nu sedt alla de nya Plantagerna och Trägårdarne som finnas i England, och äro värdt til at se, så at jag har god idé af den nya Engelska smaken i Planterande, hvilken utan tvifvel är den bästa; Ty ingen som ej sedt det, kan föreställa sig hvad myckenhet af utländska Träd och Buskar som nu fylla alla förnäma Herrars och Rika mäns fält. Ännu har det väl icke hunnit ut til de fattigares Land, men det sker säkert innan kort, ty de välmående sätta en heder uti frikostighet i sådane saker. De ha själfva rätt dyrt kjöpt af Nurserie-Männen sina unga träd, och äfven anlagt kåstsamma Nurserier/: Trädskolor:/ vid deras Landt gårdar, ei allenast för sin egen sak utan mäst at kunna ge bort til sina fattigare Grannar och sina Bönder. Duke of NewCastle har på en steril Allmänning planterat öfver 100, 000de Furu träd, och det var 6 andra Herrar som i våras fingo Praemiums-Medailler af Praemiums Societeten för Furu plantager; de hade hvardera förledit år planteradt öfver 20, 000 Tallar; alla af vår svänska Pinus sylvestris. De andra Pini ha ännu icke hunnit utom Gentlemäns Parker, Men där får man se en myckenhet af alla de andra slagen, i synnerhet af Pinea och Strobus. Jag tör nästan säga att de gå för långt uti Tall planterande, så at de glömma bort Löfträd. Orsaken är väl at Tallarne ge en ögonfägnad om vintern när deras Backar annars se rätt skalloga ut. Rätt få ha anlagt Ek plantager, ehuru de växa rätt bra på de ställen där de budit til.

Jag vill nu komma tillbakars til vår Resa och efterkomma min skyldighet at ge Herr Archiatern underrättelse om mina göromål. I från London reste vi til My Lord Middleton som på sin gård Pepper Hurran har de mästa Azalea och Kalmias i England, han fick öfver i våras från South Carolina, somliga af dem voro i full blomma. Vi drögde där par dagar och råkade där H[err] Chambers, som är Kongens Architect, och nu räknas för den bästa att ge Desseiner til Trägårdar, Orangerier, Dref hus och Conservatorier. Han är född i Götheborg, och varit Super Cargeur vid Svänska Ostindiska Compagniet. En man af mycken merit. Skada at vi ei i Sverje söka behålla sådant fålk. När han var i China skaffade han sig fullkomlig kundskap om alla deras Bygnads sätt, hvarom han utgifvit en Bok i Folio, Han har ock sedan gifvit ut en stor Bok i den Moderna Architecturen. När han kom hem andra gången från Ostindien reste han ut til Frankrike och Italien at lära där Byggningskonsten utaf grund. Han var där flere år. När han kom därifrån ville ingen i Sverje känna honom. Han reste då hit til England, blef denna Kongens informator i Architecturen och är nu hans Architect. Han förtjänte til at vara Ledamot af Wetenskaps Academien, för hvilken han har stor Respect, och om jag mins rätt, äfven skänkt sin Bok til W[e]t[en]sk[a]ps Academiens bibliotheque. Hans bekantskap kunde ofta komma oss Svänska väl till pass. Jag skulle i synnerhet önska det, för hans insigt i Trägårdars utläggande, och jag vet ei om vi i Sverje ha någon stark i den saken. Han har nu i såmmar bygt en Chinesisk Pagod i Kew /:Kongens Moders/: Trägård, 12 våningar hög, och ei mer än af 24 fots diameter vid basin. Alla trodde at en sådan oproportionerad bygnad skulle ramla öfver ända innan den blef färdig, och i synnerhet förmodade ingen at den skulle uthärda det oförlikneligen starka åske dundret och vädret som var här starkare för en månad sedan, än någon minnes eller hört talas om. Nu räknas hans Pagod för ett Mästar stycke sedan det så väl stått prof.

Från Lord Middletons reste vi til M[iste]r Webb’s Busbridge, eller rättare M[iste]r Ellis’es paradis, ty M[iste]r Ellis har fullkomlig inspection öfver Trägården och Plantagerne. Vi drögde ei där utan skyndade oss ned til Hafskanten. Under vägen reste vi in til Duke of Richmond’s hufvud Seat Goodwood. M[iste]r Collinson hade gifvit mig Recommendations bref til Duken, som väl icke var hemma, men hans Syster Lady Sarah Lennox emmottog oss oförliknel[igen] väl, och själf fölgde oss igenom alla Plantagerne, hvilka äro de äldsta i England af Americanska träd. Där voro Tulipan träden öfver 40 fot höga och den stora Magnolia öfver 30 fot hög. Earl of Montegau’s Plantager besågo vi äfven , de äro anlagde i en besynnerlig smak i klumpar, så at man här och där ser en liten skog, på en jämn slätt.

Vid Chichester började vi följa Sjöstranden. Vår första Station var Pogham, där fingo vi i myckenhet den skjöna Medusa Beroë; jag har ännu ej haft tllfälle se Brown’s Figure om den är god; men M[iste]r Chandler har nu för oss afritat den rätta accurat. Ingen ting kan vara präktigare än den. Skada att den ei vill hålla sig i Spiritu vini; jag tog några men de äro mäst aldeles skjämde. Vi hade nöje se den lefva i glas med Salt vatn mer än två dygn. Den är klar som crystall och antager liksom ett prisma alla färgor. Jag har beskrifvit den. Vid Bogner Rocks fingo vi mästa alla Rajii Conservae; Jag har ännu ei kunnat föra dem alla til sina Species. Conserva corallinoides tar företrädet i det slägtet. Olycka at den är så gelatineuse, at den torkad har intet anseende. Sedan drögde vi någon tid vid Littlehampton och Shorum, där jag fick se åtskillige Species af Fucis och några få Sertularias. Vi fingo äfven tämmelig reda på en Spongia som var säkert ett prodoctum animale men at säkert säga huru den var bygd och af hvad slags djur, det kan jag åtminstone intet, H[err] Ellis är jag rädd förhastar sig sig i den saken, ty han påstår: at et Djur som lefver i de större hålen bygga alla fibrae intercussantes endast til at hålla ihop deras bygnad. Detta menar jag at han gissar til utaf likheten med Alcyonium. Vist är det at den Spongia vi sågo hade ordenteliga större hål, merendels altid af lika form, och möjeligt kan det vara at fabricater Spongiae lefver i dem, men om den Masken vi sågo var den rätta är jag ei fulleligen öfvertygad om. Den var för mycket lik en Nereis, och jag kunde ei se den delen hvarmed han skulle vara fästader vid sin bygnad, som mäst alla inhabitatores äro. Vid Brighthelmston uppehöllo vi oss längst. Det är en ort som nu är mäst renomerad i England för Badning i Salta hafvet. Den orten är nu mer i Mode än Southampton, Portsmouth eller Scarborough. Här träffade vi åtskillige som vi voro kjände af, och vi visade våra lefvande Polyper och Sjö-djur til allas förundran, nästan liksom Savojarenne sina Rariteter. Här fingo vi de fläste Sertulareerne och en hel hop Nereides samt 2ne eller snarare 3 Species af Serpula triquetra. Jag håller dem för differenta Species efter Djuren som lefva i dem äro helt differenta. Jag har rätt noga beskrifvit dem alla. Ifrån Brighthelmstone togo vi vägen förbi Earl of Egremonts Seat vid Petworth, hvilket vi besågo. Han har anlagt stora plantager af Ek, och är nästan den endaste som med alfvare brytt sig om Löfträds planterande. Vi voro äfven vid återresan in til Busbridge och sågo den stora Magnolia samt Gardenia i full blomma. - Min ödmjukaste och hjärteliga vördnad täks H[err] Archiatern förmäla hos Nådiga Frun, Mamselle Elisabeth Christina, de öfrige Mamsellerne, H[err] Linnaeus och alla andra bekanta. Jag framhärdar med djupaste vördnad in til min död,

S. F. Välborne Herr Archiaterns och Riddarens, ödmjukaste och lydigaste tjänare
Daniel C. Solander.

upSUMMARY

Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
reports that he has just arrived back in London after three weeks with John EllisEllis, John (1711-1776).
British. Merchant and naturalist, expert
on zoophytes. Correspondent of Linnaeus.
on the south coast of England. They were accompanied by a young apothecary called Chandler [possibly Harry ChandlerChandler, Harry British.
Apothecary, London.
], one of Georg Dionysius Ehret’sEhret, Georg Dionysius
(1710-1770). German/British. Botanical
illustrator. Correspondent of Linnaeus.
disciples. The intention was that he would make illustrations.The weather was favourable. He has now seen all the new plantations and gardens in England. Nobody can imagine how many foreign trees and scrubs that now fill the gentlemen’s fields, mostly our Swedish Pinus sylvestris. In gentlemen’s parks are other species, particularly . Pinea and Strobus. They have almost forgotten deciduous trees, some few have planted oaks.

They had travelled from London to Lord Middleton [George BroderickBroderick, George (1730-1765).
British. Lord Middleton of Peper Harrow
Park, Godalming.
] on his farm Pepper Hurran [Peper Harrow Park] with Azaleas and Kalmias. There they encountered William ChambersChambers, William (1726-1796).
British. Architect. One of the founders
of the Royal Academy. Born in Sweden.
Made a number of voyages to China with
the Swedish East India Company.
, the King’s [George IIIGeorge III, (1738-1820).
British. Reigned 1760-1820. Son of
George II.
] architect, born in Gothenburg and former Super Cargeur at the Swedish East India Company. It is a shame that Sweden can not keep such people. He has published a book about the way of building in China [Designs of Chinese buildings, furniture, dresses, machines, and utensilsChambers, William Designs of
Chinese buildings, furniture, dresses,
machines, and utensils: Engraved by the
best hands from the originals drawn in
China by Mr. Chambers, architect, member
of the Imperial Academy of Arts at
Florence. To which is annexed a
description of their temples, houses,
gardens, &c.
(London, 1757).
] and another on modern architecture [A treatise on civil architectureChambers, William A treatise
on civil architecture in which the
principles of that art are laid down and
illustrated by a great number of plates
accurately designed and elegantly
engraved by the best hands
(London,
1759).
]. After returning a second time from China he had went to France and Italy to learn the art of building. In Sweden nobody wished to know him and he went to England. He deserves a membership of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
]. If Solander is rightly informed Chambers has given his book to the Swedish Academy of Sciences. His [Chambers] insight in the architecture of gardening could be useable for Swedes. This summer he has built a Chinese pagoda at Kew Gardens.

They had continued to Philip Carteret Webb’sWebb, Philip Carteret
(1702-1770). British. Barrister and
antiquarian.
Busbridge, where Ellis has inspection of garden and plantations. They had visited under way there the main seat of the Duke of Richmond [Charles LennoxLennox, Charles (1735-1806).
Bolivian. 3rd Duke of Richmond. Soldier,
statesman and diplomat.
], Goodwood, and were, Peter CollinsonCollinson, Peter (1694-1768).
British. Merchant and amateur naturalist
in London, corresponded with many
scientists. Correspondent of Linnaeus.
had written a letter of recommendation, received by his sister Lady Sarah LennoxLennox, Sarah (1745-1826).
British. Sister of Charles Lennox, 3rd
Duke of Richmond.
. The tulip trees were over 40 feet and the Magnolia 30 feet. They also saw the plantations of the Earl of Montegua [John MontaguMontagu, John (1718-1792).
British. 4th Earl of Sandwich, First
Lord of the Admiralty.
].

At Chichester thay begun to follow the sea shore to Pogham and saw Medusa Beroe. At Bogner Rocks they had seen most of John Ray’sRay, John (1627-1705).
British. Naturalist and clergyman. One
of the most influential botanists before
Linnaeus.
Confervae. Then they had stayed some time at Littlehampton and Shorum and saw Fuci, Sertulariae and a Spongia. They had spent the longest time at Brighthelmston, renowned for bathing in the sea. There they met others who were interested in their findings of polyps and sea animals. From there they had travelled the seat of the Earl of Egremont [Charles WyndhamWyndham, Charles (1710-1763).
British. 2nd Earl of Egremont.
] at Petvorth and again Busbridge with Magnolia and Gardenia in full flower.

Solander sends his most humble and cordial reverences to Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and Elisabeth Christina LinnaeaBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
, the other daughters [Louisa LinnaeaLinnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
, Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
and Sophia LinnaeaLinnaea, Sophia (1757-1830).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa and Sara Christina
Linnaea. Wife of Samuel Christoffer
Duse.
] and to Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
and all other acquaintances.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 138-139). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Collected correspondence (1995), p. 168-175 .