Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2949 • Peter Forsskål to Carl Linnaeus, 1 August 1761 n.s.
Dated 1: Aug. 1761.. Sent from Istanbul (Turkey) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Constantinople d[en] 1: Aug[usti] 1761.

Wälborne Herr Archiater och Riddare

Jag kom i förgår lyckel[ige]n till Constantinople. Jag skref ifrån Marseille, det jag hoppas framkommit. Sen har jag sedt Malta, Smirna, och Archipel ön Tenedos och Imros, samt kusterna af Asien och Europa wid Canalen till Constantinople. Jag har fådt åtskilligt, som warit nytt för mig. Deribland jag dock ej än tror kunna wisa mycket, som wore nytt för Herr Archiatern. Systema Nat[urae] den sidsta edition kan jag ej fyllest berömma; beqwämligare rese bibliotheq kunde ej opptänkas. Jag studerar dagel[ige]n i Herr Archiaterns böcker och i naturen. hwar dag tycker jag upplyses mig mera. hinner jag en gång hem tror jag mig wåga underkasta mig examen för de naturalier, som finnas kunnat der jag varit. Ty jag examinerar alt efter böckerna, och den owissheten jag liksom Löflingen måste klaga öfwer, då man skall begynna på egen hand att naturalisera i en främmande werld, och determinera sjelf; denna owissheten ser jag med glädje efterhand minskas. Dock har jag än många quaerenda och incognita, hälst dem jag ej träffat i blomme och fruktetid. Jag tänker innan afresan härifrån efter ordres i ett öppet bref nämna om nogot sådant. Men det är förargeligt med det att dessa frågor måste gå öppet. ty jag kan derwid ha den förtret, att någon i Danmark med subsidier af ichniographi som jag ej har, kunna determinera en el[le]r annan af dem jag ej fådt rätt på, och sedan skryta af sin kundskap och tadla mig. Jag önskade att de finge sjelf försöka huru lätt det är wid ett litet bibliotheq att få rätt på allt. Men jag skall dölja för onda ögon hwad jag kan. de numrer jag sätter till wid örterna will jag, efter som jag skref från Marseille, turbera, så att altid den andra zifran sättes främst, t. e. för 1236, will jag skrifwa 2136. O[ch] s[å] w[idare]. Om ett null är andra zifran, will jag i dess ställe sätta ett litet twär-streck förut t. e. 1000, will jag skrifwa så — 100, att ej må märkas, det detta är Chifre-stil. Jag will citera nummern af genera och species i nya systemet. Till Ex[empel] — 83. 31 (i stället för 803. 13) skall betyda Lotus corniculata. 958. 62 (för 598. 26) skall betyda Cistus helianthemum &cet[era] dessa numror will jag skrifwa wid sjelfwa örterna, dem jag i ett öppet paquet will skicka till Herr Archiatern öfwer Danmark, och i Herr Archiaterns swar, som jag derpå will utbe mig, täckes Herr Archiatern verificera el[le]r rätta mina numror, som utwisa min mening om örtens namn, således t. e. Jfr— 83. 31 är Lotus corniculata o[ch] s[å] w[idare]. Herr Achiaterns bref må ock wäl förseglas och sedan addresseras i ett couvert a Son Excellence, Monseigneur le Comte de Moltke Grand Marechal de la Cour & Chevalier de l’Ordre de l’Elefant &c. &c. a Copenhague. Wille Herr Archiatern första gången skrifwa äfwen till Grefwen ett bref af några rader på Swenska, wore det så mycket bättre. Annars kan ock Herr Archiatern, addressera brefwen till danska ministern här i Constantinople, som wore kanske än bättre, och gjorde mindre adtention. Så länge den nuwarande är här, är addressen denna, a Monsieur Monsieur de Gaehler Envoye Extraordinaire de la Majesté Le Roi de Danne- marc a Constantinople. den addressen gör ock förmodel[ige]n brefgången snarare, och är som jag tror, på alt sätt den bästa. Will ock Herr Archiatern addressera brefwen till Swenska Envoyen Celsing här, en öfwermåttan god Herre är det allt detsamma.

Herr Archiatern will ej låta mig weta sätt att conservera indiska frön. Jag nekar ej att Herr Archiatern som jag har orsak att förtryta de anstalter som gjordes i Danmark att binda mina händer. Men jag kan redligt betyga att det ej är de mägtigas skuld der i riket utan några halflärda windmakares jalousie, som bekanta i landet genom allehanda canaler och praetexter hafwa tillwäga brakt så besynnerliga inskränkningar, hwilka dock om Gud låter mig komma hem, ingen suite kunna hafwa. Herr Archiatern täckes derföre likafullt tro att både Gref Moltke och Geheimderådet Bernsdorff, som det mästa beror på i Danmark, äro ädelsinta Herrar, och wetenskapens befordrare, och det jag för min del äfwen kan tillägga, hade en nådig tanka om mig, då jag begynte resan från Danmark, hwilken tanke jag ock hoppas med trohet i min syssla bibeholla, om det ock qwalde tusende afwundsjuka. I anledning af allt detta ber jag ännu ödmjukel[ige]n, att ej för det som är aldeles utan min skuld, och i sig sjelf af litet betydande, låta mig mista något af Herr Archiaterns förtroende, som jag aldrig skall missbruka, och aldrig sätta mindre wärde på, än jag härtills gjordt. Wetenskapen, som Herr Archiatern så högt älskar, må ej lida för det en och ann i Danmark är orimlig i national-tankar. Om fröförwaring, tror jag ej att det går an med salter. de göra endast en kort köld. Jag förmodar att när jag tar frön altid med deras Capsula och lämnar dem så, mogna de bättre och conserveras tämel[ige]n wäl. de som ej ha Capsulas ärnar jag lägga bland agnar. Jag menar, då otorkad säd i sina agnar håller sig flera år utan att taga hetta, som den annars gör (hwarom Prof[essor] Kalm skrifwit i Act[a] Holm[iensis]) så måste ock andra frön göra detsamma.

NB. då jag med förr nämnda Chifre-stil will gifwa till känna att jag tänker en ört är nytt species will jag citera numern af det genus jag tror den wara el[le]r komma närmast till, och till numerus speciei taga ett tal, som ej fins bland species i Syst[ema] Nat[urae] till ex. jag har en som jag tror wara en obeskrefwen Leontodon. Der will jag citera så No 187 (för 817.) och species 7, då endast det går till No 6 i Syst[ema] Nat[urae].

Om någon af Herr Archiaterns disciplar widare reser ut, som jag hoppas, bör den för all ting läras att göra det, som jag nu märker att jag bordt göra hemma. Neml[igen] göra sig ett herbarium vivum portatile hemma och taga med sig så complett som möjligt är; man skulle endast ta en liten stjelk med blad och blomma el[le]r frukt af hwarje, och medelst inskärningar i papperet hällre än med klistring, fästa på hwart blad i en inbunden bok af stort tunt papper till en 20 à 30 species på bladet. Om ock endast classerna blefwe samma, gjorde det dock en otrolig lätthet på resan. det är ett bibliotheq bättre än ichniographi, som dock hjelpa mycket till wisshet. Jag gör mig nu efterhand sådant herbarium och kan ej nog beklaga att jag ej förfärdigade mig ett sådant i Upsala. Finge man af Herr Archiaterns hand ännu en hjelpreda, neml[igen] just en sådan bok, som andra tomen af nya Syst[ema] Nat[urae] tillökt med sådana beskrifningar wid hwart species (der möjeligt är) som stå t. e. i flora Zeilanica, saknade man ichniographi mindre el[le]r kanske intet; de korta differentiae specificae ehuru nödiga och rigtiga lämna en dock ofta i owisshet, om man ej får flera notas att jämföra. Man finner ofta något monstreusa exemplar, och då notae ej äro i hela subdivision tagna af samma delar utan på en af stjelk, på en ann af blad etc. tycker man ibland då man ej har bägge species tillika, att characteres af flera species passa på den ört man har. När man får flera species in natura, hjelpes detta twifwelsmål ofta. Men ännu tycks mig att studera, fast 1000 gångor lättare än förut, har dock än för stora swårigheter och som af ingen hand lättare kunna häfwas än Herr Archiaterns egen, som redan bragt saken af intet [a][a] : MS1 [added at the bottom f.
241v.
]
till sådan höjd. Rummet tillåter nu ej mera, än att tillägga min gamla redliga försäkran att lefwa och dö

W[älborne] H[err] Archiaterns och Riddarens
ödmjuka tjänare Pet[rus] Forsskål

Innan afresan, som ej än är bestämd, skall jag skrifwa widare. detta skickar jag öppet under min Fars Couvert. Jag ber hälsa gynnare och wänner i Upsala.

upSUMMARY

Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
arrived in Constantinople on 29 July. His last letter was from Marseilles [Forsskål to Linnaeus, 27 May 1761Letter L5427]. On his voyage he has seen Malta, Smyrna, Tenedos, Imros and, approaching Constantinople, the coasts of Europe and Asia. The latest edition of Systema naturae [Forsskål refers to Systema naturae, 10th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
] is very useful in the examination of new species. Forsskål studies daily Linnaeus’s works. If he gets home, he believes he has the courage to be submitted to examination for the natural specimens, which grows where he has been, as he examines everything by the books. The uncertainty he like Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
initially felt, it is now starting to decline. However, in many cases Forsskål would need Linnaeus’s support. There is a risk that such information could be intercepted by “evil [Danish] eyes”. To avoid this, Forsskål informs Linnaeus of a cryptic system, a cipher writing, that will confuse an uninvited reader of their correspondence. For example, when numbering the plants, he will put the second number first, i.e. instead of 1236, he will write 2136. If the second number is zero, he will put an – there instead, so 1000 will be written - 100 etc. Forsskål instructs Linnaeus to seal his letters, and to send them to Adam Gottlob MoltkeMoltke, Adam Gottlob
(1710-1792). Danish. High court
official at Frederik V, statesman and
diplomat.
in Copenhagen, eventually with a letter in Swedish enclosed to it the first time. He could also address his letters to the Danish minister in Constantinople [Sigismund Wilhelm von GählerGähler, Sigismund Wilhelm
(1706-1778). Danish. Nobleman. 1757
envoy extraordinair in Constantinople.
President of the Government in Altona
1767.
]. Perhaps it would be preferable because it would create less attention. As a third intermediator, Linnaeus mentions Gustav CelsingCelsing, Gustaf (1723-1789).
Swedish. Envoy at the Sultan in
Constantinople. Chief of the National
Board of Trade [Kommerskollegium].
.

Forsskål complains of being restricted in his activities by envious colleagues in Denmark, not by Moltke or Johan Hartvig Ernst BernsdorffBernstorff, Johan Hartvig Ernst
(1712-1772). Danish. Count. Minister of
foreign affairs. Correspondent of
Linnaeus.
though, who are honest promotors of science. Forsskål is afraid that Linnaeus will be influenced by evil rumours and lose his confidence in him. As to the preservation of seeds, salts could not be used. Forsskål will pick the seeds together with their capsules. He will cover seeds without capsules with chaff, as Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
has devised [Forsskål refers to, "Svar på den 3 frågan i andra quartalet [av K.Sv. vetenskapsakademiens handl.] för år 1739: På hvad sätt den säd, som intet år ritorr, i många år må kunna agtas, utan at taga något men ock skada?"Kalm, Pehr "Svar på
den 3 frågan i andra quartalet [av
K.Sv. vetenskapsakademiens handl.]
för år 1739: På hvad
sätt den säd, som intet
år ritorr, i många år
må kunna agtas, utan at taga
något men ock skada?",
KVAH 4 (1743), 50.
].

Forsskål gives another example of what he will do, when he finds what he thinks is a new species. He has already one, as he believes is an hitherto undescribed Leontodon. Using the above mentioned cipher writing, he will number it 187 (instead of 817) and species 7 (instead of 6 in the Systema naturae).

Forsskål recommends future Linnaean disciples to equip themselves with a portable herbarium vivum for their botanical excursions. It is Forsskål’ s own invention: you simply take a small stem with leaves and flower or fruit and fix it to a sheet of paper in a big bound book, up to 20-30 species on each sheet. He only regrets that he didn’t do that when he was still in Uppsala. If a new Systema naturae could have an appendix with a description of every species, as it is in Flora ZeylanicaLinnaeus, Carl Flora
Zeylanica; sistens plantas Indicas
Zeylonae insulae, quae olim 1670-1677,
lectae fuere a Paulo Hermanno [...]
demum post 70 annos ab Augusto
Günthero [...] orbi redditae

(Stockholm,1747). Soulsby no. 420.
it would facilitate classification enormously. Forsskål has made great progress in botany, but when problems arise nobody can solve them better that Linnaeus.

P. S. Before departure, which is not decided yet, he will write again. This letter will be enclosed in an open letter to his father [Johannes ForsskålForsskål, Johannes
(1691-1762). Swedish. Clergyman, vicar
in a Stockholm parish. Husband of
Margareta Forsskål, born
Colbeckia. Father of Peter
Forsskål, Johan Christian
Forsskåhl. and Jonas Gustaf
Forsskål.
]. He sends his greetings to benefactors and friends in Uppsala.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 240-241). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 142-145   p.142  p.143  p.144  p.145.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added at the bottom f. 241v.]