Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2950 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, [25 September 1761] n.s.
Dated Undated but written in the end of September 1761. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min förtrogne wän.

Tack för senast på Ulricks dahl. Det är en hiertans hugnad att undertiden få komma för en nådig Konung och mild Drotning. Gud låte dem lefwa.

War god och tala wid H[err] Statssecreteren Baron Düben; bed honom wara så nådig, som Hans M[ajeste]t sielf, och låta mig få hugna mig af Hans M[ajestä]ts nåd. Det står endast hos H[err] Baron och Stats Secreteren att det expediera; intressera sig hos Herren här om, beder jag på det högsta.

Huru ställer mitt unga Herrskap sig wid Hofwet? jag tror gambla Gubben skall intet blifwa så ogalen hofbuss, allenast han intet retas och förtörnas, ty han tohl aldeles intet skämt. De gamble gubbarne tola intet hasslerie. Men hans Fru knarrar fuller, menar doch intet så illa; Hon är säkert i wälsignat tillstånd; jag skulle tro att hennes nedkomst blifwer. först i wårtiden. Då borde hon få warmt rum; ty ehuru hon sielf intet är så kinkug, som wåra andre hoffruer, äro likwähl hennes först framkomne barn, ganska ömtolige, at om de hållas kalt, få de snufwa som länge hänger äfter; det är ock icke underligit, ty de äro helt nakne som wåra, och komne af en söderlänsk warm extraction, långt ifrån Lapparnes hemwist. jag har undrat hwarföre Gubben hwar gång han caresserar sin kiäresta, sedan hon blifwit wälsignad, är ond på henne och will liksom flyga henne i lufwen; det giör han aldrig då honan är lätt på foten. Så snart honan lärt sin unge att gå och klyfwa, håller han sig mer till fadren än henne, och fadren träter på modren så ofta hon agar sitt barn, som ej sker så sällan. Laga änteligen att de blifwa så stälde i winter att de kunna ligga tillsammans och warma hwar andra, ty där af trifwas de bättre, lika som wij; men de måste doch bindas litet ifrån hwar andra, att gubben ej rifwer maten ifrån henne, utan att hon kan då gå ifrån honom, armors dör hon af hunger.

Huru blef det med resan till Gref Gyllenstolpe; jag hörde intet sedan af något bref, som war lofwat.

förbl[ifwer]
Min uprichtige wäns
lydige tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1761
d[ie] septembr[is]

Archiatren
Wälborne
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his latest visit, when they had met at Ulriksdal. Linnaeus was very satisfied to have been received by the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] and the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
].

Linnaeus asks Bäck to talk to Carl Wilhelm von DübenDüben, Carl Wilhelm von
(1724-1790). Swedish. Private Secretary
to the Queen, Councillor and member of
the Supreme Court of Sweden.
about Linnaeus’s promotion to the nobility.

Linnaeus asks Bäck about some monkeys that had been bought for the Royal palace. He gives some advice on their keeping, especially as the female is pregnant and new-born monkeys are delicate. He makes some comments, somewhat jokingly, in words that resemble those suitable for a pair of humans. Bäck should arrange that they can share a sleeping-place during the winter, but he should also be aware that the male might eat also the food meant for the female.

Linnaeus asks Bäck if he had visited Ulric Nils GyldenstolpeGyldenstolpe, Ulric Nils
(1689-1768). Swedish. Chamberlain.
. Bäck was to go, but Linnaeus has not heard anything about it after that.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 93-94   p.93  p.94.