Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2951 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 22 September 1761 n.s.
Dated 1761 d. 22 septembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min egen K[iäre] Broder.

Nu när ingen will hielpa mig, måste jag wända mig till min egen Broder; jag äger ej mer än en enda gammal bepröfwad wän, som aldrig swikit mig.

Som jag ser att H[err] stadtsecreteren Baron v[on] Düben drager ut med den resolution H[a]ns M[ajeste]t lofwat mig, H[err] Statsecretereri försäkrat mig, och af hwilka Hans M[ajeste]t gifwit åtskilliga skriftelige försäkringar åt åtskillige de jure nobilitatis; altså anhåller hos M[in] H[err Broder jag på det ödmiukaste, att M[in] H[err Br[oder] som har jus vitae et necis hos de störste, täckes interponera sin auctoritet, och sitt giällande swärd för mig hos H[err Bar[on] Düben, att han detta täckes för mig utwärka. Detta är ett steg af mitt lefnads lopp. Kan M[in] Br[oder] hielpa mig härutinnan, så har min K[iäre] Br[oder] giort äfwen wid detta tillfället mig mer än alt det arbete jag anwändt för wettenskaper. jag lägger detta på min K[iäre] Brors ömma wänskap och förbl[ifwer]

Min K[iäre] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1761
d[ie] 22 septembr[is]

Archiatren
Wälborne
H[err] Doctor Bäck
Stockholm

upSUMMARY

Nobody wants to help Linnaeus, so he turns to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
as his oldest friend.

Linnaeus thinks that his promotion to the nobility, promised long ago, is taking too long, due to delays in its handling by Carl Wilhelm von DübenDüben, Carl Wilhelm von
(1724-1790). Swedish. Private Secretary
to the Queen, Councillor and member of
the Supreme Court of Sweden.
. He asks Bäck to use his influence at Court to finish the issue.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 93   p.93.