Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2970 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 27 October 1761 n.s.
Dated 1761 d. 27 Octobr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Hiertans K[iäre] Broder.

För alt beswär om mitt adelskap tackar jag med all uptänkelig wördnad; jag lägger detta än widare på M[in] K[iäre] Br[oder]s wänskap; at jag må för detta endast tillskrifwa. M[in] K[iäre] Br[or] hedren. H[err] Stats secreteren befaller mig å nyo inlägga; det giorde han ock hos Hans Mt, då H[an]s Mt sade att det ej woro nödigt och H[err] Baronen då lofwade det straxt wärkställa; men der måste wara någon owillia, jag wet intet hwarföre. emedlertid har jag nu upkastat innelychte. Lätt mig se Min hiertans K[iäre] Br[oder]. släpp honom intet, för än Min K[iäre] Br[oder] hulpit mig; M[in] K[iäre] Br[or] plägar kunna hålla uti och gå igenom, då M[in] Br[or] begynner. Söta M[in] Broder släpp honom intet för än jag får.

Hans Excellence roar sig hos oss, som hela werlden ej honom angingo; om jag ej bedrager mig mycket tager han icke afsked af rådet och ifrån Cancelleriatet, ty så synes mig af alla omständigheter. Ingen af oss wet älliest hwad han här giör; hwarföre han vistas här; äller huru snart han quitterar oss. Herrens son är rätt qwick och artig; jag har den nåden att wara mäst hwar afton hos Herren.

i dag hade jag bref af Tesdorf i Hamburg på 4 hela arks tyska om naturalier, men jag behöfwer 4 hela timmar att det läsa. Han har sändt mig en låda med rariteter, som ej ännu framkommit; 3 askar med insecter har jag på wägen från Götheborg, som blefwit samblade på Java. Ett widlöfligt bref har jag skrifwit till Gouverneuren på Cap[ut] b[onae] sperence, och begiärt insecter, som inga af det slaget äro bekante i andra hemisphaerio.

Utlänningarne som hört att Systema naturae skall å nyo upläggas, hafwa anmodat mig att det måtte upläggas i 4to; med mörkare bokstäfwer; med mitt portrait wähl giort &c. War god wid tillfälle och stig in till Dir[ecteur] Salvius, som har låtit sticka mitt portrait af […][a][a] : MS 1. [manuscript damaged] [a]tt det aldrig till minsta är likt; så sparar man och mister alt.

Anmäla min wördnad hos Nådiga fru Syster och lilla Archiatren.

Kiära glöm intet, tröttas intet, släpp intet, för än Min K[iäre] Br[oder] hulpit mig till slut.

jag är Min trogneste H[err] Broders
ödmiuke tiena[re]
Carl Linnaeus

Upsala 1761
d[ie] 27 Octobr[is]

Archiat[ren]
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 97-98   p.97  p.98.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS 1. [manuscript damaged]