Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2976 • Peter Forsskål to Carl Linnaeus, 20 October 1761 n.s.
Dated 20 Oct. 1761. Sent from Alexandria (Egypt) to (). Written in Swedish.

Alexandria d[en] 20 Oct[ober] 1761

Wälborne Herr Archiater och
Riddare af Kongl[ige] Nordstjerne Orden

Ifrån Constantinople skref jag till Herr Archiatern 3ne bref, ett wid ankomsten under min Fars couvert, och wid afresan d[en] 8 Sept[ember] ett addressert till Upsala Wetenskaps societét, och ett öppet med observationer uti, skickat efter instructionen till Gref Moltke i Danmark att der först läsas och sedan öfwer skickas. Jag skref det derföre på tyska. Till H[err] Envoyèn Celsing i Constantinople lämnade jag et paquet af en 70 slags frön, addressert till H[err] Secret[air] Wargentin i stockholm. Det skickas öfwer Petersburg med postcourierer och posten derföre till stockholm kostar ingen ting. Detta bref skickas med ett skepp till Livorno, der det som alla bref från turkiet på posten öpnas och förseglas igen med postsigillet. Jag skrifwer nu ingen mer i Sweriget till i dag och beder derföre Herr Archiatern berätta min Far, att jag kommit wäl till Aegypten, el[le]r öfwerskicka detta bref till honom.

På resan från Constantinople war jag endast oppe i land på Rhodos och det som hastigast i en mycken torr tid. Till Alexandria kommo wi d[en] 26 Sept[ember] om afton. Med det första ärna wi resa sjöleds till Rosette och på Nilen till Cairo, der wi för det första lära bli några månader.

Bref till mig behöfwa endast addresseras till Constantinople till danska Envoyén Herr de Gaehler; el[le]r så länge jag är i Aegypten, kunde jag få det fortare om Herr Archiatem har någon correspondent i Livorno, som ville med första skeppslägenhet skicka brefwet till Keiserl. danska och Swenska Consuln Marion här i Alexandria.

Landwägen kunde man ej resa här till Rosette och Cairo utan helt stora caravaner, ty hela landet är fullt med kringdrifwande Arabiska herdar från öde- arabien, som kallas Beduiner och tillika agera röfware när de behöfwa något och träffa ett swagare sällskap. Men sjöwägen är säker och lika sådan som från Upsala till stockholm. Man kan ej en gång botanicera här med säkerhet utan i stadens trägårdar och på wissa betäckta ställen.

Jag har kommit till Aegypten i den torra tiden, då hettan gjordt här detsamma, som kölden gör hos oss, borttagit nästan all markens fägring. Allenast en 50 slags suffrutices, till en stor del succulenta stå tapptals qvar. bland dem har jag funnit flera än jag förmodat förr obe-kanta Aegyptens inwånare. Jag hade aldrig trodt att så många resande för mig skulle lämnat så stort spicilegium. Jag har fådt åtskilliga nya species af Salicornia, Salsola, Senecio, Statice, Passerina, Zygophyllum, och ett nytt genus men fult, med 3 species. Det wore chenopodium om det ej hade 3 stigmata och Hasselquistes chenopodium Aegyptiacum är säkert ett deraf. Då jag i Cairo w[ill] G[ud] får bli i Aegyptens härliga tid, hoppas jag samma nyheter med plantae annuae Aegypti. Flora Aegypti bör ej wara så arm, som jag i anledning af ett Hasselquists bref föreställt mig. Alpinus har nästan endast hortenses och cultas. De frön jag härifrån tänker skicka till H[err] Archiatern på danska kungens befallning, äro i mitt tycke idel rariteter, såsom Mimosa Scorpioides, Eupatorium odoratum, Pancratium illyricum, Reaumuria vermiculata, Zygophyllum pro-liferum nytt species, statice aphylla nytt species, Lawsonia spinosa &c. &c. Af Alpini Bamia skickade jag frö från Constantinople. Jag har fådt se hans Atle blomma. Det är en ny Tamarix. Sycomorus skall jag betrakta i Rosette. Här är den ondt om. Opobalsamum tör jag få se i Cairo. Med det första ber jag få Herr Archiaterns swar om de frön jag från Constantinople skickade, äro alla rätt namngifna, hälst dem jag satt dubitations signum wid. Herr Archiatern som årligen har så många frö om händer och dessutom så noga betraktat alla blommors delar, känner säkert åtminstone de mästa af dem på bara frön. Efter Kungens i Danmark befallning skickar jag ock frö till Miller, Jussieu, Burmannus och Sauvage. lyckas ej på ett ställe, så må det lyckas på ett annat. Det ökar wäl mitt arbete, men det är för wetenskapen, för den jag aldrig skall spara någon möda.

Jag har nu haft tillfällen att göra en allmän observation om Salsolae fructificatio, som är rätt besynnerlig och som flyttar den bort från pentandrister. Jag har sedt 4 species deraf wid Alexandria, neml[igen] Kali, vermiculata och 2 nya. Fructification är lika i alla och skild från beskrifningen i Genera plantarum. Men jag skall wid annat tillfälle skrifwa derom i ett öppet bref att ej öfwerträda min instruction.

Donati har härifrån rest allena till Tor när till röda hafwet och berget Sinai, har sedan warit på Palestinae och Syriens kuster, och äntel[ige]n tagit wägen till Balsora. Hans disputer med La Roche ha warit här i staden, och räkt länge till bägge parternas skamm för alla härwarande Europaeer. Den berättelse Herr Archiatern hade derom för min afresa är helt oriktig. Donati med Doctor La Roche en ritare och en trägårdsmästare woro ordinerta att resa. Men trägårdsmästaren lämnades på wägen i Venedig, och sällskapet tog i stället med sig till ständig reskamrat La Roches syster, som Donati wille äkta, och som man ärnade kläda i manskläder. Det war ett stort fel, att det ej skedde innan de kommo hit. Ty en ung italiaenare här sökte och wann både Flickans och broderns hjerta. Det grep Donati ganska ömt, och då brodern höll med sin syster, blef ett ständigt krig dem emellan, och till slut wille Donati skilja sig från den otrogna och resa hemligen bort från hela sällskapet. Ritaren, som för deras oenighet redan skildt sig från dem och resan, fick förtroende af Donati tanka, och förtrodde dem för La Roche, som derföre straxt begärte och fick arrest på Donati. Äntel[igen] blef Donati mot Caution och på wilkor att betala till Roche wissa respengar att fara tillbaka, lösgifwen. Han reste sedan ensammen, och la Roche med sin syster gingo på ett franskt skepp att gå till Marseille, men skall haft den olyckan att med skeppet blifwa engelsk prise, och med mycket fattigdom och nöd kommit till Frankrike. Alla menskjor tillägga bägge parterna fel i deras oppförande. Kärleken war skuld till altsammans, och har satt bägge partierna i största hat och bitterhet till hwarandra. Men intet tjufweri har passerat, såsom det blifwit Herr Archiatern berättat.

Huru aflöper riksdagen och skriffriheten i Swerige? och huru har D[octo]r] Wallerius upptagit senare upplagan af min disputation? Har han ej än låtit mig tryckas bland sina andra många kättare? och fara Upsalienses än fort att ex cathedra förlägga mina farliga tankar? Jag wore curieux att få sådana blad urskurna ur disputationerna och inlaggda i bref till mig. Herr Archiatern täcktes hälsa utom dem som äro i H[err] Archiaterns hus och deribland Herr Falk, Herrarna i senatu academico, och bland mina goda wänner Magister Ahlström, Beronius och Domey i synnerhet. Hwad gör Solander? Skulle han kunna ifrån så flitig bli så lat som han tycktes börja i Skåne? Det wore skada på karl och på så stort ämne! Herr Archiatern täcktes wid tillfälle hälsa honom, och be att han samlar förråd att byta med mig när jag om Gud will, kommer hem med mitt resherbarium. Med all wördnad är jag beständigt

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
ödmjuka tjänare
Petr[us] Forsskål.

upSUMMARY

Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
wrote three letters to Linnaeus from Constantinople: one to be forwarded to his father [Johannes ForsskålForsskål, Johannes
(1691-1762). Swedish. Clergyman, vicar
in a Stockholm parish. Husband of
Margareta Forsskål, born
Colbeckia. Father of Peter
Forsskål, Johan Christian
Forsskåhl. and Jonas Gustaf
Forsskål.
; Forsskål to Linnaeus, 1 August 1761Letter L2949], one at the departure [Forsskål to Linnaeus, 4 September 1761Letter L2965], one in German to be read and then forwarded by Adam Gottlob MoltkeMoltke, Adam Gottlob
(1710-1792). Danish. High court
official at Frederik V, statesman and
diplomat.
[Forsskål to Linnaeus, 4 September 1761Letter L5426]. Forsskål left a parcel containing the seeds of 70 species to be dispatched to Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
in Stockholm via St. Petersburg. This letter will be sent to Livorno. Linnaeus is asked to inform Forsskål’s father about the contents or let him read the letter.

During the voyage Forsskål left the ship only in Rhodes for a short visit. He arrived in Alexandria late on 26 September. His first plan is to sail to Rosette and then to Cairo.

Letters to Forsskål can be sent to the Danish Envoy [Sigismund Wilhelm von GählerGähler, Sigismund Wilhelm
(1706-1778). Danish. Nobleman. 1757
envoy extraordinair in Constantinople.
President of the Government in Altona
1767.
] in Constantinople. If Linnaeus has a correspondent in Livorno who can forward a letter to Jean François MarionMarion, Jean François
French. Danish and Swedish consul in
Alexandria.
, the Danish and Swedish consul in Alexandria, on the first available ship, it will reach Forsskål more quickly.

Travel by land is dangerous in Egypt. Many of the Bedouin are also robbers, but sailing is safe. There is a drought in Egypt, which means that the number of plants is limited. Forsskål has found 50 small shrubs, often succulents, many of them probably unknown to the Egyptians. He has collected many new species of Salicornia, Salsola, Senecio, Statice, Passerina, Zygophyllum and a new but ugly genus with three species, one of which could be Fredrik Hasselquist’ Hasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
Chenopodium aegyptiacum. Egypt has a rich but neglected flora. Forsskål refers to a letter written by Hasselquist [published in Iter Palaestinum eller resa til heliga landetHasselquist, Fredrik Iter
Palaestinum eller resa til heliga
landet
(Stockholm 1757).
]. Prosper AlpiniAlpini, Prosper (1553-1617).
Italian. Botanist and physician.
only treats garden plants and cultivated plants [Forsskål presumably refers to De Plantis Aegypti liberAlpini, Prosper De Plantis
Aegypti liber
(Venice, 1592).
]. On the Danish King’s [Frederik VFrederik V, (1723-1766).
Danish. King of Denmark. Reigned
1746-1766.
] command, Forsskål sends seeds of some very rare plants: Mimosa scorpioides, Eupatorium odoratum, Pancratium Illyricum, Reaumuria verniculata, Zygophyllum proliferum (new species), Statice aphylla (new species), Lawsonia spinosa etc. Forsskål also mentions Bammia, seeds of which he sent some from Constantinople, a flowering Atle, Tamarix, Sycomorus. Opobalsamum he will probably see in Cairo. He would like to know from Linnaeus if seeds he sent from Constantinople are correctly named, especially those he had his doubts about. On the Danish King’s command he will also send seeds to Philip MillerMiller, Philip (1691-1771).
British. Gardener of the Chelsea Physic
Garden. Corresponded with many
botanists. His rich herbarium was sold
to Joseph Banks. Correspondent of
Linnaeus.
, Bernard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillant’s
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
, Johannes BurmanBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
and François Boissier de La Croix de SauvagesSauvages, François Boissier de
La Croix de
(1706-1767). French.
Botanist and clergyman and physician,
professor in medicine at Montpellier.
Correspondent of Linnaeus.
.What does not succeed in one place might succeed in any other place [Forsskål refers to gardens associated with these people].

Forsskål has made a general observation of the fructification of Salsola. He has observed four species of this at Alexandria, namely Kali vermiculata and two new species. Fructification is the same for all and different from the description in Genera plantarum [Forsskål presumably refers to Genera plantarum [...] editio quintaLinnaeus, Carl Genera
plantarum [...] editio quinta ab auctore
reformata et aucta
(Stockholm 1754).
Soulsby no. 301.
]. Forsskål will return to this in an open letter without violating his instructions.

Vitaliano DonatiDonati, Vitaliano (1713-1763).
Italian. Professor of natural history,
Turin. Travelled in the Balkans and in
the Orient. Correspondent of Linnaeus.
has left for Tor, near the Red Sea, and Sinai on his way to Balsora. Donati’s quarrels with La Roche [Forsskål means Bartolomo Giambattista RoncoRonco, Bartolomo Giambattista
Italian.
] and the broken promise of marriage between Donati and La Roche’s sister has brought disgrace over the Europeans in Alexandria. Ronco and his sister have returned to France.

What is the result of the discussions on freedom of speech in Sweden? And what does Nils WalleriusWallerius, Nils (1706-1764).
Swedish. Professor, Uppsala, Wolffian
philosopher.
say about the new edition of Forsskål’s thesis [Forsskål probably means Dubia de principiis philosophiae recentiorisForsskål, Peter Dubia
de principiis philosophiae
recentioris
, diss., (Göttingen
1756)
; reprinted in Sorö in 1761]. He has still not published this [Forsskål’s thesis] together with the other many heretics? Forsskål would very much like to have the pages [with such content] cut out of the dissertations and enclosed in letters sent to him. Forsskål sends his regards to Johan Peter FalckFalck, Johan Peter (1732-1774).
Swedish. Professor of botany and
curator of the botanical garden of St
Petersburg. Correspondent of Linnaeus.
, O. AhlströmAhlström, O. Swedish. , Johan BeroniusBeronius, Johan (1729-1797).
Swedish. Royal librarian, judge.
Ennobled Björnstjerna.
, Olof DomeyDomey, Olof (1726-1796).
Swedish. Arabist and theologian. Docent
of arabic language in 1758, was ordained
in 1769, professor of theology in 1787,
vicar of various parishes.
and Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
.

upMANUSCRIPTS

a. (LS, IV, 245-246). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 151-154   p.151  p.152  p.153  p.154.