Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2987 • Daniel Solander to Carl Linnaeus, 24 November 1761 n.s.
Dated d. 24 Novbr. 1761.. Sent from London (Great Britain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Välborne H[err] Archiater och Riddare af Kongl[iga] Nordstjärne Orden,
höggunstige befordrare,

Såvida H[err] Kuhn ej är säker at han här nu kan få en växel som strax faller ut i Sverje, så har jag til at tjäna honom vågat at anhålla hos Herr Archiatern täktes til honom utaf mine Stipendie penningar utgifva 700 d[aler] kpmt, för af mig här emottagne 10 Guineas. Om det är någon liten åtskilldnad jag menar litet mer eller mindre än 700 d[aler], skal jag det låta veta med det första. Nu hinner jag ej gå ut at […] efter hvad Coursen är, ty han måste jus[t] hasta sig på resan ned till Gravesand, dit Skjeppet är förut afgångit. Jag håppas at H[err] Archiatern ei tar ogunstigt upp mitt ovåliga skrifvande.

Med djupaste vördnad framhärdar
Välborne Herr Archiaterns,
och Riddarens
ödmjukaste tjänare
Dan[iel] C. Solander

London d[en] 24. Nov[em]br[is]
1761.

upSUMMARY

Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
writes that since Adam KuhnKuhn, Adam (1741-1817).
American. Physician, Philadelphia.
Studied under Linnaeus at Uppsala
University in 1762-1763. Linnaeus’s only
American student. Correspondent of
Linnaeus.
is not sure that he in London can get a bill of exchange that is immediately payable in Sweden, he now asks of Linnaeus to give him [Kuhn] 700 dalers out of the stipend [the Stipendium Piperianum], for 10 guineas which Solander has received. He has no time to find out if there is any difference in the exchange between Britain and Sweden, as he has to go to Gravesand, where the ship has departed. Solander hopes that Linnaeus will not take offense of his careless writing.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 142). [1] [2]

upEDITIONS

1. Collected correspondence (1995), p. 194-195 .