Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2991 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 17 November 1761 n.s.
Dated 1761 d. 17 Nov.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder

Det är aldeles intet nödigt att citera nomen genericum och triviale; ty det kan i förtalet nämnas med ett ord, att det är samma med det som står i Speciebus plantarum, hälst som ingen differentia är tillsatt så att M[in] Br[oder] slipper den mödan. Men C[aspar] Bauhini bör citeras

Wist blifwer M[in] K[iäre] Br[oder]s materia Medica redigare än både Parisina och Londinensis om regna skillias; och äfwen redigare om Apothequare så indela sine låder

Om Bar[on] v[on] Duben drager ut till Riksdagens slut, så har jag ej wunnit mitt ändamål; Hans M[ajestä]t har redan gifwit åtskillige like skriftelig resolution; och jag wet wist att desse blifwa wid riksdagen antagne; ty hafwa Riksdagsmänner, som warit mine wänner, rådt mig att inlägga. Det kommer nu där på an om M[in] K[iäre] Br[oder] kan och will hielpa mig att få resolution; jag skall där emot giöra att Materia medica skall blifwa till M[in] Br[oder]s heder.

i dag har jag haft 7 utländska bref, men hinner ej skrifwa där om något i dag.

Hans Excellence har wähl rest ifrån oss, men ej tagit afskedd; wij hoppas få behålla honom till Canceller.

Gothers informator har tillförene sökt komma i trägården; men han har, som studiosus, blifwit trott wid arbete, och står aldrig ut med att blifwa Hortulanus, som hela dagen måste arbeta. jag har sagt honom det; och han har funnit det sjelf; är des utom redan för gammal att begynna. och för honom att gå lärgosse under gesäll är hans heder alt för nära; och som gesäll kan han ej antagas äller wäxter honom lämnas. jag

förbl[ifwer]
Min K[iäre] Broders
lydigste tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1761
d[en] 17 Nov[ember]

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
does not need to quote the name of the genus and the trivial name, for he can just say in the preface that it is the same as that in the Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
. However, Bäck should quote Caspar BauhinBauhin, Caspar (1560-1624).
Swiss. Botanist and physician, Basle.
Bauhin’s Prodromus and Pinax
theatri botanici
(1620, 1623, 1671)
were important works in the field of
botanical nomenclature.
.

Bäck’s Materia medica [Linnaeus means the work with the Pharmacopoea SvecicaSchulz von Schulzenheim, David &
Abraham Bäck
Pharmacopoea
Svecica. Cum gratia & privilegio
s:æ r:æ maj:tis
, 1 ed.
(Stockholm, 1775)
, finished in 1775] will be better arranged than those published in Paris and London, if the substances are separated according to their realm. It would be even better if the pharmacists could arrange their drawers in the same way.

Linnaeus is afraid that von Carl Wilhelm von DübenDüben, Carl Wilhelm von
(1724-1790). Swedish. Private Secretary
to the Queen, Councillor and member of
the Supreme Court of Sweden.
will delay the matter until the parliamentary session is finished, and that would not please Linnaeus who has got much support from both the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] and several members. Linnaeus asks Bäck to help him to speed up the resolution. Linnaeus will, on his side, do what he can to help Materia medica forward.

Linnaeus has received seven foreign letters by today’s mail, but he does not have time to write to Bäck about them.

Anders Johan von HöpkenHöpken, Anders Johan von
(1712-1789). Swedish. Count and
statesman. One of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.The
Chancellor of the Uppsala University
1760-1764. Correspondent of Linnaeus.
has left Uppsala, and Linnaeus expects him to continue as Chancellor.

The private teacher of the young Engelbert GotherGother, Engelbert (1708-1775).
Swedish. Director at the Rörstrand
porcelain factory.
has asked Linnaeus to give him job as a gardener. However, Linnaeus has rejected him, as he knows that he is too lazy and too ignorant for the work. He does not accept the position of apprentice but only one as a qualified helper, but he knows nothing, and plants cannot be given to him.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 98-99   p.98  p.99.