Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2993 • Daniel Solander to Carl Linnaeus, 16 November 1761 n.s.
Dated d. 16 Novbr. 1761.. Sent from London (Great Britain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Välborne Herr Archiater och Riddare af Kongl. Nordstjärne Orden,
höggunstige Befordrare,

För ett par dagar sedan hade jag den äran at bekomma Herr Archiaterns gunstiga bref, som H[err] Ellis skickade mig tillika med brefvet till H[err] D[octo]r Garden uti Charlestown, det kom så vida försent at flåttan till Norra America var afgången från London men jag skickade det strax til Portsmouth at lämnas på et Skjepp som jag tror ännu icke vara därifrån afseglat. H[err] Ellis är nu ute på Landet, hos en herre som heter Webb, och har inseende öfver hans trägård och Plantager. - Jag är rätt glad til at höra det Lökarne af Narcisserne och örterne från H[err] Garden väl kommit fram. Jag skal ei försumma at draga försårg och skaffa alla de andra Trän och Buskar de hafva här i England, och öfversända dem lefvande på samma sätt, ty det är väl det säkraste sättet och kanske det endaste. Jag vågade ei så sent på hösten skicka flere, i synnerhet som jag ei kunde få dem alla så väl förvarade, ty M[iste]r Gordon är den som excellerar i den saken, och af honom kunde jag ei begära flera sorter, efter han ei vil taga något betalning för dem.

Alt hvad jag kan gifva för underrättelse angående Amsonia, så kan ses af den beskrifning som nu medföljer. Sjelfva beskrivningen har jag gjort efter lefvande örter som i år blommat hos Gordon och Collinson; Det öfriga har jag dragit ut utur ett M[anu]scr[i]pt af M[iste]r Claytons Flora virginica, ärnat för en ny Edition. Men hvarifrån Namnet är tagit vet jag intet ei heller någon af Botanici här i London, de tro at Clayton nämnt efter någon i Norra America.

För några dagar sedan kom hit til London från Norra America en yngling som ärnar sig til Upsala at profitera utaf Herr Archiaterns undervisning uti Naturalhistorien och Medicine. Hans Fader är Doctor Medicinae i New Lancaster, 60 mil från Philadelphia i Pensylvanien. Hans Namn är Kuhn, och han synes vara en välartad och rätt hygglig ung Man, vid pass 20 år gammal. D[octo]r Wrangel har gifvit hans fader första Anledningen at skicka sin Son til Upsala, jag är försäkrad at han icke ska ångra resan. Åtskilliga här i London ha velat råda honom ifrån at resa til Upsala för undervisning, ty de påstå at de aldrig kunna få bättre Education på något ställe i verlden än här i England; De tro at ingen kan lefva väl på någon annan ort. Förliden Onsdag kom jag uti en public Dispute med en M[iste]r van Trewes som varit i Upsala såsom Gouverneur för 2ne Ryska Adelsmän. Han har i ett allmänt sällskap här i London sagt, at i Upsala kunde han och hans Disciplar knapt få något Mat de kunde äta och åtskilligt annat. D[octo]r Watson har fått höra det, och jag har nyss förut velat råda honom skicka sin Son til Upsala, han kom och frågade mig huru jag kunde styrka honom at skicka sin Son til en Ort, där han knapt kunde få Mat och ingen Menskja förstod Engelska. Jag viste af ingen ting och påstod at bägge delarna voro falske, ty om ei många så funnos där likväl få som kunde i början hjälpa en Engelsman i språket och hvad mat angår trodde jag där aldrig kunde finnas brist. Han visade mig strax sin Sagesman som var närvarande uppe i Wetenskaps Societeten, där vi föllo ihop i en stark dispute; H[err] van Trewers gick så hastigt sin väg, at jag ei fick säga honom alt hvad jag ville; H[err] Collinson har därföre låfvat mig at nästa Onsdag bjuda honom och mig samt några andra til sig, där vi måste ha en ny conferance.

H[err] Collinson, Miller, Ellis och Ehret anmäla sin vördnad.

Hos nådiga frun, Min och de öfriga Mademoisellerne samt H[err] Linnaeus täks H[err] Archiatern vara så gunstig och anmäla min ödmjuka och hjärteliga hälsning. Jag anhåller ock hos Herr Archiatern at han ville vara så god och på det förra sättet til H[err]ar Brander och Spalding låta öfversända Mitt Stipendium. Med djupaste vördnad har jag äran at in til min död framhärda,

Välborne Herr Achiaterns och Riddarens
ödmjukaste och lydigaste tjänare
Daniel C. Solander

London d[en] 16 Nov[em]br[is]
1761.

P.S. H[err] Ellis ber mig förmäla sin vördnad, han anhåller om flera Frön af den bästa Rhabarbern, de ha här i Trägårdarne 3 à 4 särskilte varieteter af Rheum Rhabarberum, alla påstå at deras är den bästa, jag tror at mäst alla äro lika goda, åtminstone vet man ei ännu här någon skildnad dem emellan, ty ingen har än gjort försök at taga up roten. H[err] Ellis ber då ock at få bli underrättad om ifrån hvad ort den är som H[err] Archiatern håller för bäst.

Just nu i dessa dagar är West India flåttan kommen till England, men ej ännu til London. Jag tänker gå ned för Thames strömmen at möta dem, och gå ombord på Skjeppen samt höra efter om de ha några Natural-curiositeter, ty här är ingen annan utväg at få några; så snart de varit par dagar i staden så är all deras curiositeter borta, och jag har redan fått namn på par Jamaica Captainer och en från St Christopher som ha insecter, de äro destinerade för Dutchesse af Portland, men om jag kan söka ut några först så gör jag mig ej samvete där öfver. Jag har äfven skrifvit till Nevis efter insecter, men lär knapt kunna få dem med denna flåttan.

To
The Royal Society of
Sciences
at Upsal
in Sweden
fr[anco] Hamb[urg]
fr[ij]br[ef]

[a][a] : MS1 [on fol. 152] [Description of Amsonia]

[a][a] : MS1 [on fol. 152] så långt M[iste]r Clayton
Jag har sedt igenom H[err] Collinsons örtsamling men icke kunnat finna någon sådan ört som här kallas Amsonia oppositifolia; men H[err] Collinson säger sig minnas at han haft en sådan som han tilförne sänt til D[octo]r Gronovius, men är osäker om den blifvit återskickad.

upSUMMARY

Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
acknowledges that he a few days ago had received via John EllisEllis, John (1711-1776).
British. Merchant and naturalist, expert
on zoophytes. Correspondent of Linnaeus.
a letter from Linnaeus [this letter has not come down to us] together with a letter for Alexander Garden Garden, Alexander (1730-1791).
British/American. Doctor of medicine,
South Carolina. Correspondent of
Linnaeus.
in Charlestown, but the fleet to North America had just departed from London but the letter was forwarded to Portsmouth.

Ellis is now with Philip Carteret WebbWebb, Philip Carteret
(1702-1770). British. Barrister and
antiquarian.
in the countryside and surveys the latter’s garden and plantations. Solander is happy that bulbs from Garden have arrived. He will send alive all trees and scrubs that they have in England in the same way. He did not dare to send more in the autumn, especially as he could not get them so well wrapped and he could not ask for more from James GordonGordon, James (1708-1780).
British. Gardener to James Sherard at
Eltham and then to Lord Petre at
Thorndon. After that he founded a
nursery at Bow and run a seed shop in
London. Correspondent of Linnaeus.
as he will not ask for payment.

What he can say about Amsonia can be seen from the description enclosed [fol. 152] made from living herbs at Gordon’s and Peter Collinson’sCollinson, Peter (1694-1768).
British. Merchant and amateur naturalist
in London, corresponded with many
scientists. Correspondent of Linnaeus.
and from a manuscript of John Clayton’sClayton, John (1685-1773).
British/American. Physician and
botanist. Born i England, moved to
Virginia in North America in 1715. His
herbarium collected in Virginia was
published by Johan Frederik Gronovius
and Linnaeus in Flora Virginica
(1739, 1743). Correspondent of Linnaeus.
“Flora Virginica” [The first edition of Flora VirginicaGronovius, Johan Frederik
Flora Virginica, exhibens plantas
quas v.c. Johannes Clayton in Virginia
observavit atque collegit. Easdem
methodo sexuali disposuit, ad genera
propria retulit, nominibus specificis
insignavit, & minus cognitas
descripsit J. F. Gronovius
, I-II
(Leiden 1739-1743).
was published by Johan Friedrich GronoviusGronovius, Johan Frederik
(1690-1762). Dutch. Naturalist, senator
of Leiden. Linnaeus’s benefactor and
friend. Published Flora Virginica
(1743, 1762) together with John Clayton.
Correspondent of Linnaeus.
in 1739, and as the revised edition was not published until 1762, Flora Virginica, ed. L.T. GronoviusGronovius, Johan Frederik
Flora Virginica exhibens plantas /
quas [...] D.D. Johannes Claytonus in
Virginia crescentes observavit, collegit
et obtulit D. Joh. Fred. Gronovio, cujus
studio & opera descriptae & in
ordinem sexualem systematicum redactae
sistuntur
, ed. by L.T. Gronovius
(Leiden, 1762).
, Clayton prepared a manuscript of his own, which he sent to Collinson in 1758. It was, however, never published]. Solander don’t know from where the name [Amsonia] was taken, nor do the botanists in London. They think Clayton named it after someone in America.

Some days ago a young man had arrived from North America, who wishes to go to Uppsala and study at Linnaeus. His name is Adam Kuhn Kuhn, Adam (1741-1817).
American. Physician, Philadelphia.
Studied under Linnaeus at Uppsala
University in 1762-1763. Linnaeus’s only
American student. Correspondent of
Linnaeus.
and his father [Adam Simon KuhnKuhn, Adam Simon (1713-1780).
American. Physician. Father of Adam
Kuhn. Correspondent of Linnaeus.
] doctor of medicine in New Lancaster in Pennsylvania. It was Carl Magnus WrangelWrangel, Carl Magnus
(1727-1786). Swedish. Nobleman and
clergyman. Studied at Greifswald.
Chaplain to the king, dean of Wicacoa
and the Swedish Lutheran congregations
in America. Dean of Sala. Correspondent
of Linnaeus.
who gave Adam Simon Kuhn the idea that the son should go to Uppsala. Several in London had tried to dissuade him to study in Uppsala because there is no better place for education than England. Solander had disputed with a van Trewes [presumably Johann Rodolph de ValltraversValltravers, Johann Rodolph de
(1723-?). Swiss. Linnaeus’s student
1760-1761. Preceptor of the three
brothers Demidov. Thomas Pennant’s
intermediary with Charles De Geer.
Correspondent of Linnaeus.
], who had been in Uppsala as tutor for two Russian noblemen [in fact he tutored three brothers, Alexandr Grigorevich DemidovDemidov, Alexandr Grigorevich
(1737-1803). Russian. Linnaeus´s
student. Brother of Pavel Grigorevich
Demidov and Petr Grigorevich Demidov.
Son of Georgij Akinfievich Demidov,
grandson of Akinfiy Nikitich Demidov.
, Pavel Grigorevich DemidovDemidov, Pavel Grigorevich
(1738-1821). Russian. Linnaeus´s
student. Brother of Alexandr Grigorevich
Demidov and Petr Grigorevich Demidov.
Son of Georgij Akinfievich Demidov and
grandson of Akinfiy Nikitich Demidov. He
created a natural history museum in
Moscow which was later given to the
University of Moscow. Correspondent of
Linnaeus.
and Petr Grigorevich DemidovDemidov, Petr Grigorevich
(1740-1826). Russian. Linnaeus´s
student. Brother of Alexandr Grigorevich
Demidov and Pavel Grigorevich Demidov.
Son of Georgij Akinfievich Demidov and
grandson of Akinfiy Nikitich Demidov.
]. William WatsonWatson, William (1715-1787).
British. Physician, physicist and
botanist. Studied at Halle and
Wittenberg. Physician to the Foundling
Hospital in London.
who Solander had advised to send his son to Uppsala, had asked him how he could give such a recommendation to a place where they had scarcely got any food and nobody had understood English. Solander had argued against this and assured Watson that there were at least a few who could help Englishmen with the language, and as to food there should be no problem. Watson had referred to his informant who was then present in the Royal Society, LondonRoyal Society, London,
British. The Royal Society was founded
in Oxford in 1645 and sanctioned as a
royal society in 1662.
, where he and Solander had a veehment dispute. van Trewers [Valltravers] had left hastily but Collinson promised to invite him and myself to another conference.

Collinson, Philip MillerMiller, Philip (1691-1771).
British. Gardener of the Chelsea Physic
Garden. Corresponded with many
botanists. His rich herbarium was sold
to Joseph Banks. Correspondent of
Linnaeus.
, Ellis and Georg Dionysius EhretEhret, Georg Dionysius
(1710-1770). German/British. Botanical
illustrator. Correspondent of Linnaeus.
pay their respects.

Humble and cordial regards to Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
], “my” [Solander means Elisabeth Christina LinnaeaBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
] and the other daughters, Louisa LinnaeaLinnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
, Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
and Sophia LinnaeaLinnaea, Sophia (1757-1830).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa and Sara Christina
Linnaea. Wife of Samuel Christoffer
Duse.
] and to Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
. The Stipendium Piperianum should be sent to Gustaf BranderBrander, Gustaf (1720-1787).
Swedish. Merchant in London. Partner of
Abraham Spalding in the firm Spalding
& Brander. Curator of the British
Museum. Friend of John Ellis.
Correspondent of Linnaeus.
and Abraham SpaldingSpalding, Abraham (1712-1782).
Swedish. Merchant, London, in
partnership with Gustaf Brander.
in the previous way.

P. S. 1. Ellis requests more seeds of the best rhubarb. They have in the gardens here three or four varieties and all claim that his own is the best one.

P. S. 2. The West India fleet has just arrived in England. Solander will go on board at the Thames to learn if they have any natural curiosities. Some Jamaican captains, have insects destined to the Duchesse of Portland [Margaret Cavendish BentinckBentinck, Margaret Cavendish
(c.1718-1785). British. Duchess of
Portland. Patron of natural history in
Englnad, owner of a collection of
shells. Born Harley.
], but Solander will not reproach himself for selecting a few in advance.

[fol. 152] Description of Amsonia

[fol. 152] He has inspected Collinson’s collections but not found Amsonia oppositifolia, which may have been sent to Gronovius.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 140-141, 152). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Collected correspondence (1995), p. 188-193 .

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [on fol. 152]