Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2996 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 9 November 1761 n.s.
Dated 9 Novemb. 1761. Sent from Montpellier (France) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Montpellier d[en] 9 Novemb[ris] 1761.

Wälborne Herr Archiater och Riddare.

Hvad möte kunde vara mig kärare vid min hitkomst till Montpellier, än att finna mig hedrad med H[err] Arch[iat]rs angenäma och vördade hugkomst? Jag räknar alla de dagar lyckelige, på hvilka Jag får tidning om H[err] Arch[ia]t[er]s välmåga samt prof af dess Kärlek och Gunst för mig, den Jag önskade mig förtjena, då Jag nu endast biuder till att ej förtjena förakt eller ogunst. Förmådde min önskan så gorde hon H[err] Arch[iater]s person odödelig, och det så säkert som efterverlden måste dagel[ige]n uplifva H[err] Arch[iater]s minne. Jag har redan så väl hos D[octo]r Sauvages som D[octo]r Gouan märkt större värkan af H[err] Archiat[er]s recommendation än af min egen förtjenst; ty likasom de slätaste Ministrar äro hedrade för deras Herrars el[le]r Furstars skuld, så har Jag och blifvit för H[err] Archiaterns såsom Naturalisternes Furste. Jag önskade vara här en annan årstid, men en menniska kan ej vara på en gång öfver alt. Likväl har Jag häraf den fördel att en slät årstid öfverskyler den okunnoghet som en bättre skulle uptäcka. Om det kan kallas Wettenskap att känna sin ofullkomlighet, så måste Jag skryta af att på min resa hafva förkofrat mig, och hvilket Jag i synnerhet märkt här i Montpellier bland dem som ej mer vörda H[err] Archiatern än Jag, men veta bättre hvarför. Ändteligen måste Jag en gång för alla bekänna, att Jag på mina resor hvarken kunnat eller kan tillräckeligen utöfva min lilla Kundskap och mycket mindre förnöja min stora håg för: Natural Historien ensam, ty mina anmärkningar i Landtbruk, Handtvärk och Handel, som måste vara mine Hufvudmål, uptaga för mycken tid.

Frön, som H[err] Archiatern begärt skall Jag biuda till att skaffa så vida möjeligit är. Trägårdsmästaren här är en ganska beskedlig och tjenstaktig man och har låfvat tjena mig så mycket han kan.

Nyheterne af ombyten som förefalla i fäderneslandet äro altid behagelige att höra och för mig ännu kärare att H[err] Archiatern vill taga sig den mödan, som mina vänner tyckas undfly. Alt öfvertygar mig om H[err] Archiaterns kärlek och gunst för mig.

Fagraei efterlåtenhet förtryter mig så mycket mer, som correspondence med mig ej hindrat honom, ty Jag har ej haft mer än 2 bref af honom altsedan min utresa och mer än ett år sedan det sista.

Solander är dock otacksammare mot H[err] Archiaterns gunst, som hos honom kunde gifva frukt, om han ville använda sin skickelighet, hvilken lätteligen kunde förse dess brefver med goda ämnen till H[err] Archiaterns nöje, då mina torra och altför trägna brefver kanske endast förordsaka ledsnad; men min afsikt är endast att visa vördnad och ståndaktighet.

Fahlu stads öde är beklageligit och ännu mer om H[err] Archiatern haft del i olyckan, som Jag fruktar. Alstroemiae beskrifning och Caracter genericus af H[err] Archiaterns egen hand skulle oändeligen fägna mig, så väl som att få tillbaka den ritning jag skickade eller en Copia deraf så väl till min egen som mina vänners fägnad.

Om någon annan besynnerlig Ört af de Frön Jag hemskickat, upkommit önskade Jag få veta, så väl som namn på de öfrige af mine Örter af lsta skickningen.

Atropa humifusa har Jag ej sett förrän i dag i trägården och vet ej dess Fädernesland.

Quers Flora Hispanica som är under prässen var mig nog bekant redan i Madrid då Jag såg en del deraf men hölt ej mödan värdt att berätta derom. Ett några fingers tjokt företal fylt med dumma critiquer mot H[err] Archiatern tror han väl skall uphöja dess egen caracter, men han blir bedragen. Methoden är den höglärde, djupsinnige, instructive men i synnerhet för en slät author bequämaste Alphabethiska. Namnen äro ej af ens utan af fleras och äfven dess egna Fabrik. Och för att förstå Beskrifningen på en Ört måste man känna många andra som tjent som rudimaterier till dess sammansättande.

D[octo]r Gouan är en solid och altför artig yngling och som otroligen vördar H[err] Archiatern, vetande äfven hvarför, men olyckan är för honom att vara i ett land där väl Wettenskaper älskas men deras äkta idkare hvarken understödias eller rätt användas. Släkt, vänner, penningar göra mer än skickelighet, så att Jag fruktar han mister hågen äfven som H[err] Sauvages. Han arbetar med mycken flit och med nytta ty han har lagt goda grunder. Gramina bland plantś roa honom mycket, och han har deruti gort stora framsteg ehuru det är den svåraste delen. Herr Archiatern nya indelning af gräsen är han med skäl kär uti. Med Fiskarna har han ock arbetat mycket och skrifvit en Genera Piscium i Imitation af H[err] Archiaterns Genera Plantarum. För dem som varit vane vid Artedi Method gör han en sammansättning af den och H[err] Archiaterns behål-landes Artedi Classer och determinerar Ordines efter situs pinnarum. Han önskade få låna af H[err] Archiatern några Genera som fela honom.

Från Alicante har Jag skickat frön under No 34 och från Madrid ett Exemplar af en ört i frö No 64 (ty Jag hade ej sett henne i bloma) som Jag af structuren mente vara en Planta Liliacea men har sedan funnit henne i blomma, hvilket fört mig utur bedrägeriet. Hon är en planta Alpina. Jag fant henne först i frö på Granada bergen och sedan i blomma på Ett kalt berg i Aragon i sälskap med Arbutus Uva Ursi, Dianth[us] alpinus &ca, då Jag i hastighet däraf tog följande beskrifning sedan Jag fant henne vara en Digitalis men ej komma öfverens med någon af H[err] Archiaterns species Det skulle vara ferruginea, men labium inferius är tubo brevius. [— — — ]

Jag utber mig få veta, om detta kan vara ferruginea.

Albada kallas i Aragon ett species Gypsophila hvars rot där brukas att Koka i vatten som sedan lödrar sig och dermed tvättas Kläder. Örten har Jag skickat och tog den för Gypsophila aggregata men finner att jag bedragit mig sedan Jag fått sett den rätta här. Frön fant Jag ej [— — — ] [a][a] : MS1 [The continuation of the
letter is missing
]
.

upSUMMARY

Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
is grateful for the support Linnaeus has given him so far, and especially through recommendations to François Boissier de La Croix de SauvagesSauvages, François Boissier de
La Croix de
(1706-1767). French.
Botanist and clergyman and physician,
professor in medicine at Montpellier.
Correspondent of Linnaeus.
and Antoine GouanGouan, Antoine (1733-1821).
French. Botanist, Montpellier. Student
under Sauvages. Director of the
botanical garden in 1767, later
professor of botany and medicine.
Although an admirer of Linnaeus he tried
to develop a hybrid of his system of
classification. Correspondent of
Linnaeus.
in Montpellier, where he has now arrived.

Alströmer shall try to obtain the seeds Linnaeus has requested. The gardener is very kind and helpful and has promised to serve Alströmer as much as he can.

He is not at all satisfied with the lack of contact with Jonas Theodor FagraeusFagraeus, Jonas Theodor
(1729-1797). Swedish. Physician at
Alingsås. Correspondent of
Linnaeus.
. He has only received two letters from him since he left Sweden, and more than a year has passed, since he received the last one.

He also finds Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
to be very ungrateful to Linnaeus as Solander has not in his letters supplied Linnaeus with interesting material.

Alströmer mentions the sad fate of Falun and fears that that also will affect Linnaeus [Alströmer refers to the devastating two fires which hit the town of Falun in 1761; Linnaeus’s mother-in law [Elisabeth Hansdotter MoraeaMoraea, Elisabeth Hansdotter
(1691-1769). Swedish. Linnaeus’s
mother-in-law. Married to Johan Moraeus.
Correspondent of Linnaeus.
] and other close relatives to his wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] lived in and nearby Falun].

He would very much like to obtain Linnaeus’s own description and of Alstroemia as well as the drawing he sent, or a copy of it.

If some of the seeds Alströmer sent [to Linnaeus] have germinated he would like to know that, as well as the names of the other plants he sent with the first batch. He has not seen Atropa hemifusa until today and does not know about its country of origin.

José Quer y Martinez’sQuer y Martinez, José
(1695-1764). Spanish. Professor of
Botany, Madrid.
Flora Hispanica [Alströmer means the Flora EspanolaQuer y Martinez, José
Flora Espanola: ó historia de
las plantas que se crian en Espana
,
6 vol. (Madrid, 1762-1784)
], that is in press, was well known to Alströmer already in Madrid, but he did not find it worthwhile to talk about it. An introduction of stupid criticism thick as a finger aimed at Linnaeus will not be of benefit to the author. Quer is using the alphabetic method which is very convenient, particularly to a mundane author.

Alströmer mentions especially Gouan and Sauvages. Gouan is very interested in gramina and has reason to be a great admirer of Linnaeus’s new differentiation of the various species of grass. He has also worked with fish and, in imitation of Linnaeus’s Genera plantarum [presumably Genera plantarum [...] editio quintaLinnaeus, Carl Genera
plantarum [...] editio quinta ab auctore
reformata et aucta
(Stockholm 1754).
Soulsby no. 301.
], had written a Genera Piscium [Alströmer means the Historia pisciumGouan, Antoine Historia
piscium, sistens ipsorum anatomen
externam, internam, atque genera in
classes et ordines redacta [...]

(Strasbourg, 1770).
]. Alströmer compares Gouan’s method with Peter Artedi’sArtedi, Peter (1705-1735).
Swedish. Ichtyologist. Close friend of
Linnaeus.
.

Alströmer further mentions seeds sent from Alicante: Planta Alpina growing together with Arbutus uva ursi and Dianthus Alpinus. It should be a ferruginea but - - - [some words are missing].

Alströmer wants to know if this is a ferruginea.

In Aragon a species of Gypsophila is called Alboda. When the roots are boiled in water it will lather and can be used for washing clothes. Alströmer has sent the herb but has not found the seeds..

[---] The rest of the letter is missing.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 84-85). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 49-52   p.49  p.50  p.51  p.52.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [The continuation of the letter is missing]