Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3002 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 22 December 1761 n.s.
Dated 1761 d. 22 Decembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

Gud förläne M[in] K[iäre] Br[oder] och des familie en hugnelig juhlfäst och wälsignat nyåhr. jag tackar wördsamast för all den tienst och hugnad jag haft af M[in] K[iäre] Br[oder] i detta och alla framledne åhren

jag beklagar M[in] K[iäre] Br[oder]s olyckeliga tillfälle; wij böra dock prisa Gud, som giort olyckan drägelig och icke äfwentyrlig. Min Bror klagar öfwer att mista auream praxin på ett par dagar; än jag som i så många åhr lämnat den totalt för wettenskapens skull; hade jag anwändt 1/8 dehl af mitt arbete där på, hade kanske jag warit practicus och mått wähl. sed sero sapiunt phryges

i dag hade jag bref från London och Constantinopel.

2ne nätter anwände jag på papperet, ty jag hade ej tid om dagen, därföre blef det hastigt skrifwit. Wille min Br[oder] låta renskrifwa det tydeligen och sända mig dett under ferierne på ett par dagar, så skulle jag nogare gå igenom och se till att intet något glömdes; ty man bör ej förgiäta något essentielt. Tycker M[in] Br[oder] att något kunne uteslutas, så lätt oss i tida där om correspondera. Pecurim tycker mig borde insättas.

Pecurim Faba

Laurus? hodie ignota

Arbor peregrina Brasiliensis.

Lätt mig wara innesluten i M[in] Br[oder]s wärda wänskap, som är beständig

Min K[iäre] H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1761
d[ie] 22 Decembr[is]

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus wishes Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
and his family a happy Christmas and a blessed New Year. At the same time, he thanks Bäck for his help and support.

Linnaeus regrets that Bäck has met with some difficulty, but he should praise God for having made it tolerable. When Bäck complains that he has had to leave his prosperous practice for some days, he should be aware that Linnaeus had left it entirely to devote himself to science. If Linnaeus had given one eighth of his scientific work to science instead, he might have been a successful practitioner. However, the inhabitants of Troy learnt too late.

Linnaeus has received letters from London [presumably from Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
, 16 November 1761Letter L2993 and 24 November the same yearLetter L2987 and from Constantinople [presumably three letters from Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
, the first dated 1 August 1761Letter L2949, and the remaining two from dated the 4th of September 1761Letter L2965 andLetter L5426].

Linnaeus had used two nights for the work [Linnaeus means the work with the Pharmacopoea SvecicaSchulz von Schulzenheim, David &
Abraham Bäck
Pharmacopoea
Svecica. Cum gratia & privilegio
s:æ r:æ maj:tis
, 1 ed.
(Stockholm, 1775)
, finished in 1775]. He had not had time during the days. Linnaeus asks Bäck to have it rewritten and to send it back, so that Linnaeus can check that nothing has been forgotten. All that is important should be included. If Bäck wants to exclude something, he should discuss it with Linnaeus.

Bäck should include Pecuris, and Linnaeus makes an outline of an entry.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 100   p.100.