Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3003 • Peter Forsskål to Carl Linnaeus, 18 December 1761 n.s.
Dated 18 Dec. 1761. Sent from Cairo (Egypt) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Cairo den 18 Dec[ember] 1761.

Wälborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[ige] Nord-
stierne orden

Under de 6 weckor jag war i Constantinople, fick jag ett bref från Herr Archiatern och skref 3. twänne skickade jag directe och det 3e öppet till GeheimdeRådet Gref Moltke, efter deri woro några observationer. En 74 slags frön, som jag efter min Kungs lof och befallning aflagt för Upsala trägård och addressert till H[err] Secret[air] Wargentin, emottog Swenska Envoyen Celsing att befordra med courierer till Petersburg och Stockholm. Jag skildes från Constantinople i förleden September må[na]ds början och kom om 15 dagar till Alexandria, sedan jag på wägen endast landat på Rhodos för 2 halfwa dagar. Från Alexandria skref jag Herr Archiatern till öfwer Livorno.

I dag skickar jag continuation af frön ifrån 75—201. till Constantinople. Listan ligger härinnuti. jag hoppas att somliga åtminstone skola wara nykomne. Öfwer Mecca Balsams frö har jag mäst gladt mig. Men de woro så illa samlade af träden att jag hos Droguisten måste köpa lb frö för att få ett lb som sönk i watn, och det har jag reparterat till Europaeiska botaniska trägårdar. Frön sälls som medicin under namn af Meccas Balsam frö, och äro Alpini figure till storlek och skapnad så lika, som twå ägg hwarandra. På alla mina signa dubitandi och quaerendi? hwaraf än fler stå skrefna på sjelfwa fröpapperen, är Herr Archiaterns swar mig ganska nödigt och efterlängtat. Om Herr Archiatern anför numren, som är satt på frön och frölistan, så kan jag lätt förstå hwilken, som menas.

Skepp gå ej öfwer röda hafwet till Gidda såsom sägs mer än i aug[usti] och till oct[ober] månader. Altså lär wi måste bli Aegyptier till den tid nästa år. Det dröjer resan, men jag skall dock ej wara fåfäng här. Wi ha nu winter och marken börjar derföre grönska efter somartorkan. Här eldas ej i rummen, fast andan syns för köld. Pelsar göra här allt. Jag beder Herr Archiatern på det högsta att skrifwa mig till in duplo både öfwer Livorno till Alexandria addressert till danska Consuln Marion, och öfwer Wien till Constantinople till danska Envoyen de Gaehler, att jag dock måtte få någotdera medan jag wistas här.

Så mycket frö jag har råd på, skickar jag ock efter Kungens befallning näst Köpenhamn och Upsala, till Burmann i Amsterdam, Sauvages i Montpeiller, Jussieu i Paris och Miller i Chelsey. Det måtte dock någorstäds lyckas. En 3 nya genera har jag trodt mig nödsakad att göra af nya wäxter, som ses på frölistan, neml[igen] Suaeda i 5andr[ia] 3gyn[andria], Micrelium och Gregiceps i Syngenesia. Jag har än en Syngenesist, som jag ej ännu döpt. Men ingen af dessa wille jag hafwa nämnd efter mig. Det kan wara onödigt i sig sjelf. Men om jag skulle framdeles kunna anses förtjänt den åtminstone, som jag erinrar mig, att Herr Archiatern hemma nämndt till mig om, skulle jag hälst hafwa någon bulbosa, som hos oss äfwen kan cultiveras med lättare möda. Allt sådant lämnar jag obekymrad till framtiden, och anförer detta endast att förekomma ännu ett örtenamn efter mig, i fall Herr Archiatern ock wille deruti handla efter sin ynnest emot mig mer än efter min förtjänst. Gregiceps woro närmast släkt med Echinops, dock nog skild derifrån och en underlig wäxt. Suaeda är Chenopodium närmast. Namnet är tagit af Araberna, som kalla det allmännaste species deraf Suaed, med hwilket ord de ock nämna Swerige.

Ibland mina torkade örter har jag nu ock många, som jag önskade kunna få wisa Herr Archiatern på några timmar. Den syslan skall en gång bli en min förnämsta arbetslön, om den högsta låter mig återfinna efter resan mitt fädernesland och Herr Archiatern. Min hälsning till Gynnare och bekanta.

Med all wördnad är jag
W[älborne] Herr Archiaterns och Riddarens
ödmjuka tjänare
Petr[us] Forsskål

à la Societé
Royale des Sciences
à
Upsale

upSUMMARY

During his six weeks’ stay in Constantinople, Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
received one letter from Linnaeus [this letter has not come down to us] and wrote three himself [Forsskål to Linnaeus, 1 August 1761Letter L2949, and two from 4 September 1761Letter L2965 and Letter L5426]. Two of these were sent directly and the third open letter was sent via Adam Gottlob MoltkeMoltke, Adam Gottlob
(1710-1792). Danish. High court
official at Frederik V, statesman and
diplomat.
. Forsskål had the King’s permission to send the seeds of 74 species, which was taken care of by Gustav CelsingCelsing, Gustaf (1723-1789).
Swedish. Envoy at the Sultan in
Constantinople. Chief of the National
Board of Trade [Kommerskollegium].
to be forwarded via St. Petersburg to Stockholm and Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
. Forsskål left Constantinople in September and arrived two weeks later in Alexandria after a two days’ call in Rhodes. From Alexandria Forsskål wrote to Linnaeus [Forsskål to Linnaeus, 20 October 1761Letter L2976] via Livorno.

He will now send the continuation, seeds 75-201, to Constantinople and is enclosing a list of them [fol. 251]. Forsskål is especially proud of the seeds of Mecca balsam. In several cases he is in doubt as to their classification so Linnaeus’s judgement will be necessary. Forsskål will have to stay in Egypt until August as there are no ships available until then. It is winter in Egypt and quite cold, and the rooms are not heated. He asks Linnaeus to send two copies of his letters, one via Livorno to Jean François MarionMarion, Jean François
French. Danish and Swedish consul in
Alexandria.
, in Alexandria and one via Vienna to Sigismund Wilhelm von GählerGähler, Sigismund Wilhelm
(1706-1778). Danish. Nobleman. 1757
envoy extraordinair in Constantinople.
President of the Government in Altona
1767.
] in Constantinople. Then perhaps at least one will reach its destination.

With the King’s [Frederik VFrederik V, (1723-1766).
Danish. King of Denmark. Reigned
1746-1766.
] permission, Forsskål also sends as many seeds he can, besides to Copenhagen and Uppsala, to Johannes BurmannBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
in Amsterdam, François Boissier de La Croix de SauvagesSauvages, François Boissier de
La Croix de
(1706-1767). French.
Botanist and clergyman and physician,
professor in medicine at Montpellier.
Correspondent of Linnaeus.
in Montpellier, Bernard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillant’s
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
in Paris and Philip MillerMiller, Philip (1691-1771).
British. Gardener of the Chelsea Physic
Garden. Corresponded with many
botanists. His rich herbarium was sold
to Joseph Banks. Correspondent of
Linnaeus.
in Chelsea [the Chelsea Physic Garden The Chelsea Physic Garden,
British. Founded in 1673 by the Society
of Apothecaries.
]. He has found three new genera: Suaeda, Micrelium and Gregiceps [these three genera are described in Flora aegyptica-arabicaForsskål, Peter Flora
aegyptica-arabica sive descriptiones
plantarum, quas per Aegyptum inferiorem
et Arabiam felicem detexit, illustravit
Petrus Forskål
, ed. Carsten
Niebuhr (Copenhagen, 1775).
]. Forsskål does not want them to be named after him; if Linnaeus would show him this grace in the future, it would be a great honour. In that case he would prefer to give his name to a bulbuous plant that can grow and be cultivated in Sweden.Gregiceps seems to be related to Echinops and Suaeda to Chenopodium.

It will be a pleasure for Forsskål to demonstrate once his dried plants to Linnaeus. He sends his regards to his patrons and friends.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 247-248, 251). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 154-156   p.154  p.155  p.156.