Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3005 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 15 December 1761 n.s.
Dated 1761 d. 15. December.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwördige H[err] Doctor och Biskop
Min Bergfaste gamble Bror.

Tusende tacksäjelser för brefwet. jag wördar Guds nådiga försyn, som satt M[in] K[iäre] Br[or] i stånd att gynna mig, som aldrig kleckat i tro emot någon, minst mot mig. Med all uptänkelig wördnad tackar jag Min H[err] Broder som ej täcktes trötna dör wid. Det är ej nödigt nämna om Min son, där äst icke sekrete utskottet afslår alt samans.

Nu som ferierne ingå och det är omögligt för M[in] H[err]Broder resa hem, så giör mig den ähran och lef hos mig; respirera ifrån Stockholms öfwerflöd, håll till godo en liten kammar och lätt oss lefwa som studerande, och roa oss emedlertid med wettenskaperne. Fastan har och sin nytta. Tänk om M[in] Br[oder]s hederwärda swåger hade tid och tillfälle tillika slå ifrån sig bekymber och lefwa tarfweligt, huru angenämt skulle det icke wara för mig. hälsa honom med all uptänkelig wördnad. Giör antingen ingen resa åt Sörmanland äller giör henne kort; jag längtar som en Brud äfter sin Brudgumme. Gud wet om wij mer få råkas i werlden; tiden lider, krafter aftaga; post mortem nulla voluptas.

jag tänker nu intet på annat än M[in] K[iäre] Br[oder]s ankomst och där med smikrar jag mig dageligen, som

förbl[ifwer] med wördnad
Min H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus.

Upsala 1761
d[en] 15 Decembr[is]

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
and expresses hisdeepest thanks for his letter [this letter has not come down to us]. He writes that there is no need to mention his son [Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
] unless Sekreta UtskottetSekreta Utskottet, Swedish.
Committee of the Swedish parliament,
where foreign policy was discussed.
declines the proposal.

Linnaeus suggests that Mennander leaves Stockholm and invites him to visit Linnaeus in Uppsala so they can enjoy scientific discussions. Linnaeus hopes that Mennander’s brother–in-law [Erik Johan af PalénPalén, Erik Johan af
(1716-1788). Swedish. Secretary of the
representation of peasants at the
Swedish Riksdag in the 1750´s and
1760´s. Lawman in Finland
1766-1783. Born Paléen. Married
to Anna Johanna af Palén. Brother
of Ulrica Mennander and Christina
Margareta Stenman. Brother-in-law of
Carl Fredrik Mennander.
] can also join them. Linnaeus urges Mennander to cut his visit to Sörmland short as Linnaeus is longing to meet Mennander and his strength has weakened.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 287-288). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 328 .