Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3022 • Carl Linnaeus to Daniel Solander, 15 August 1761 n.s.
Dated . Sent from Uppsala (Sweden) to London (Great Britain). Written in Swedish.

Min kiäre Herre.

Det är nu mer än ett ½ åhr sedan jag hade bref af Eder. Kanske mine ärlige råd blefwo illa uptagne. Jag hade önskat haft Eder hemma wid denna tiden, då conjuncturerne torde blifwit favorable.

Dompr[osten] Asp har fått tienstefrihet. Prof[essor] Amnel succederade och blef 6te theologus. hans andra dotter skall snart giftas med wår capellan Mamman.

D[octo]r Hydren är wid Riksdagen, hans älsta dotter blef gift med Probsten valdius.

Det sägs att Prof[essor] Berch täcker accordera bort sin tienst till Adj[uncten] Christiernin.

Prof[essor] Eckermann bygger ett präcktigt stenhus på Nobelii tomt där bagarebodn war, utan för consistorii huset äller gent emot.

wår oeconomiae Professor […][a][a] : MS1 [a name omitted] är gift med Mad[emoiselle] Kamecker som war hos Fru winbom.

Strömer lämnar sin Profession emot 12000 d[a]l[e]r till Melander, men behåller lönen i sin tid.

Wallerius chemisten säges accordera sin tienst till Mag[ister] Tidström för 18000 d[a]l[e]r och behålla lönen.

Äfter Amnel kommer wähl Appelblad äl[le]r Floderus.

Camerer Rymans Fru är död och begrafwen; hans enda dotter har haft stark Haemoptysis i wår, och fruchtar Phtisin.

wij få nu igien wår Canceller och hafwa icke waldt någon ny, sedan han lämnade oss.

Bar[on] Bielke är Landshöfd[ing] i Nykiöping.

jag har haft i åhr rätt wackra örter af de frön H[err] Claes Alströmer skickade och ett stort antahl af Roques frön från Aegypten, som warit rätt artige.

Pr[ofessor] Forskåhl är nu i Constantinopel. han är förbiuden att skrifwa, sända bref, örter, äller frön till någon annor än danskarne.

Comercieråd[et] Alströmer är död. D[octo]r Fagraeus är gift med en prästedotter; äldsta Alströmer har giort Barns öhl med sin täcka fru.

Rector scholae härstädes har bördat Mellercreutzes stenhus wid åen.

Faunae nya edition är tryckt. Leysers Flora Halensis 1761 Allioni Stirpes Nicaeenses 1757 Meese Flora Frisica 1760 Jacquins Enumeratio systematica plantarum 1760 har jag fått. äfwen Schaefferi Pisces; Sebae tomus tertius. Brissons avec 5 tomer.

min disquisitio de quaestione ab acad[emia] Imp[eriali] scient[iarum] petropol[itanae] in annum 1759 de sexu plantarum Petropol. 1760 är tryckt hitkomen. Des praemium fick jag.

Kalmens 3die tome af sin resa är tryckt, men utan naturalier.

Clerken har nu alla Drotningens papilioner ritade stuckne och med färgor illuminerade. wackrare wärk har jag aldrig sedt.

Oeder begynner nu utgifwa Floram Danicam, med ståtelige figurer in folio, illuminerade. Kong i Danmark har lofwat skiänka mig ett exemplar.

Inga ordres har M[in] H[erre] gifwit om sitt lilla stipendium.

Då min Swärmoder och alla slächtingarne woro här wid missomaren 3 weckor, brant det i Fahlun alt ifrån torget åt norr så långt staden räckte; altså för D[octo]r Kahlmeter, Willam Moraeus; Probsten, Rådstugan etc. 8 dagar där äfter brant staden alt ifrån hytterne där man går åt grufwan, och hela den tracten, hälsing torget, broen, magasinet och alt till och med gambla Räntm[ästare] Gahn, att allenast 8 hus blefwo qware, äfwen lämnades min swärmoder; 8 dagar där äfter brant det för Borgmästaren på landet. 8 dagar där efter på landet för Borgmästarens moder. En gemen dräng har påtändt de 3 sidste bränder. Hela Falun är i aska, utom […][a][a] : MS1 [a name omitted] .

Theol[ogiae] Adjuncten Annerstedt (Probst) är nu och gifter sig med Bisk[o]pinnans Humbles dotter i Wexiö?

Rolander har mistat sin pension, och tros hafwa gådt åht Danmar[k].

Medicinae Adjuncten i Lund råkade jag i stockholm, som berättade mig att han sedt Eder i Lund och M[in] H[er]res sjukdom.

Lundenses tror man måste nu återtaga sin canceller, som äfwen återkomer i rådet

Mag[ister] Asp är Huspräst hos sin Fader.

Vice Bibliothecarien Arrhenius är prästwig[d] och Hydrens andra son.

Bergman jänkar och will blifwa Secreter wid wettenskaps societeten. man tror at D[octo]r Bergius blifwer Botanices Professor i Stockholm.

Profess[or] Martin har gådt in in chirurgor[um] collegio och partes.

Mine Gullfiskar dogo af semina Bidentis, som woro i watnet.

Den Aster ifrån Norra Amerika som aldrig blommat för ut i trägården blommar nu, sedan han hela wintren kunnat hållas grön.

Zygophyllum aegyptiacum floret; med små hwita blommor; folia et ca[u]les Salicorniae sed foliis conjugatis. Senecio corollis revolutis purpureis fol. ovatis dentatis aegypti floret, pulchra. Eder wakra warneria står på sig. Alströmia (Pelegrina Fewilli) blommade alt för wacker blomma, lik sitser. Mercurialis (annuae simillima) med floribus masculis & femineis in eadem planta. nova species.

Hela mitt hus hälsar Eder öfwermåttan. jag är
Min K[iäre] Herres
trogne tienare
C[arl] Linnaeus

Se äfter om Anthirr. bellidifolium kan blifwa Dodartiae species?
Låt mig wetta om brefwet framkommit
se noga om sigillet på wägen warit öppnat.

[b][b] : MS1 [added in the left margin
of fol.1
]
jag har sedt blommorne på Menispermum och Saururus annorledes än tillförene.
Nya Genera: Hemimeris, Septas, Dais Perdicium, Pterophora, Callisia, Osmites, Cantella alla C. B. S. Lingualata, Albuca, Quisqualis, Thryallis, Nolana

[c][c] : MS1 [added in the left margin
of fol. 2
]
om M[in] H[erre] skrifwer mig till, så försegla brefwet wähl, at det ej sker som senast.
Medicinae Adjuncten Wollin i Lund har där blifwit chemiae Professor.

[d][d] : MS1 [added by the receiver,
Solander, on fol. 3
]
Bek[ommit] d[en]14 Sept[em]br[is] 1761.

[e][e] : MS1 [the adress written by
Linnaeus
]
To
M[iste]r Dan[iel] C Solander
by M[iste]r Brander […][f][f] : MS1 [a word, presumably &,
omitted
]
Spalding
London
frijbr[ef]

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (SLS). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. “Daniel Solander och Linné” (1954), p. 53-56 .
2. Collected correspondence (1995), p. 178-186 .

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [a name omitted]
b.
MS1 [added in the left margin of fol.1]
c.
MS1 [added in the left margin of fol. 2]
d.
MS1 [added by the receiver, Solander, on fol. 3]
e.
MS1 [the adress written by Linnaeus]
f.
MS1 [a word, presumably &, omitted]