Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3024 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 29 January 1762 n.s.
Dated 1762 d. 29. Januari.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwördige H[err] Doctor och Biskop.
Min enda Broder.

jag ångrar hwar gång jag tänker där på att jag ej fick M[in] H[err] B[roder] hit wid juhltiden, då jag ärnat löpa igenom stenriket oss emällan. När jag giör af med sista tomen af Systemet skall jag richtigt aflämna alla de dupletter som kunna aflåtas; jag har mycket allenast jag får tid, att det rättel[igen] igenomgå.

jag har här upkastat mitt egit elogie, och funnit att propria laus sordet, ja stinker så att jag aldrig i werlden wisade det för någon, om icke för den endaste, som af alla warit min gynnare alt från mine usle åhr. Om M[in] K[iäre] skulle täckas här af utsofra något, torde det blifwa sådant, som giorde attention, då det kommo af en sådan hand. Men jag blygs att wisa det för M[in] B[roder]s ögon och giorde det aldrig om jag ej woro öfwertygad om M[in] H[err] B[roder]s kärlek och orygliga uprichtighet. War som M[in] K[iäre] B[roder] alltid warit.

jag är
Min Kiäre H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1762
d[en] 29. januarii

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
and tells him how sorry he is that Mennander was unable to visit him in Uppsala during Christmas, especially as he had wanted to discuss the Mineral Kingdom [Linnaeus means the third part, ”Regnum Lapideum” of the Systema naturae, 12th, editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 12th edition (Stockholm
1766-1768). Soulsby no. 62.
]. When that work is completed, Mennander will receive all the duplicates. Linnaeus has now written an exhaustive Curriculum vitae and he is ashamed of the self-praise, but sends it to Mennander as he is convinced of his devotion and honesty.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 291-292). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. A general view of the writings of Linnaeus (1805), p. xii .
2. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 329 .