Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3028 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 11 January 1762 n.s.
Dated d. 11. Januar. 1762.. Sent from Åkerö (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Åkerö d[en] 11. Januar[ii] 1762.

Wälborne H[err] Archiater, Professor och Riddare.

Att finna det wälborne Archiatrens och Riddarens wärda wänskap fölgt mig till detta mitt [grekiska] är den angenämaste af de Nyårs gåfwor, med hwilka jag kunnat hedras Som det i alla tider hetat, och nu, mera än någonsin heter: Donec eris felix multos numerabis amicos, så lefwer jag i det säkra hopp, att mine wänners antal lärer ökas; Ty nu är jag rätt lycklig!

Mästare af min tid, Herre och Egare af mine qwarlefwor, ett lätt bröst, en fry luft, ett obeswärat samwete, och den in uti dödsstunden hugnande förtiensten, att hafwa wetat urskilia och hedra wår tids stora Män, ibland hwilcka min älskeligaste H[err] Archiatre och Riddare ett af de högsta rummen pryder.

Mån jag icke då bör säga: Satis est! Ney: Ännu återstår mig, att, i min enslighet, få glädias öfwer mine wänners wälgång, och aldrig, i min tid få sörja öfwer saknaden af dem, som mitt K[iäre] Fädernesland, gagna, och hedra.

Den Högstes wälsignande nåd ledsage, år ifrån år, in till högsta ålders mått, H[err] Archiatren och Riddaren, samt all dess skiötsel och omwårdnad! O! Hur hade mitt nöye kunnat ökas, om jag i tid, giordt mig hemma med Inbyggerne af denna täcka Öö! Skumma ögon, och tyngre begrep giöra, att jag nu bränner mig på en nässla då jag tänker plåcka en ros, och att jag stickes af en geting, när jag tänker fånga en fager färgskiftande fiäril. Mitt efterdömme ware H[err] Archiatrens sälla åhörare en warning, att nyttia dag och lius, innan natt och mörker påkomma.

För 5. a 6. År sedan, rådnade och förtorkade wåra Enar. För 2. År sedan, stack en dödande Matk de flästa Furuträd i en stor del af Småland. I år giäller det wåre Hederswärde och tåpphöga granar, som, här å orten, af en ökande Epidemie utgå. Mån sådant skier af förtret öfwer wår nymodiga utgallring och skogränsning, som betager wåra Gubbar deras umgänge och barna ro, blåttar deras röter, kyla deras ben, och betaga deras lugn? Sådant förmår jag ey utreda; men det wet jag, att olika windfällen äro mig en nyttig påminnelse, som heter: Skicka om titt hus, ty tu måste dö, och icke blifwa lefwandes. Denna tanka är mig sund, och förwarar mig mot wåldsamt inbrått i dödsstunden, så att jag beredd och nögd får lägga mina ögon tillsammans, och min hand i Guds hand.

Framhärdar med oaflåtelig högaktning
Wälborne H[err] Archiatrens och Riddarens
tienstskyldigste trogne
tienare
Carl G[ustaf] Tessin

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes a New Year letter to Linnaeus and thanks him for his friendship in this his 67th year.

Tessin writes about his poor eyesight and writes that he burns himself on a nettle when he intends to pick a rose and is stung by a wasp when he intends to catch a butterfly.

Tessin writes that five or six years ago his junipers died. Two years ago most of the pines in Smoland died. This year the spruces are affected by a devastating epidemic. Tessin asks if this might be due to the modern thinning out methods, but he has no answer.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 158-159). [1] [2] [3]