Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3032 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 1 January 1762 n.s.
Dated 1762 d. 1 januari. Sent from Uppsala (Sweden) to Åkerö (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, K[ong]l. M[aj]ts och Riksens Råd,
Prèsidenten, Öfwerste Marschalken, Gouverneuren,
Academie Cancelleren, Cancellaren af M[aj]ts orden &c. &c.

Isräels barn, som årligen firade åminnelsen af den dag, Guds mächtiga arm utförde dem med Mosis hand utur aegyptiska träldomen, hafwa för detta lärt mig at årligen fira denna dagen, till hogkomst af 1738 wid denna tiden, då min Nådige Gud updrog mig, genom Eders Excellence, utur mitt medfödda armod, till en fördelachtig station, genom hwilken jag alt sedermera kunnat lyckeligen bärga mig och mine; Min Gud och min Tessin hembäres därföre af mig lof, ähra, pris och tacksamhet, så länge jag orkar hwiska, och mine barn skola därföre prisa Eders Excellences stoft, så länge de få wara på jordskorpan

Den Alsmächtige som städse brukat Eders Excellence till sitt medel, då Han welat giöra någon lyckelig, och altid haft Eders Excellence bewarad som en ögnesten, honom anropa alla med mig, som haft lika lycka, och dyrka dygd och tacksamhet, att Han täckes äfwen i åhr med många påfölliande tider, uppehålla Eders Excellence i all sielfönskelig sällhet; Han låte mig aldrig i min tid sakna den jag bör här i werlden mera än både Fader och Moder.

Eders Excellence fördristar jag äfwen wid detta tillfället gratulera, som äfter tjugu- åhrigt seglande på ett brusande haf, der sielfva afgrunden uppwächt alla orcaner, så lyckeligen kommit med skepp och gods i den lugna hamnen, att Eders Excellence nu får smaka sötman af rolig lefnad såsom rådsherren Similis i Rom, som räknade allenast sin lefnad ifrån den dagen han fick lämna regerings bullret och nedsätta sig på sitt jordgods.

Stor har wisserligen Eders Excellence varit, då Eders Excellence med största heder beklädt de största heders tienster i riket. Stor war Eders Excellence då rikets börda, i de äfwentyrligaste tider låg på Eders Excellences axlar, under hwilken fäderneslandet fick fägna sig af alt lugn och fred. Stor har Eders Excellence warit i alt sitt Råd, i wettenskaper, i lefnad, i gierningar. Men störst då Eders Excellence med så lysande glants lämnade Råds stohlen.

Trefalt lyckelig den som får sitta wid Eders Eders Excellences fötter, att höra den wishet ingen annan kan beskrifwa och ingen annan tunga uttala; jag glömmer aldrig de ord, jag hörde på Åckeröen! Gud förläne Eders Excellence nåd att nyttia sin frihet, och att gifwa den wälsignade kroppen någon ro, som i så många åhr aldrig fått hwila.

Den Alsmächtige, som har allas lif i sin hand, uppehålle Eders Excellence med Hennes Nåde wid fulla krafter och fullkomlig hälsa. jag förblifwer, så länge jag andas

EDERS höggrefl[ige] EXCELLENCES
underdånödmiukaste
tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1762
d[en] 1 jan[uarii]

K[ong]l. Majts högst betrodde Man
Swea Rikes Råd,
Praesidenten, Öfwerste
Marschalken, Gouverneuren, Academiae
Cancelleren, Cancellaren af K[ongl]. M[aj]ts orden
Den högwälborne Grefwen
H[err] Carl G[ustaf] Tessin
Nykiöping
Åckerö

upSUMMARY

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Tessinska samlingen, Brev till C. G. Tessin, bunt 17, E 5731). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 65-66   p.65  p.66.