Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3045 • Otto Frederik Müller to Carl Linnaeus, 30 March 1762 n.s.
Dated 30 Martz 1762. Sent from KÝbenhavn (Denmark) to Uppsala (Sweden). Written in Danish.

Höijædle og Velbaarne
Höijlærde herr Professor!

Deres Velbaareinhed tillader at ieg fyldestgiör min Tilböijelighed, skriftlig at tilkiendegive den höijagtelse og Taknemmelighed, som ieg vilde agte mig lykkelig personlig at kunde frembringe; Er ieg skiöndt iblant de sildige, som hÿlde i deres Velbaarenhed en af Menneskets sieldeen Velgiörere, saa har ieg dog allerede nogen Tid erkiendt deres store fortienester: dem skÿlder ieg mine fornöijeligste Øijeblik, og meest fölende forlÿstelser i Naturens uendelige Rige; de have usÿnlig vúret min Lúrere, Ledere, og Opmuntrere; Jeg har omvanket i Fridrichsdals Skove og túnket i Upsala Marker; hvilken fordeel for mig, om mig havde vúret forundt en Leilighed at nÿde Nordens Lúreres mundtlige Undervisning ! deres Skrifter have i denne Mangel vúret mig det, de vil vúre en lang Efter-Verden. Min meeste Agtsomhed har i 4re Aar vúret henrettet paa Svompe-Riget, efterdi ieg múrkede, at disse Planter vare endog af Botanicis ringe agtede; deres Velbaarenheds Udladelse in Spec[ies] pl[antarum] in his etiamnum valde deficit res herbaria, samt haab at finde den störste kienderes biefald, og den Leilighed ieg havde at kunde heele sommeren opholde mig paa Landet, som nok feiler vore Urtelúrere, bevúgede mig end meere dertil. Hvad ieg af Svompe har fundet fra april til først i decemb. har ieg i Mangel paa anden Maade at bevare dem, beskreven efter deres meest bestandige kiendetegne og ladet nöije efter Naturen aftegne. Af adskillige Iagttagelser, som ieg har giort saa vel i Almindelighed, som súrdeles over de mindre bekiendte, vil ieg til forsög have den Ære at forelúgge medfölgende Afhandling om Liim-Svompen: hvilken fornoijelse for mig, hvis den kand udgiöre et nyt genus, eller i det mindste en nye Species! skulde beskrivelse finde deres Velbaarenheds Yndest, og dömmes at fortiene et Sted blant det Kongel[ige]: Vidensk[abelige]: Academies Afhandlinger, vil det blive mig en bevúgelses grund ved nye Undersögelser til Sommer vil Gud, at igientage mine bemúrkelser, og efter deres meddeelte Raad at udgive dem, hvis ikke, da udbeder ieg mig samme tienstlig tilbage sendt; det er et Offer, som ieg ubekiendt bör min Veldúdere for hvilken min höijagtelse i hvad som skeer, bliver uforúnderlig. Steen- Riget har ei heller negtet mig sin bevaagenhed, i det ieg i de haarde Stene har foruden echiniter, Orthoceratiter, Artroiter --- fundet adskillige mig ubekiendte Legemer. Ηvor súrdeles savner ieg den store fordeel at kunde fremvise deres Velbaarenhed disse og af deres bevaagne Velvillighed at befries fra min Uvidenhed.

Bliv ved at vúre Verdens lúrere, derved vinder og den, der hiertelig önsker at Naturens herre fremdeles vil opholde og styrke dem til sin Æres Udbredelse og sine skebningers bekiendtgiörelse

Jeg har den Ære at vúre
Höijúdle og Velbaarne
Höijlúrde Herr Professors
ÿdmÿgst forbundne og húngivne Tienere
Otto Fridrich Müller
Hovmester hos Grev[e] von Schulin

Kiøbenhavn
d[en] 30 Martz
1762.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, X, 310-311). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. ďAf Linnťs brevvexlingĒ (1871), p. 438-439   p.438  p.439.