Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3065 • Peter Forsskål to Carl Linnaeus, 2 April 1762 n.s.
Dated 2 Apr. 1762. Sent from Alexandria (Egypt) to (). Written in Swedish.

Alexandria d[en] 2 Apr[il] 1762.

Wälborne Herr Archiater och Riddare
af Kongl[ige] Nordstierne orden

Emedan wi på wår Kungs befallning hafwa dröjt i Cairo och än afbida widare ordres, så har jag, sen jag tämmel[ige]n botanciert i öknen kring Cairo företagit en resa hit landwägen, att få se i Alexandriens helt olika climat de annuella örter, som endast wisa sig denna tiden efter regnmånaderna. Jag har än endast botanicert här en dag, och funnit härliga örter. Jag kan ej begripa huru plantae wid sjelfwa Aegyptens strand kunnat blifwa så i allmänhet obekanta, som de äro, då dock åtskilliga botanici här warit. Men osäkerheten utom städerna lär afskräkt dem att söka mycket. Jag förestälte mig att på landresan från Cairo bli afklädd och spolierad af röfware el[le]r de här ströfwande Araber Beduiner kallade och jag bedrog mig ej i den förmodan. Men jag hade ej mer med mig än jag kunde utan skada mista, warandes klädd i bondedrägt. Dessa Araber äro annars däri goda, att de ej göra en skada till lifwet endast man ej gör motstånd utan straxt ger dem, hwad de begära. De lämnade mig ej mer än böxorna en mössa och ett täcke att skyla mig med. Skjortan också war till deras tjänst.

I Cairo öknar har jag fådt mer än 120 slags örter, en stor del deraf nya.

Jag will ej bryta min instruction och nu skrifwa widare derom, men i öppet bref öfwer Dannmark will jag skicka Herr Archiatern beskrifning på 2 nya genera, som af dem jag nu sedt warit för mig de besynnerligaste. En Syngenesist som kommer när till Echinops, och ser ut som en Scabiosa, och en tetradynamist som jag här i går funnit, hwilken är i classen det största anomalon som kan gifwas. Calyx har endast 2 foliola, de andra 2 ha blifwit corolla. Corollae cruciatae petala 2 och 2 ihop vuxna, med stamen brevius adnatum och supra longiora elevatum, äntel. med antheris connatis som i den starkaste Syngenesia i de 4 stamina longiora inferiora. Om Herr Archiatern behagar, må den bära namn af mig, som köpt dess kundskap med det äfwentyr att lefwa af röfwares nåde.

Öfwer Constantinople har jag från Cairo d[en] 18 Dec[ember] 1761. skickat bref och frön, hwaraf numera continuert från de första constantinopolitanska nu går till 200.

I September skref jag till Herr Archiatern från Alexandria öfwer Livorno, och wid pass för en månad sedan ifrån Cairo öfwer Marseille. Detta går öfwer Livorno.

Herr Archiatern täckes göra mig den grace att hwar gång något bref kommer från mig, låta min Far el[le]r i hans frånfälle någon min närmaste släktinge weta, att jag lefwer och hwar jag är. Herr Falk el[le]r hwem som har den förmån att wara i Herr Archiaterns hus, torde snart uträtta det på Herr Archiaterns anmodan, ty jag wet att Herr Archiatern sjelf ej har öfwerflöd på tid. Jag har altid angelägnast att skrifwa till Herr Archiatern för wetenskapens skull, och kan ej med många bref falla dem för mycket beswärlig, som befordra dem på posterna.

Sen i Constantinople har jag intet bref haft från Herr Archiatern. Derifrån skref jag 3 bref, ett öppet öfwer Dannmark.

Pest hörs här nu ej af Gud ske lof. Wi lära komma att resa till Sinai som är Alpes, men owist om jag kommer dit i rätta örtetiden.

Jag har Gud ske lof, [a]ltid haft hälsan sen min utresa och hoppas än widare det bästa.

Den högste uppehälle Herr Archiatern wid all wälgång önskas af upprigtigaste hjerta af Wälborne Herr Archiaterns och
Riddarens
ödmjuke tjänare
Pet[rus] Forsskål.

Jag ber om en allmänn Hälsning till kända i Upsala då de råkas. Längtar mycket efter nytt från Swerget, hwad politiska wälfningar skedt, och hwad öde widare mina små skrifter i Swerige undergådt. Öfwer Livorno kan jag snarast få swar och har ej Herr Archiatern der annan bekant kan bref till mig addresseras till danska Consuln Bartels derstädes med anmodan att skicka brefwet med första läglighet till Monsieur Marion Consul Danois [a][a] : MS1 [added in the left margin
f. 250v.
]
à Alexandrie, som befordrar det widare till Cairo. Den correspondence wägen lär altid bli den kortaste och bästa, ty mellan Alexandria och Livorno är nu stark passage af skepp.

[b][b] : MS1 [added in the left margin
f. 250v.
]
Franska Consuln Bertelet är Swensk Consul i Livorno. till den kan ock brefwet addresseras

upSUMMARY

Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeusís student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
has been botanizing in the desert around Cairo and is now in Alexandria where the climate is quite different. He is surprised that the knowledge of Egyptian plants is so scanty. It is probably due to the fear of robbers, roaming Arabs and Bedouins. Forsskål was himself robbed once and had to return home practically naked but unscathed.

He has collected 120 species of plants, among them several new ones.

Forsskål will later, in an open letter, send Linnaeus a description of two new genera, one from the class Syngenesia and one from the class Tetradynamia.

On 18 December he sent a letter to Linnaeus [Forsskål to Linnaeus, 18 December 1761Letter L3003], together with seeds. In all he has now sent 200 since he sent the first from Constantinople.

He also wrote letters in September from Alexandria to be sent via Livorno [Forsskål to Linnaeus, 4 September 1761Letter L2965 and Letter L5426], and about a month ago from Cairo to be sent via Marseille [this letter has not come down to us]. This letter will go via Livorno.

Forsskål entreats Linnaeus to inform his father [Johannes ForsskålForsskål, Johannes
(1691-1762). Swedish. Clergyman, vicar
in a Stockholm parish. Husband of
Margareta Forsskål, born
Colbeckia. Father of Peter
Forsskål, Johan Christian
Forsskåhl. and Jonas Gustaf
Forsskål.
] about his whereabouts or, if his father would have passed away, to instruct some of his nearest relatives to do this. Johan Peter FalckFalck, Johan Peter (1732-1774).
Swedish. Professor of botany and
curator of the botanical garden of St
Petersburg. Correspondent of Linnaeus.
, or anyone who stays in Linnaeusís house.

No letters from Linnaeus have reached him since he left Constantinople. From there he wrote three letters [see above and Forsskål to Linnaeus, 1 August 1761Letter L2949], one in an unsealed letter via Denmark.

There are no news about the plague in this area. The expedition will travel to Mount Sinai, but he is not sure he will arrive there in the flowering season.

Forsskål has been healthy since he left on this expedition. P.S. 1. Forsskål sends his regards to all his friends in Uppsala. He longs for news from Sweden, what political good deeds that occurred and what fate his writings have met. Letters to him can be sent to the Danish consul, Peter BartelsBartels, Peter (17??-17??).
Danish. Consul in Livorno. Correspondent
of Linnaeus.
, in Livorno who will forward them to the Danish consul in Alexandria [Jean François MarionMarion, Jean François
French. Danish and Swedish consul in
Alexandria.
] who will forward them to Cairo. That way of corresponding will be the shortest and best, as there are now many ships passing between Alexandria and Livorno.

P.S. 2. Letters can also be sent to the French consul Bertelet [Louis-Antoine de BertelletBertellet , Louis-Antoine de
French. French consul, Livorno, in
1763-1796.
] in Livorno, who is also the Swedish consul there.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 249-250). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 156-158   p.156  p.157  p.158.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin f. 250v.]
b.
MS1 [added in the left margin f. 250v.]