Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3072 • Daniel Solander to Carl Linnaeus, 13 May 1762 n.s.
Dated Maji y. 13th 1762. Sent from Busbridge (Great Britain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Välborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[iga] Nordstjärne Orden,
höggunstige Befordrare

För en liten stund sedan ärhöll H[err] Ellis, Herr Archiaterns bref, hvaruti han anmodar at fråga mig angående den Peterburgiska Affairen, samt låta veta min resolution. Jag ärkjänner med största ödmjukhet och ärkjänsla Herr Archiaterns faderliga Omsårg för mig; Gud gifve at jag en gång fingo tilfälle visa min vördnad. Tvänne gånger har jag haft den äran skrifva til Herr Archiatern härom, den första gången om jag mins rätt i början af Januarii, och då på Latin, den sednare gången var det förnämligast angående några vilkor som jag tänkte begära i fall det skulle lyckas; Ty mitt fulla upsåt har alt ifrån första början varit at med upräkta händer emottaga detta tilbud, i fall Herr Archiatern gillar det. Jag har altid ansedt det såsom ett vackert Hederssteg, i synnerhet nu sedan den nye Kejsaren kommit på Tronen, hvilkens Gemål i synnerhet är kjänd för Vetenskapens Skyddarinna. I fall intet det första Latinska brefvet kommit fram, så borde jag nu väl skrifva et annat i dess ställe, men just nu är det mig ei möjeligt ty jag måste i hast skrifva detta, emedan brefven skola innom en liten stund afsändas här ifrån til nästa Påst-hus, at gå til London, och Herr Ellis fick sitt bref knapt en half timme sedan. men jag vill ei låta en dag bli förlorad i svars lämnande. Om H[err] Archiatern fann nödigt at ett Latinskt bref liksom från mig skulle strax skickas til Petersburg, och det ei voro för mycket besvär, så torde H[err] Carl Linnaeus väl vara så god at efter H[err] Archiaterns dictamen skrifva några rader i mitt namn och ge tilkjänna min önskan at så finnas värdig Sysslan, som benägen att emottaga den. Med nästa påst, efter den som i morgon går ifrån London, skal jag ha den äran at vidare göra min upvaktning, och dessförinnan tänker jag vara tillbakars gången til London. Jag har nu varit här i tre veckor tillika med Herr Ellis. Vi ha rest här ikring landet, och jag har ej allenast sedt huru de anlägga sina Häckar och Trägårdar, utan äfven har H[err] Webb låtit mig sjelf anlägga tre differenta slags Häckar nu i vår, ikring en Egendom han nyss kjöpt. De äro anlagde efter de tre här i England brukliga Sätten α) i dike, β) in plano & Υ) på upkastad Wall. Idag har jag tagit en ny grön Cantharis femoribus posticis clavatis.

H[err] Ellis ber rätt mycket hälsa han skal skrifva med nästa påst. H[err] Webb och hans Fru anmäla deras Respect, de äro bägge H[err] Archiaterns obekanta, men stora vänner.

Min ödmjukaste vördnad täkkes Herr Archiatern förmäla til Nådiga Frun, Mamselle Lisa Stina, Herr Carl Linnaeus, de öfrige af Famillen samt alla andre gynnare.

Jag framhärdar med djupaste vördnad in til min död
Välborne Herr Archiaterns och Riddarens
ödmjukaste och lydigaste
tjänare
Daniel C[arlsson] Solander

Busbridge near Godalmin in Surry Maji y 13th1762.

[a][a] : MS1 [added on fol. 144r-v] P.S. Efter jag ännu har liten öfrig tid vil jag uti följande utbedja mig H[err] Archiaterns Undervisning. Bland andra saker vi här på Landet roat oss med, har varit at gjöra Microscopiska Observationer, öfver små Vatn Djur; ibland hvilka jag funnit en hel hop som aldeles komma öfverens med Volvox, neml[ige]n dess generiska egenskap at vara artubus destituti och hysa innom sig Proles liberis. Men jag har sedt dem af så mångfaldig Figure, at om den skulle determinera Species tror jag säkert det uti ruttit vatn finnes mer än 20 slag. Jag skulle tro dem vara Volvox Chaos som i Systemet på Roesels Auctorité säges hastigt ombyta sin Skapnad, men desse som jag sedt ha altid behållit både figure och samma slags rörelse. Om de efter någon tid växa til och då få annan skapnad har jag ei ännu kunnat utröna, men är benägen til tro det, ty i samma vatn har jag sedt små runda och större aflånga; de små utan foster men de aflånga fulla af rörliga Ägg eller foster. Härutinnan skulle jag väl kunna sjelf rådföra Roesel, men så mycket jag vet, finns ei hans Värk complette hos någon här i England, ei en gång i de Publique Bibliothequer. Figurne af ha[n]s Papilioner och Phalaener hafve de väl, men knapt något mera, och sjelfva Texten har jag ei sedt på något ställe bara hos H[err] Collinson och i the British Museum, men ei en gång där complette. Jag skulle önska at veta hvad han skrifver om deras förvandling. Jag har äfven nu uti ett gått Solaire-Microscope noga skjärskådat de små rörliga particlarne som finnas uti de svarta Hvete Kornen, som jag sednast skickade H[err] Archiatern ifrån M[iste]r Baker. Jag kan ei annat finna än at de hafva alla egenskaper af ett Djur. Såvida de äro långa och jag ei heller kunnat sedt deras Proles håller jag dem för distincta från Volvoci genus, och trodt dem komma närmast til Gordius. Jag skulle gissat dem vara ägg af någon liten fluga eller annan insect som blef utkläkt til Larve när det blef vått, men utom det at de strax innan de börja röras ha samma Figure, samt den aldeles utan någon liknelse till fötter eller Rugas som gjärna alla larvae ha, så gjör den förunderliga egenskapen dem aldeles därifrån främmande, näml[ige]n at sedan de en gång tårkat, om det vore öfver ett år efter deras första lifgjörning, så komma de samma åter til lifs; en egenskap som jag tykker snarare kunna hafva någon report till Maske Slägtet, där Polyperne de visa nästan lika underliga phaenomena. Den korta Beskrifning jag igår, när vi rätt noga granskade dem gjorde öfver dessa, är följande:

Triticeus. GORDIUS pallidus, macula triangulari in dorso extremitatibusque pellucidis. Eels in blighted Wheat. Needham microsc. disc. p. 85. Baker micr. empl. 250. t. 10. f. 10. Habitat in granis Tritici exusti.

Corpus capillare, filiforme, aequale, laeve, continuum, longitudine lineae, pallidum: macula triangulari pellucida in medio dorsi; Extremitates etjam diaphanae, praecipue altera, quae forte Caput, quia saepissime viam tendit.

Quod Lichenes in regno vegetabili, hi in Animali; Per annos enim exsiccati vitam aqua immersi redimunt iterum iterumque. Verisimile quod etsi perfecti totum granum occupent; immobiles, tamen latitant usque dum malefacti.

Den ändan som går förut när Masken rörer sig är ei allenast mer genomskinlig utan ock längre genomskinlig ofta til ¼ del af dess längd.

[b][b] : MS1 [added on fol. 144r] Följande bref täkkes H[err] Archiatern efter sin vanliga godhet vara så god och til min K[iära]ste Moder öfversända. Alla sitta så sysselsatta med påstens afgjörande at jag kan ei ha till fälle begära mer Papper.

[c][c] : MS1 [added on fol.143v] To
Sir Charles Linnaeus, M. D.
Professor at the University of Upsal
first physician to His Majesty
Knight of the Polar Star, and
Secretary to the Royal Society of Sciences, at Upsal
in Sweden
fr[ij] br[ef]

upSUMMARY

Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
reports that John EllisEllis, John (1711-1776).
British. Merchant and naturalist, expert
on zoophytes. Correspondent of Linnaeus.
just obtained Linnaeus’s letter [if this is a letter from Linnaeus to Ellis, this has not come down to us] in which he is urged to ask Solander about the Petersburg affair. Solander has twice written to Linnaeus about it, in the beginning of January in Latin [this letter has not come down to us] and later about some conditions to be requested [this letter has not come down to us]. Solander has always regarded it a great honour in particular with the new Emperor [Peter IIIPeter III, (1728-1762).
Russian. Emperor of Russia for six
months in 1762. His wife succeeded him
to the throne as Catherine II.
], whose wife [Catherine IICatherine II, (1729-1796).
Russian. Empress of Russia, reigned from
1762-1796. Wife of Peter III.
] is known as a protector of sciences. He will write this in haste in order to be soon dispatched to London. If a letter in Latin has to be sent to St. Petersburg Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
might write it at Linnaeus’s dictation.

Solander has been for three weeks with Ellis at Busbridge. They have travelled around and seen how they lay out hedges and gardens. Philip Carteret WebbWebb, Philip Carteret
(1702-1770). British. Barrister and
antiquarian.
has let Solander personally lay out three different kinds of hedges.

Ellis sends his greetings and Webb and his wife pay their respects.

Most humble reverence to Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
], Mademoisells Lisa Stina [Elisabeth Christina LinnaeaBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
, Carl Linnaeus, the rest of the family and other patrons.

P.S. In the countryside they amuse themselves with microscopical observations and Solander has found a number of aquatic creatures in accordance with Volvox , which is very variable and of at least twenty different kinds. He had tried to consult Roesel’s [August Johann Rösel von RosenhofRösel von Rosenhof, August
Johann
(1705-1759). German.
Naturalist and painter.
] work [Der monatlich-herausgegebenen Insecten-BelustigungRösel von Rosenhof, August
Johann
Der
monatlich-herausgegebenen
Insecten-Belustigung erster [-vierter]
Theil [...] Nebst einer Vorrede, in
welcher von dem Nutzen der Insecten
gehandelt, was sie seyen gezeiget, und
von der Eintheilung derselben Nachricht
gegeben wird
, 4 vol.
(Nürnberg, 1746-[1761].
], but it is not complete in any place in England. Solander supposes they have the illustrations of butterflies and moths, but the text itself he has only seen at Peter Collinson’sCollinson, Peter (1694-1768).
British. Merchant and amateur naturalist
in London, corresponded with many
scientists. Correspondent of Linnaeus.
and at the British Museum. He has also used a Solaire-Microscope to see the small mobile particles in the black wheat grains, which seem to have all properties of an animal, and which Solander has sent to Linnaeus from Henry BakerBaker, Henry (1698-1774).
British. Naturalist, microscopist,
London.One of the founders of the
Society of Arts.
. They have the curious ability to dry up and after a year again come to life.

Then follows a description in Latin. There are references to John Turberville Needham’sNeedham, John Turberville
(1713-1781). British. Catholic priest
and scientist, launched a theory of what
he considered to be proof of spontaneous
generation.
An account of some new microscopical discoveriesNeedham, John Turberville An
account of some new microscopical
discoveries : founded on an examination
of the calamary [...] : also
observations on the Farina faecundans of
plants [...]: and an examination of the
Pistil [...] : likewise observations on
the supposed embryo sole-fish [...] : a
description of the eels or whorm in
blighted wheat. Dedicated to the Royal
Society
(London, 1745).
] and Baker’s Employment for the microscopeBaker, Henry Employment for
the microscope [...] I. An examination
of salts and saline substances [...]
also [...] considerations on gems,
poisons [...] and [...] other subjects.
II. An account of various animalcules
[...] and [...] other [...] discoveries
[...] Likewise a description of the
microscope used
(London, 1753).
.

The following letter Solander asks Linnaeus to forward to his dearest mother [Magdalena BostadiaBostadia, Magdalena
(1713-1789). Swedish. Daniel Solander’s
mother. Married to Carl Solander, dean
at Piteå. Correspondent of
Linnaeus.
]. Everyone [around him] is sitting and writing very busily for the post so Solander cannot ask for more paper.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 143-144). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Collected correspondence (1995), p. 228-234 .

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added on fol. 144r-v]
b.
MS1 [added on fol. 144r]
c.
MS1 [added on fol.143v]