Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3073 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 13 May 1762 n.s.
Dated d. 13. May. 1762. Sent from Nyköping and Åkerö (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Nykiöping och Åkerö d[en] 13. May. 1762

Wälborne H[err] Archiater och Riddare.

Mine Öbyggare hafwa mangrant warit behäftade med en Flussfeber, såsom en nog wanlig och gångbar wara på en kringfluten plätt. Ändtel[igen] är och raden kommen till mig; dock, ehuru små krämpig jag är, kan och bör sådant ey hindra mig, att skyldigast tacka H[err] Archiatren för dess ärade bref af d[en] 4 i denne Månaden.

Jag märcker, att de fläste H[err] Dahlbergs Frö endast tiäna till ögnelust, och fölgacktel[igen] äro mig mindre nödiga. Mycket sparsam war han i utdelningen, däraf, så att de fläste redan äro grodda, hwilcket jag hiärtel[ige]n beklagar, emedan de wisserl[igen]hade blifwit i Upsala bättre skötta än här. Det förmente Mays synnes mig ey annat än Festuca, som här ey ens will sticka up utur Jorden. Hwad jag af det, som annat öfrigt hafwer sändes innelyckt.

Mera hindrar mig min opasslighet att skrifwa: Åldren är snart ledbruten; Men skall aldrig in i döden minska den oföränderliga wänskap och högaktning med hwilcka jag framhärdar

Wälborne H[err] Archiatrens och Riddarens
tillgifne tienstskyldigste
tienare
Carl G[ustaf] Tessin

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes to Linnaeus to thank him for his letter of May 4th [Linnaeus to Tessin, 4 may 1762Letter L3076]. Tessin also writes that he suffers from the flu.

Tessin writes that Carl Gustaf Dahlberg’sDahlberg, Carl Gustaf (?-?).
Swedish. Colonel and owner of a
plantation in Surinam. Daniel Rolander
went to Surinam to serve as tutor for
Dahlberg’s children. Correspondent of
Linnaeus.
seeds are only beautiful, but of no use and that Tessin had got only a few of them. Tessin suspects that the expected corn is a fescue grass that cannot grow in his garden. The remaining seeds are enclosed.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 165-166). [1] [2] [3]