Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3082 • Johan Olof Rudbeck to Carl Linnaeus, 27 June 1762 n.s.
Dated d. 27 Jun. 1762. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater och Riddare
Min Högtärade K[ära] Broder!

Efter min K[ära] Brors begäran, har jag påmint i Riksens Ständers deputation om expedition för den delen som Plena afgordt neml[igen] at Bror ägde at utnämna sin Son till succession;men för den öfriga delen, som rörde Secreta Utskottet om de 18000 D[ale]r K[oppar]m[yn]t min K[ära] Bror hade at undfå af Handelsmannen Bagge, hafwa wi i förgår skrifwit Hans K[onglig] M[ajestä]t till om ifrån S[ecreta] U[tskottet] Expeditions Deputation, hwaraf jag har den äran at wara en Ledamot. Jag lefwer stedse med en fullkomlig estime

Min Wärda Broders
ödmiuke tienare
J[ohan] O[lof] Rudbeck

stockholm
d[en] 27 Jun[ii] 1762.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XII, 369-370). [1] [2] [3]