Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3083 • Carl Linnaeus to Otto Frederik Müller, 27 June 1762 n.s.
Dated 1762 d. 27 junii. Sent from Uppsala (Sweden) to KÝbenhavn (Denmark). Written in Swedish.

Min gunstige Herre.

Det är mig en synnerlig fägnad att Min Herre täckes hafwa mig i sitt minne, ehuru Eder tid hos oss war alt för kort att giör[a] mig där till wärdig.

Edert wackra rön om den wackra swampen är nu redan werterat, och håller på att tryckas i Stockholms acter med det elogie jag kunnat åstadkomma; det war ock rätt vackert

jag förblifwer
Min Herres
hörsamste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1762
d[ie] 27 junii

a Monsieur
Mons[ieur] Otto Frid[rich] Müller
Howmester hos H[err] Grew[e] v[on] Schulin
Kiöbenhamn
frijbr[ef]

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G152a). [1] [2]