Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3087 • Carl Fredrik Mennander to Carl Linnaeus, 21 June 1762 n.s.
Dated 21 Junii, 1762. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

S. T.
Min Herr Broder,

I största hast får jag berätta, at Secrete Utskottets tillstyrkande om cessions friheten af sysslan gick i förgårs igenom alla Ständer, med fullkomligit bijfall hos de tre, hwareffter expeditionen sker, men hos Adeln med den förändring, at formeligit förslag ändå casu existente skulle oprättas.

Jag har icke nyligen smakat den wällust, som jag rönt af M[in] Broders bref, i det Min K[iäre] Broder förklarar sig fulleligen nögd och glad öfwer dessa små och till ingen del mot Brors förtjänster swarande förmåner. Hwad glädie är det för mig, at hafwa kunnat något bijdraga till en gammal och wördad wäns nöje?

I slutet af weckan täncker jag resa, och som jag således måste sakna det nöjet, at personl[igen] taga afsked af Min K[iäre] Broder så sker det härmedelst. Gud wälsigne Bror och dess familie med alt godt i lägliga tider. Han är mägtig nog, at uppehålla oss till en annan sammankomst. I synnerhet håppas jag, at som hans Försyn utsedt Min Herr Broder till et redskap för Wetenskapernas tilwäxt, Han ännu länge låter werlden få af Brors lefnad lius och båtnad.

Tusende tack för löfftet om Påfåglarne och Mineralierne. Hanen kan wäl wänta, tils han får sin seraille med sig öfwer.

Så länge jag lefwer skall jag finnas
Min Gunstige Herr Broders
trognaste och hörsamste t[jäna]re
C[arl] F[redrik] Mennander

Stockholm
d[en] 21. Junii, 1762.

upSUMMARY

Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
writes to Linnaeus to tell him about the successful outcome of Linnaeus’s plea presented to the Sekreta UtskottetSekreta Utskottet, Swedish.
Committee of the Swedish parliament,
where foreign policy was discussed.
. [The plea was that Linnaeus should be given the privilege of choosing his own successor]. Mennander has received a letter from Linnaeus [Linnaeus to Mennander, 18 June 1762Letter L3089], where Linnaeus says he is happy and content with the outcome and Mennander replies that he is glad he has been able to contribute to the pleasure of and old friend.

Mennander writes that he will not be able to say goodbye in person, as he will leave in the end of the week, but sends his best regards to Linnaeus and his family.

Mennander thanks Linnaeus for the promise of sending the peacocks and the minerals.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, X, 88-89). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 1, p. 642 .