Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3088 • Johan Olof Rudbeck to Carl Linnaeus, 20 June 1762 n.s.
Dated d. 20 junii 1762.. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater och Riddare!

Med någre ord will jag låta min K[ära] Bror weta det Riksens Ständer bidragit till en liten wedergällning för Brors upgift, en Summa af 18000 D[ale]r Kopp[ar]m[yn]t och at min K[ära] Brors Son skall blifwa Professor. Fast tiden är mig idag nog kort för Riksdagens slut skull, påminner min wänskap mig at min K[ära] Bror det låta weta

Jag lefwer altid med estime

Min högtärade K[ära] Brors
ödmiuke tienare
J[ohan] O[lof] Rudbeck

Stockholm
d[en] 20 Junii 1762.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XII, 367-368). [1] [2] [3]