Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3089 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 18 June 1762 n.s.
Dated 1762 d. 18. Junii.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwördige H[err[ Doctor och Biskop
Min gamble oföränderlige H[err[ Broder.

Är det wäl mögligt, som M[in] H[err] Broder skrifwer, at jag fått 3000 plåtar; då är jag solverad från all min skuld, och snart alla menniskior hos oss […]. Då äro ännu folk hos oss som älska och wärdera wettenskaper om de än skulle låta ignoranter plichta, som ej skadar, åtminstone skall att förfächta detta argument och se hur långt jag kan gå i denna botaniquen. får jag det, så är ingen lyckeligare än jag; frij all min skuld, bergad för mine barn. hwad högre kan jag önska, äller någon dödelig! tack min K[iäre] Broder och M[in] Broders swåger och andra som welat låta bruka sig till Guds wärktyg, att wälsigna mig; jag wördar Eder i grafwen, mer hinna wij intet.

nu är jag nögd och segelfärdig när det giäller. Tack M[in] hiertans Broder för all tro, alt ifrån ungdoms åhren. Tack för M[in] Br[oder] warit oföränderlig, och stor, ty alt swagt swicktar.

En min wän har warit mer än 100 andras. en gamal wän mer än 2000 nya.

Men jag hisnar tror ej min K[iäre] Br[oder] bref. för 2 ting, både p[en]g[a]r och son bärgad.; ett dem war stort: jag har aldrig tänkt, aldrig warit nog dierf att begiära bägge; i desse tider, lätt mig wetta nästa post wist. det är större än det kan så blifwa! och jag icke skulle komma och […] […] […], woro af mig formycket otacksamt. Min Brors swåger min store Broder, kan jag råka; men M[in] K[iäre] Br[oder] aldrig. ett utrunnit timglas kan ej wara länge. Wist måste wij råkas en gång. Kom hit; äller mot mig på halfwa wägen. Äller måste jag komma till Stockholm, fast jag skall resa 2 nätter och ej sofwa.

Påfogel har jag en han, som nästa åhr får sin stiert är 3 åhr gamal; den är nu M[in] K[iäre] Broders, om han will hafwa honom nu äller i wår är mig lika. honor har jag 2. bägge ligga på sine ägg; kläcka ofördöjeligen. lätt henne få ungar; hoppas M[in] Br[oder] får 2 hönor för en. honan wärper första håret.

Med samma ärlighet som M[in] K[iäre] Br[oder] tient mig, med samma lofwar jag alla dupletter af Lapides, så snart jag skrifwit 3de tomen af systemet, då jag det genomgår, skall jag ärligen aflägga af alt, med mine namn.

Herren wälsigne M[in] K[iäre] Broder och dess son.

jag lefwer och dör
Min i grafwen wördade H[err] Broders
tacksamaste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1762
d[en] 18 junii

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
and expresses his deepest gratitude for Mennander having successfully pleaded Linnaeus’s cause in the parliament. [The plea was that Linnaeus should be given the privilege of choosing his own successor]. Linnaeus promises to give Mennander peacocks as well as all the duplicates in his mineral collection as soon as he has completed the third part of the Systema naturae. [Linnaeus means the third part, ”Regnum Lapideum” of the Systema naturae, 12th, editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 12th edition (Stockholm
1766-1768). Soulsby no. 62.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 297-298). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 331 .