Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3092 • Carl Fredrik Mennander to Carl Linnaeus, 17 June 1762 n.s.
Dated 17 Junii 1762. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare,
Min Gunstige Herr Broder.

I går qwälls war omsider Min H[err] Broders sak före i secrete Utskottet, och stadnade i det slut, at Min H[err] Broder bekommer för inventionen om Pärlorne 3000 plåtar, hwilcka Götheborgska Baggen sielfkrafft åtog sig at betala, emot secretessens ärhållande, den han tror sig äga tillfälle at kunna anwända och nyttig giöra.

Därjämte beslöts, at till plena utgår bijfall och tillstyrchande, at Min Herr Broder får, när honom så godt synes, afstå bestälningen til sin Son, eller någon anna skickelig successor. Ehuru knapt tiden är, emedan Riksdags arbetet räcker allenast denna weckan till slut, och måndagen är till Riksdagspredikan, som mig är ålagd, och sammankomst på Riks Salen, utsedd, skall man dock på alt sätt söka, at få denna saken igenom hos respective Ständer.

Mina angelägenheter fordra, at jag i nästa weckas slut anträder hemresan. Det blir altså omöjeligit, at hafwa den hiertel[iga] fägnaden, till at, innan det sker, se Min H[err] Broder i Uppsala. En obeskrifwelig gläde wore det altså för mig, om Min Herr Broders omständigheter skulle tillåta, at wi desförinnan finge omfamna hwarannan här, kanske för sidsta gången i detta lifwet.

Inga acquisitioner af Mineralier har jag denna gången kunnat giöra. Skulle Min Herr Broder hafwa tid, at genomgå och utsofra sina doupletter, samt dem mig tillsända, wore alt för wäl. Likaledes wågar jag anhålla, om Påfågle afweln står wäl på sig, om et pars ärhållande, till en colonies inrättande på finsk botn af dessa naturens skönheter.

Gud utgiute öfwer Min Herr Broder och dess hus all wälsignelse!

Jag är till grafwen
Min H[err] Broders
trognaste och lydigste
t[jäna]re
C[arl] F[redrik] Mennander.

Stockholm,
d[en] 17. Junii, 1962.

upSUMMARY

Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
writes to Linnaeus to tell him about the Sekreta Utskottet’sSekreta Utskottet, Swedish.
Committee of the Swedish parliament,
where foreign policy was discussed.
decision to give Linnaeus 3000 dalers for the pearl invention. Götheborgska Baggen [Peter Samuel BaggeBagge, Peter Samuel
(1710-1779). Swedish. Merchant,
Gothenburg. Member of the Swedish
parliament (Riksdag). Supported the hat
party.
] will pay for the invention including the secrecy agreement.

Mennander also tells Linnaeus about the committee’s decision to allow Linnaeus to appoint his son [Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
] or any other person Linnaeus finds qualified as his successor. Mennander writes that the decision will be presented for the Parliament and, hopefully, approved this week.

Mennander writes that he has to go home at the end of next week. This makes it impossible for Mennander to visit Linnaeus in Uppsala, but he hopes that they might meet in Stockholm instead, maybe for the last time in their life.

Mennander writes that he has been unable to acquire any minerals and he kindly asks whether Linnaeus would be kind enough to send him some of his duplicates. Mennander also humbly asks Linnaeus to provide him with a pair of peacocks in order to establish a peacock colony in Finland.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, X, 86-87). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 1, p. 641-642 .