Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3098 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 11 June 1762 n.s.
Dated 11 Junii 1762.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwördig H[err] Doctor och Biskop.

Kan intet M[in] H[err] Br besöka mig wid slutet af Riksdagen, så skall jag hafwa ähran taga afsked af M[in] H[err] Broder i Stockholm, att jag ej må dö otaksamast. Min H[err] Broder har macht och willia och hierta att gynna mig; owärdig woro jag om jag det ej ärkiende. Min K[iäre] Br[oder] kan giöra mycket sielf, men oändeligen mycket genom sin H[err] Swåger, som disponerar en fierdedel af alt.

jag framhärdar med wördnad
Min gunstigaste H[err] Broders
ödmiuke tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1762
d[en] 11 junii

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 295-296). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 330 .