Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3103 • Anton Rolandsson Martin to Carl Linnaeus, 2 June 1762 n.s.
Dated d. 2 Junij 1762.. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater.
Riddare af Kongl[ige] NordstierneľOrden

Det wore en owårdsamhet, som borde räknas mig til last, om iag icke skulle berätta för min store Patron och Gynnare, at Gud den Alsmäktige, har oaktadt de smärtefullaste plågor i werden, låtit mig blifwa wid lif, ehuru iag, när iag sist hade den äran at skrifwa intet hopp mer hade öfrigit. Twänne gånger hafwa mine lifskrafter blifwit mig ifråntagne, och återigen gifne! denna dyra tiden har dessutom intet synnerligen trykt mig, såsom Gud skikat både bekante och obekante, at ömka min olycka, hvilken lärer wara Herr Archiatern bekant; nemlig[en] at iag har gådt under operation at mista ena benet. Jag kan intet utan tårar skrifwa detta, när iag eftertänker hvad tiänst och förnöijelse som mina fötter gifwit mig, och at iag just icke wandrat så förgäfwes i denna werlden, och när iag härtil får lägga at denna händelsen kulkastat grunden til min timmeliga wälfärd, den iag nu härefter hoppades wara bygd; men när iag tänkte mig op, så föll iag ned igen!

Jag undergifwer mig Guds behag härefter, och will intet söka någon sysla, tör hända iag aldrig däraf har någon förnöijelse; men Gud ware låf! och wälsignad ware mine store läromästare, at iag har fådt lärdt så myket, at om iag skulle sitta i det argaste fängsel, så har iag dock utrymme nog för mine tankar, och mig felar aldrig sinnesro, så länge iag har synen i behåll. Som hela wärlden har sig Herr Archiaterms stora genie bekant, och at det icke felar honom nya rön och store tings utförande, så har det fallit mig in, om man icke af wäxtriket kunde få bättre anledning at döma om färgers opkomst än physici här til dags såsom blomster kunde wisa den ena färgens öfverensstämelse i det närmaste med den andra t. ex at emellan hvit och gult är någon förening, och at emellan rödt och blådt är ingen stor skilnad. Exempel kan man ta utur antherernes och corollernes särskilte färg;

ty Herr Arch[iatern] har sielf sagt, at Naturen är et mönster af al härlighet, och at wij böra lära konsten af den.

De mångfärgade tulipanerne hafva gedt mig nu nyss anledning, at se efter deras antherae, som iag efter corollernes färgor finner föränderlige; de som hafwa gul corolla hafva gula antherae, de som hafwa röd, hafva purpurfärgade antherae; men iag kan intet raisonera häruti: Herr Archiatern har det aldra bästa tilfälle at se det på en oändlig hop wäxter, dem han til sit ewärderliga beröm och til Publiquens bästa infört i trädgården Jag wil efter min ringa insikt, härefter tiäna wettenskaperna så myket iag kan, och om iag framdeles får något nytt skal iag ej underlåta at berätta, och försäkra at min wördnad skal altid wara oförändrad så länge jag lefwer

Wälborne Herr Archiaterns
ödmiukaste tienare
Anton Rol[andsson] Martin

Stockh[olm] d[ie] 2 Junij
1762.

Jag har planterat några rötter af Bunium bulbocastanum och har lust at förnimma om Herr Arch[iatern] fådt dem hos sig, än ha de icke welat lyckas. Jag ser at de hafva sådane utskått som poteterne mån man icke kunde plantera dem på samma sätt. Deras inwolucrum har iag sedt dimidiatum, lik som på C[ar]thusa med 5 à 6 korta strålar.[a][a] : MS1 [fol. 51v, added in the
left margin
]

P.S. I förgårs fan iag på en artig palingenesia el[le]r wegetation, när iag blandade pulvrise[rad] [alchemical symbol] med giäst opkommo där blad aldeles lika med marchantia polymorph[a], och när iag åter slog watn på, filtrerade och ewaporerade detta feck iag crystaller, som som reste sig, lurfvade sig op i toppen, och liknade aldeles pedunculus på blomkåln.[b][b] : MS1 [fol. 51r, added in the
left margin
]

Jag roar mig härefter med dylikt, och förlåt at iag har min gamla wana qvar, at hälre skrifwa curiositeter; än annat prål i mina bref: ty iag wet at Herr Arch[iatern] känner min upriktighet.[c][c] : MS1 [fol. 50v, added in the
left margin
]

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, X, 50-51). [1] [2] [3]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [fol. 51v, added in the left margin]
b.
MS1 [fol. 51r, added in the left margin]
c.
MS1 [fol. 50v, added in the left margin]