Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3105 • Peter Forsskål to Carl Linnaeus, 30 July 1762 n.s.
Dated 30 Jul. 1762. Sent from Cairo (Egypt) to (). Written in Swedish.

Cairo d[en] 30 jul[i] 1762.

Wälborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[ige] Nord-
stjerne Orden.

För en par weckor skickade jag Herr Archiatern andra portion Aegyptiska frön öfwer Livorno och bref tillika. De då omnämda descriptiones på nya naturalia afskickar jag i dag i bref till Grefwen och Öfwer-Hofmarskalken Moltke i Köpenhamn. Jag har mycket bedt att de måtte straxt bli tryckta. Men jag wet ej, om man icke in loco kan göra contra-föreställningar af den grund att en utländning skrifwit det och ej den danska förmenta naturalisten, som är med i sällskapet. Kunde ock hända att man ej will wända tryckkostnaden derpå. För denna senare ordsak har jag nämndt till Gr[efwe] Moltke, att om han täcktes tilllåta det, hoppas jag att H[err] Archiatern wille besörja trycket genom dess förläggare, såsom H[err] Archiatern gjordt med så många andra sina disciplars observationer. Herr Archiatern gjorde mig en besynnerl[ig] gunst om Herr Arch[iatern] i bref till H[err] Spengler, som ofta har tillfälle att tala med ÖfwerHofmarskalken, behagade yrka på att det jag inskickat blefwe tryckt, och tillbjuda sig, om man så wille, att genom H[err] Archiaterns förläggare, utan någons kostnad göra det publiquet. Jag skulle fägna mig, om H[err] Archiatern i det fallet bifogade der det fordras, anmärkningar och rättelser, som gagna weten skapen, fastän de skulle röja mina fel. Det gör ingen bättre än han kan.

Jag har efter örterna bifogat en kort florula Alexandrina och Cairina. Och med alt det är det endast en 10 ark fint skrifwit i octavo.

Jag skickar härifrån till Danmark en tämmelig hop inlagda örter. Jag har ej skrifwit namn på dem, utan endast numrert dem, att de ej i Danmark må skingras och plundras förn jag kan komma hem. Det behöfs en hoper tålamod och precautioner att resa, och skicka sina samlingar öfwer, då de kunna komma i händer på dem, som man ej wet om de äro wänner el[le]r owänner. Med det första resa wi till Suez. Kunna wi komma till Sinai derifrån är det wäl. Men ännu äro Araberna der oense med hwarandra. I alt fall resa wi, utan att besöka den orten, till Gidda, hoppas i höst wara i lyckliga Arabien. Jag wäntar mig af den långa warelsen i Aegypten den förmån att hafwa arbetat något förut på de naturalier som ock äro i Arabien, och att derföre der dess förr bli färdig.

Med oaflåtel[ig] wördnad är jag stedse H[err] Archiaterns och Riddarens
ödmjuka tjänare
Pet[rus] Forsskål

[a][a] : MS1 [added in the left margin
f. 252v.
]
Addressen till mig är bäst på Livorno under couvert el[le]r påskrift à Monsieur Clement & Dwerhagen.

upSUMMARY

A couple of weeks ago Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
sent via Livorno a second batch of Egyptian seeds together with a letter [this letter has not come down to us]. His descriptions of new natural history specimens are sent this day to Adam Gottlob MoltkeMoltke, Adam Gottlob
(1710-1792). Danish. High court
official at Frederik V, statesman and
diplomat.
in Copenhagen. Forsskål is eager to have them printed as soon as possible. He is afraid there will be “problems” as a foreigner [i.e. Forsskål himself] has made the descriptions and not the Danish naturalist on board [Forsskål refers to Christian Carl CramerCramer, Christian Carl
(1732-1764). Danish. Physician, member
of the Danish expedition to Arabia.
]. To avoid a lengthy process, Forsskål has asked Moltke for permission to let Linnaeus take care of the printing business together with his publisher [Forsskål refers to Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
], just as Linnaeus has done with many of the other disciples’s observations. He asks Linnaeus to write to Lorenz SpenglerSpengler, Lorenz (1720-1807).
Swiss. Swiss-born zoologist, who moved
to Copenhagen, Denmark in 1743.
Correspondent of Linnaeus.
and emphasize the urgency of the matter. Linnaeus is free to make corrections and amendments. Forsskål has added a short florula alexandrina and Cairina to the manuscript.

Forsskål is now sending several plants to Denmark. They are not labelled but each plant has a number in order to prevent them from being “scattered and plundered” in Denmark before his return. Precaution is necessary in Forsskål’s situation; you never know who is a friend or an enemy. He is planning to go to Suez, then to try to reach Sinai. He will then go to Gedda and, hopefully, be in Arabia felix by autumn. He has spent his time in Egypt organizing his collection of natural history specimens.

P.S. The best address to Forsskål is Livorno, care of Clement & DverhagenClement & Dverhagen, .
Firm, Livorno. Correspondent of
Linnaeus.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 252-253). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 158-159   p.158  p.159.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin f. 252v.]