Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3111 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, August 1762 n.s.
Dated Aug. 1762. Sent from Venezia (Italia) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Venezia d[en] Aug[ustii]1762.

Wälborne H[err] Archiater och Riddare

Nu är det så länge sedan Jag fick fägna mig af något H[err] A[rchiate]rns bref, att Jag fruktar mig aldeles vara bortglömd. Hvarmed har Jag förtjent denna ogunst? Jag måste bekänna att ej hafva tracterat Natural historien så mycket i Italien som i Spanien och Frankrike men det härrörer ej af minskad håg hos mig utan af altför månge märkvärdigheter i detta land mer af konst än af Natur, hvarföre Jag måste dela min upmärksamhet.

Bologna gaf mig nog att göra de fä dagar som Jag där uppehölt mig. Det så kallade Institutum Bononiense el[e]r Wettenskaps Academien ar präktigt och har svårligen sin like. Dock ej så fullkomligt i Natural Historien.

D[octo]r Monti är ej slät Naturalist, men skulle vara bättre, om han ej mer traderade Historien och antiquiteter. Hans minne kan hvarken fyllas el[le]r tömas och Jag har deruti aldrig känt dess like. Systemer behaga honom ej mycket ty han behöfver dem ej.

Ferdinando Bassi är rätt Professor Botanices i Bologna och skall vara snäll men han var ej i staden, då Jag var där.

Röd Corall såg Jag i Ferrara ett stycke i spiritu Vini med Diuren som syntes ganska tydeligen. Diuret är en värkelig Hydra 8 radiata radiis lanceolatis ciliatis. Tubus abdominis fere conicus intus villosus. Ovaria kunde Jag ej se, men mannen som hade detta stycke sade sig hafva observerat dem tydeligen och redan öfver alt formerat en beskrifning som han ärnar publicera. Han heter Saint Laurent Resident de S. A. S. Le Duc de Modena a Ferrara. Diuren voro aldeles som Donati figur utvisar.

Venezia har flere Botanici än Jag kunnat tro, och H[err] Archi[ate]rn har flere ifrige Disciplar än han någonsin kan inbilla sig. Jag har af dem alla för H[err] Arch[iatern]s skuld blifvit mycket firad och de önska alla att kunna i något mål vara H[err] Arch[iater]n till tjenst så väl som att kunna ibland få begära någre småsaker af frön från Upsala.

Cornaro Biskop i Murano en särskilt stad men nästan förenad med Venezia är en ifrig H[err] Arch[iate]rns efterföljare. Han har en vacker Botanisk Trägård i synnerhet af AEgyptiske örter hvars frön till en stor del blifvit skickade af Donati. Han har visat mig ett H[err] Arch[iatern]s bref till honom som fägnat honom mycket. Det Italienska Poema han skrifver del’ Amore delle Plante är ännu ej färdigt men den del Jag däraf läst i manuscript är förträffelig. Han har dertill icke allenast samlat alla nödige ämnen utur H[err] Arch[iater]ns skrifter, utan ock utur andre Authorer och skrifver med en förträffelig vältalighet, så att Jag är öfvertygad att denna skrift skall hafva god värkan och gifva mycken smak för detta studium hos denna Poetiska nationen. Han har ett bland de rikaste Bibliotheker Jag sett i Natural Historien och af H[err] Arch[iater]ns skrifter felar honom nästan intet.

Botanici Veneti hafva en stor merit, det är att de alla arbeta tillsamman med enighet utan afund som Jag alt förmycket funnit på andra orter.

Philip Farsetti en ganska rik Nobilis Venetus har helt och hållit dedicerat sig till Natural Historien och i synnerhet Botaniken. Han har anlagt på en dess gård kallad Sala belägen på fasta landet nog nära Venezia en Präktig Trägård af en otrolig vidd. Af Plantae Alpinae har han den största samling lefvande som jag någonsin sett och skickar årligen folk till Alperne att samla nye rötter och frön. Han har äfven en man i Dalmatien, som samlar frön. Siöar, Skogar, af alla slags trän han kunnat samla, Kullar, Köksträgårdar af alla sorter, Orangerier är alt här med konst gort på det forträffeligaste sätt. Med ett ord Jag vet få Jordproducter som kunna tåla detta Climatet som han ej cultiver och dessutom Botanisk Trägård. Oändelige omkostnader har han gort och gör dageligen så att Jag tror knapt att någon Prins har dylikt. H[err] Arch[iate]rn vördar han mycket och dess skrifter tjena honom ensamt till rättesnöre, i synnerhet hvad han kan hämta utur Amoenitates Academicae. Han åstundar mycket komma i correspondence med H[err] Arch[iate]rn, att få några frön och äfven skicka af dem som dess utskickade samla.

Sessler (Leonardo) Medicinae doctor är ock tämmeligen god Bota¬nicus och går bemälte H[err] Farzetti tillhanda. Han berättar mig hafva tillskrifvit H[err] Archi[ater]n utan att hafva fått svar. Han är starkt på H[err] Arch[iater]ns partie ehuru det något misshagar honom att dess nya Genus Vitaliana Primulae species ej blifvit uptagit, och hvaraf han berättar sig skickat både frön och exemplarer.

Pataroli (Francesco) en välmående cittadino i Venezia är ock för sitt nöje skuld Botanicus. Han går mycket tillhanda H[err] Farzetti och har äfven sin egen Botaniska Traegård.

Salvius bör tillsägas att söka skicka af H[err] Arch[iater]ns böcker till Italien så snart de blifva trykta. Alla beklaga sig att de få dem sent och ganska dyra utur tredie el[le]r fierde handen.

Trianthema Portulacastrum har Jag haft tillfälle att noga examinera i Venezia. Antingen varierar denna örten ganska mycket eller har den som gifvit H[err] Arch[iater]n Caracteren varit altför litet upmärksam. Mine observationer äro följande [— — — ]. Frön häraf har jag jemte andra skickat från Venezia med frölägenhet.

ett Graminis species från Jamaica fans uti H[err] Pataroli’s Trägård, hvilket de ville göra till Cenchrus echinatus men det tyckes strida för mycket mot caractererne [— — -—]. Jag har sedermera Jemnfört med Plukenets figur och finner att detta gräset otvifvelaktigt är H[err] Archiaterns Cenchrus echinatus, men då bör Cenchri Caracter ändras. Frön har Jag skickat från Venezia.

Ett annat Graminis species som växer allmänt kring Padova men ej af H[err] Archiatern beskrifvit och mäst besynnerligit för dess folia lanceolata och aristae glutinosae vel viscosae. [ — — —] Detta Gräs examinerade Jag i Padova traegård. Det borde väl vara en Panicum. Frön häraf har Jag ock skickat.

[— — —] Wäxer vild kring Bologna i Risåkrarne. Panici Genus håller Jag för hafva såväl Corolla som Calyx 3glumis. Crus Galli har åtminstone så och det synes tydeligen i frodiga Blommor. Men Panicum americanum går aldeles från Caracteren och har aldeles ingen Corolla ofta är ock Calyx endast 1-valvis.

Jag fortfar att skrifva detta brefvet här i Verona sedan Jag genom farit Padova och Vicenza.

Arduini Custos Horti Bot[anici] Patavini, är en braf arbetsam yngling. Ritar mästerligen och har tagit sig före att i synnerhet rita af de gräs som ej hafva goda figurer. Han följer stricte H[err] Archiaterns principer. Han har beskrifningar och ritningar på åtskilliga nya species, hvilka han ville publicera om han hade råd dertill. Han Consulerade mig häruti och projecterade att skicka dessa Beskrifningar och ritningar jemte Örtexemplaren till H[err] Archiatern i tanka att H[err] täckes publicera dem uti Amoenitatibus Academicis lämnandes allenast honom någon liten heder derför genom dess nämnande. Jag smickrade honom med hopp härom och han låfvade arbeta därpå. Han sköter trägården mästerligen väl, men är missnögd ty dess förman Botanices Professorn Marsili vet intet och vill hafva en lärdare underhafvande utur vägen.

Ceratonia siliqua hade i Padova trägård ständigt och alla flores hermaphroditi och frukten mognade väl så att frön växte up. I Spanien var hon ständigt dioica dock hade flores feminei altid rudimenta staminum. Månne ett kallare Climat kan fullkomna desse rudimenta?

Ett Zinniae species var i Padova trägård som aldeles öfverenskom med H[err] Ar[chiater]ns Caracter men Radius var multiflorus. Frön skall Jag skicka.

Marsili i Padova är en mycket artig och god sälskaps man men slät Botanicus ty han har ingen lust med detta studium, har dock ett präktigt Bibliothek och Jag såg hos honom med största fägnad för första gången H[err] A[rchiater]ns nya Fauna Suecica.

Valisneri som är Historiae Naturalis Professor i Padova och bör tractera Diur och Stenar, liknar ej sin far, men är annars en mycket god man och söker åtminstone upmuntra sina lärjungar.

I Vicenza är en Doctor Antonio Turra, som 2ne år studerat Bo¬taniken aldeles efter H[err] A[archiater]ns principer, har redan ett vackert Herbarium, en liten trägård och är ganska flitig. Han låfvade correspondera med H[err] A[rchiate]rn och skicka hvad han tror sig funnit nytt.

Gleditsia inermis fins här i åtskillige trägårdar men alla hafva fröen af ett stort träd som deraf fins i Florens trägård och som är beskrifvit med Ritning uti Catalogus Plant[arum] Horti florentini. I Florens kände de ej trädet, men af nedfalne torre blommor fant Jag straxt hvad det var. Trädet är androgyna.

Phalaris oryzoides fants till stor myckenhet vid en ström vid Vicenza och härikring i Risåkrarne. Jag har examinerat många blommor men alla utan Corolla så att Jag hade stor möda att känna det.

Giulio Cesare Moreni en Apothekare här i Verona är nu här den enda Botanicus. Han är väl ej Linnaeanus utan Tournefortianus och för gammal att omvända sig; dock är han käck nog i synnerhet för Plantae Alpinae hvaraf han har en ståtelig samling och äfven gifvit mig många. Monte Baldo känner han så väl som sitt Apothek och äfven markerne här ikring. Han har tillbudit sig att exequera alla H[err] A[rchiate]rns befallningar så väl med fröns som torra Örters skickande af alla dem H[err] Arch[iater]n åstundar. Han har färdigt att snart låta trycka en Appendix till Seguiers Flora Veronensis.

Mons Baldo har Jag visiterat på 3 dagar men sena årstiden har ej tillåtit mig att finna mycket. Jag hade en god vägvisare i sälskap neml[ige]n bemelte Apothekare Moreni. Jag har samlat några Plantae autumnales och frön. Baldo är ibland de lägsta Alpes och har ingen beständig snö. Är bevuxit med frodigt gräs ända till spetsen; hvarest dock finnes Cucubalus acaulis, Cherleria, Saxifragae, Pediculares, Rhododendra, Lichenes, e[xempli] gr[atia] Islandicus, Horminum pyrenaicum m. m. Dock ser Jag på deras växande att de ej hafva rätta solum som på Granadabergen hvilka äro mycket högre.

Efter de Barometriske observationer som bemelte Moreni här gort skall Baldi perpendiculaire högd vara inemot 2 Italienska mii. NB. 6 Italienske och något mer utgöra en Svensk mil.

Från Venezia gorde jag åter en skickning af mine samlingar till Amsterdam att derifrån med första lägenhet skickas pä Götheborg till min Bror August, som sedan bör draga försorg att communicera dem med H[err] Archiatern. Deribland voro pacqueter adresserade till H[err] Archiatern dels med torra Örter dels med Frön af ungefär 100 species, dels utur Bologna trägård dels utur de i detta bref nemde Venetianske trägårdar. Som det är altför besvärligt för mig att på resan medföra torra Örter och Jag ej heller har tid att åtskilja exemplarer för H[err] Arch[iate]rn så tar Jag mig den friheten att skicka alla till H[err] Arch[iate]rn, görandes mig försäkrad att de äro i godt förvar och ej förskingras el[le]r bortgifvas till någon annan före min hemkomst. Dock täckes H[err] Arch[iate]rn för sig sjelf taga af de dupletter han behöfver. Af de frön som växa, hoppas Jag väl ock få min del vid hemkomsten.

Nu har jag åter en hel hop frön samlade i Padova, Vicenza, Monte Baldo och här dem Jag kanske förer med mig till Paris och torde derifrån få lägenhet at skicka dem.

Under d[en] 2 och d[en] 10 Julii från Florens har Jag tillskrifvit H[err] Arch[iate]rn 2 brefver och skickat åtskillige frön, hvilka Jag hoppas att H[err] Arch[iate]rn längesedan bekommit. Deribland voro frön af ett för af mig nemt species Acaciae el[le]r Julimbrisim. Jag har sedan sett trädet och finner att det är Mimosa arborea ett altför vackert träd som nästan torde motstå våra vintrar åtminstone i Skåne. Jag tror ock nästan att Gleditsia inermis kan stå ute hos oss. Jag skall deraf skaffa frön.

Arduini har lämnat till Svenska Consuln i Venezia att bortskicka med mina saker ett Pacquet med Örter och frön. Jag hoppas det kommer väl fram.

Valisneria finnes i dessa länder i alla något flytande vatten med gyttie botten dock har Jag ännu ej kunnat finna mogna frön. I de långsamt flytande vatten kring Mantoua är hon ock ganska allmän.

upSUMMARY

Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
has not received any letter for such a long time, and believes that Linnaeus has entirely forgotten him.

Bologna gave him much to do. He found or the Academy of Science at Bologna [Institutum Bononiense], very impressive and unprecedented. However, not quite complete when it came to Natural History.

Alströmer did not find Guiseppe MontiMonti, Guiseppe (1682-1760).
Italian. Professor at Bologna.
Correspondent of Linnaeus.
a true Naturalist, but he should be better if he gave up History and Antiquities. Systems do not appeal to him as he does not need them.

Fernando BassiBassi, Ferdinando
(c.1710-1774). Italian. Director of the
botanical garden of Bologna.
Correspondent of Linnaeus.
in Bologna was away during his visit.

In Ferrara, Alströmer saw red Coral in spirits of wine with the animals clearly visible. The animal was a true Hydra 8-radiata, radiis lanceolatis ciliates. Tubus abdominis fere conicus, intus villosus. He could not see the ovaries, but the owner told him that he had clearly seen them, and written a description meant to be published. His name is Saint Laurent, Resident de S.A.S. Le Duc de Modena & Ferrara. The animals looked exactly as in Vitaliano Donati’sDonati, Vitaliano (1713-1763).
Italian. Professor of natural history,
Turin. Travelled in the Balkans and in
the Orient. Correspondent of Linnaeus.
illustration.

Venice has more botanists than Alströmer thought possible. They are all admirers of Linnaeus because of which Alströmer has been much honoured. Marco Giuseppo Cornaro (Cornelius)Cornaro (Cornelius), Marco Giuseppo
(1727-1779). Italian. Bishop of
Torcello in 1759 (Venice), bishop of
Vicenza in 1767.
is also an ardent follower of Linnaeus, and has a beautiful Botanical Garden of particularly Egyptian herbs. He has shown Alströmer a letter that he received from Linnaeus [this letter has not come down to us, see also Cornaro to Linnaeus, 2 February 1761Letter L2885].He is writing an Italian Poem called del’ Amore delle Plante that is not yet completed. Alströmer has read part of the manuscript and found it excellent. He has one of the richest Natural History Libraries Alströmer has seen, with almost all Linnaeus’s publications.

The botanists of Venice have one great merit; they all work together with solidarity and without envy.

Philip FarsettiFarsetti, Filippo (1705-1774).
Italian. Venetian antique dealer and
collector. Correspondent of Linnaeus.
, a richVenetian nobleman, has laid out a magnificent garden on his Sala estate, close to Venice. Alströmer has never seen such a rich collection of Alpine plants. There are few vegetable or garden species that he does not have in his garden.

Lionardo Sesler Sesler, Lionardo (17?-1785).
Italian. Physician in Venice.
had written to Linnaeus but not received an answer. Despite having sent herbs and seeds of the new Genus Vitaliana, Primulae species, it has not been acknowledged.

Francesco PataroliPataroli, Francesco Italian.
Citizen of Venice, owner of a botanical
garden.
(has his own botanical garden.

Alströmer means that Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
should be commanded to send Linnaeus’s publications to Italy as soon as they have been printed.

Alströmer has had the opportunity to examine Trianthema portulacastrum in detail. He has also found a Graminis species in Pataroli’s garden. He has sent seeds from Venice.

Alströmer has also examined a Graminis , common around Padua, and found it to be a Panicum.

Pietro ArduinoArduino, Pietro (1728-1805).
Italian. Professor of economy, Padua.
Correspondent of Linnaeus.
is an ardent and clever young man. He is a talented artist and makes masterful sketches particularly of various inadequately drawn species of grass. Alströmer says he has plans to send them to Linnaeus hoping to get them published in Amoenitates academicaeLinnaeus, Carl Amoenitates
academicae
, I-X (Stockholm
1749-1790). Soulsby no. 1280.
.

Alströmer mentions Ceratonia siliqua in Padua, and ripening fruit with fertile seeds.

A species of Zinniae in Padua conformed to Linnaeus’s description.

Giovanni Marsili Marsili, Giovanni (1727-1794).
Italian. Botanist, Professor of Botany
and curator of the Padua Botanical
Garden.
in Padua is a nice person but a mediocre botanist.

Vallisneri is not like his father [Antonio VallisnieriVallisnieri, Antonio
(1661-1730). Italian. Professor of
medicine at Padua in 1700.
], but tries at least to encourage his students.

Antonio TurraTurra, Antonio (1730-1796).
Italian. Botanist, mineralogist and
practicing physician at Vicenza.
Correspondent of Linnaeus.
in Vicenza has promised to correspond with Linnaeus and send him whatever of interest.

The only botanist in Verona is a chemist Giulio Cesare MoreniMoreni, Giulio Cesare Italian.
Chemist, Verona.
. He is not Linnaeanus but Tournefortianus [an adherent of Joseph Pitton de TournefortTournefort de, Joseph Pitton
(1656-1708). French. Botanist and
explorer, professor of botany at Paris.
] and too old to be converted. He is, however, clever enough, especially with Alpine plants.

The mountain Baldo is as well known to Moreni as his own pharmacy. He offers to carry out all Linnaeus’s requests for seeds or dry herbs. He is prepared to print an Appendix to Jean François Seguier’s Séguier, Jean François
(1703-1784). French. Antiquarian
and botanist, Nimes. Correspondent of
Linnaeus.
, Flora Veronesis [Alströmer means the Plantae VeronensesSéguier, Jean François
Plantae Veronenses seu Stirpium
quae in agro Veronensi reperiuntur
methodica synopsis. [...] Accedit
ejusdem Bibliothecae botanicae
supplementum
, I-III (Verona
1745-1754).
].

Together with Moreni, Alströmer has visited the mountain Baldo. He describes this low alp, and the flora there.

According to Moreni’s barometric observations, Baldo is 2 Italian miles high; six Italian miles being equal to 10 kilometres.

Alströmer has sent a lot of botanical material such as dry herbs and seeds from about 100 species. His brother August will arrange that the material will be forwarded to Linnaeus.

Alströmer also has a lot of seeds from Padua, Vicenza, Monte Baldo and Florence. He plans to bring them to Paris and arrange to send them home from there.

He has sent a lot of seeds to Linnaeus from Florence, among them seeds from Acaciae or Julimbrisim. Since then he has seen the tree and found it to be Mimosa arborea that would probably survive our winters. The same applied to Gleditia inermis.

In this country, Valisneria will grow in abundance in all running water with a muddy bottom. Alströmer has not found any ripe seeds. In the slow waters around Mantua it is quite common.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 92-97). [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 62-68   p.62  p.63  p.64  p.65  p.66  p.67  p.68.