Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3132 • Carl Linnaeus to Catharina Charlotta De la Gardie, 1 September 1762 n.s.
Dated d. 1 september 1762. Sent from Uppsala (Sweden) to Sjö (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborna Fru Grefwinna.

Sedan jag haft den lyckan se flere Skaparens mästerstycken här i werlden, än kanske någon annor dödelig, längtade jag att se Ett, som jag så mycket hört omtalas här i fäderneslandet, och därföre då jag senast war i Stockholm, tog mig praetext att willia se några foglar, fast min afsicht war hehlt annor; den lyckades ock! Men min Gud, huru blef jag bestört, då jag märkte det jag aldrig sedt tillförene. Naturen plägar tilldela sine gåfwor så, att en får eminence i skiönhet, en uti wishet, en i mildhet, en uti annat; men här hade Han gifwit åt en alt. jag kunne då intet annat än blifwa stum och måhllös.

jag förundrade att Eders Nåde, som lyckan satt på sin höga stohl i heder och ähra, i öfwerflöd och Rikdom med all annor sällhet, kunde straxt evelopera sig och stiga neder, att se en möglad philosophe, höra talas om wettenskaper, denna werldens pedanterie, och äfwen smaka dem med behag; ja taga en urmodig mans sak så an, att hon emot allas förmodan utslog lyckeligen.

Sedan Högwälborna fru Grefwinnan där till war så nådig att invitera mig till det wackra Siö, låg det mig natt och dag i tankan. Min utsläpade kropp hade påmint mig ställa om mitt hus, och skaffa mine wärnlösa barn något skiul öfwer hufwudet; jag war bunden wid ett påbegynt arbete; jag måste hålla ut; knapt war detta slutat, innan Högwälborna fru Grefwinnan täcktes med egen hand slå olia på min eld, som blef lös i alla knutar, starkare än på Drottningholm; jag satte compagnie hwar dag med unga H[err] Baron Taub, men himmelen, med kalt och wått wäder, war oss emot, som ödet altid är i stora saker. Nu är måst sommarens fägring förbij, Bergningstiden binder mig. jag har altså ett enda hopp at Gud förlänar mig än ett åhr och en hälbregda kropp till nästa midsommar; gifwe Gud det så wist, som Eders Nådes höga grace är oföränderlig, äfwen emot mig.

Den Alsmächtige giöre H[ögwälborna] Fru Grefwinnans dagar ock sälle. jag gratulerar mig hafwa fått sedt den största i sitt kiön, och så länge jag lefwer är med wördnad och förundran

Högwälborna Fru Grefwinnans
ödmiukaste tienare
Carl Linnaeus.

Upsala d[en] 1 september
1762

Högwälborna Fruen
Fru Grewinnan Charlotta De La Gardie
ne de Taube
Siö.

upSUMMARY

Linnaeus writes to Catharina Charlotta De la GardieDe la Gardie, Catharina Charlotta
(1723-1763). Swedish. Countess
and philanthropist. Campaigned for
inoculation for smallpox and combated
witch trials in Sweden. Wife of Pontus
Fredrik De la Gardie.
to express his great pleasure of meeting her in Stockholm. He flatters her for her beauty, wisdom and gentleness.

He is impressed by her interest for the sciences [i.e. natural history] and for her condescending to speak to a moldy philosopher [Linnaeus means himself].

Linnaeus thanks her for the invitation to visit Siö [Sjö or Sjöö Castle] and makes many excuses for not being able to visit her this year. He has been busy with domestic problems, such as planning for a future shelter for his children [Linnaeus means the building of his country house at Hammarby outside Uppsala]; further, he was tied to a recently initiated work and also blames the bad weather last summer for not being able to get loose, a period when he was also accompanied by the young baronet Taub [presumbly Carl Edvard TaubeTaube, Carl Edvard (1746-1785).
Swedish. Baronet. Accompanied as a
young student Peter Hernquist abroad,
after his return to Sweden he enrolled
the army, and from 1780 chaplain to the
King and bishop in 1785.
]. He hopes that he will able to visit Sjö next year if he is still alive at midsummer.

Linnaeus ends the letter with many compliments.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, IX, 212).

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 355-356   p.355  p.356.