Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3134 • Carl Linnaeus to Lars Salvius, 10 October 1762 n.s.
Dated . Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Edel och Högachta[d] [Herr] Directeur

jag har hållit på några dagar att skrifwa på Diaetetiska collegium in extenso; jag tror att H[err] Directeuren skall finna åtskilnad, som natt och dag emellan studenternas och mitt. åtminstone admireras del af mine collegii som dett sedt; men nog håller det mig ett åhr.

Studenterna beklagar sig att de ej få materiam Medicam, som jag läser. En kiöpte ett Exemplar af en annor studioso för 65 daler, ty han kunne det ej ombära; för all ting skicka med första bud hit 30 exemplar.

För Exemplaren som jag nu på stunden fick tackar jag vördsammast.

Lått mig få brefwet tillbakas, som jag öfwersände, från dem i England, som begiärde exemplar.

Det woro bättre att der trycktes mer än 2 ark om weckan, och icke mindre, om man skall hinna ut med wärket till nästa höst; annor med 2 ark sker det näppeligen.

jag hörde af min fru att H[err] Directeuren nu woro trott med trycket, och ärnar sällia det. om H[err] Directeuren trottnar äller ledsnar så lått mig dett wetta. Systemet borde H[err] Directeuren skaffa sig complett medan jag lefwer: det blifwer ett reellt wärk i allas händer. jag är angelägen att det kommer ut, som det är grund till wettenskapen.

Hennes Majestäts Museum är nu renskrifwit till första delen äller hälften af en student, som der till hålles. Philosophia och Materia medica önskade jag och så uplägga än en gång i min tid. Men jag ser icke att H[err] Directeuren hinner med alt. Ty diaetetiska tager åttminstone1 ½ åhr.

Hwem skall jag addressera mig till om Hennes Majestäts museum som har god styhl; jag tror intet att i Herr Directeurens finnes någon tienlig; och då har H[err] Directeuren mera harm än nöje.

CL.

Directeuren
Edel och Högachtad
H[err] Lars Salvius
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus writes to Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
that he is writing out all of his lectures in dietetics [these lectures were not published until 1907 in Linnés dietetikLinnaeus, Carl Linnés
dietetik på grundvalen af dels
hans eget originalutkast till
föreläsningar: Lachesis
naturalis quae tradit diaetam naturalem
och dels lärjungeanteckningar efter
dessa hans föreläsningar:
Collegium diaeticum på uppdrag af
medicinska fakulteten i Uppsala ordnad
och utgifven av A. O. Lindfors
, i
Uppsala Universitets
Årsskrift
(1907:2), 1-167,
1-243. Soulsby no. 987.
; the original ms is preserved at the Linnean Society of London]. He thinks that Salvius will notice the difference between his work and the students’ work. Some of his colleagues have admired his work and it will keep him busy for another year.

Linnaeus writes that the students are complaining about not being able to buy Materia Medica [Linnaeus is presumably referring to Dissertatio de Materia Medica in Regno Animali, 2nd ed.Linnaeus, Carl Dissertatio de
Materia Medica in Regno Animali
, 2nd
ed., diss., resp. J. Sidrén
(Uppsala, 1762). Soulsby no. 1608.
]. He says that one student in urgent need of the book bought a copy from another student for 65 “daler”. Linnaeus asks Salvius to send him another 30 copies of Materia Medica as soon as possible.

Linnaeus thanks Salvius for the books that have just arrived.

Linnaeus also asks Salvius to send back the letter from those in England, addressed to Linnaeus, asking for copies.

Linnaeus says that at least two sheets a week must be printed if the work is to be finished before next autumn.

Linnaeus says that his wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] has told him that Salvius has grown tired of his printing business and plans to sell it. Linnaeus asks Salvius to tell him about his plans. He says that he is anxious for the System [Linnaeus refers to the forthcoming 12th edition of the Systema naturae, i.e., Systema naturae, 12th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 12th edition (Stockholm
1766-1768). Soulsby no. 62.
to be complete during his lifetime as the System is the basis of all science.

Linnaeus says that a student has now made a fair copy of half of Her Majesty the Queen’s [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] Museum [Linnaeus refers to the Museum s:ae m:tis Ludovicae Ulricae reginaeLinnaeus, Carl Museum s:ae
m:tis Ludovicae Ulricae reginae

(Stockholm 1764). Soulsby no. 1095a.
]. Linnaeus also says that he would like new prints of Philosophia botanicaLinnaeus, Carl Philosophia
botanica, in qua explicantur fundamenta
botanica cum definitionibus partium,
etc.
(Stockholm 1751). Soulsby no.
437.
and Materia Medica during his lifetime. He is, however, aware that Salvius is busy and the work with the Diaetica will take at least 18 months.

Linnaeus asks Salvius who he should turn to regarding Her Majesty the Queen’s Museum although he thinks that Salvius is the only printer.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (SLS, Ms 110). [1] [2]