Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3147 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 6 October 1762 n.s.
Dated 1762 d. 6 Octobr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min hiertans Broder.

Wähl 100de gonger har jag tänkt uppwachta M[in] K[iäre] Br[oder]; men äfwen så många blefwen öfwerhopad af poster och correspondence som uttömmer både hand och pung.

Nu är werlden rasande att skrifwa i Botaniquen, nu kunna [de] leta sig fram utan möda, alt äfter min methode; jag hinner ej läsa, så fort som de utgifwa; alt måste jag sedan föra i mitt systeme.

Dahlberg hade några örter uppvuxna af sine frön; jag tog dem jag ej kiände ännu ofulkomliga. jag fick där ibland en, som giorde mig fägnad och går neder med sine skidor under jorden, som Arachis, men war en Glycine, sedd af Marcgrave. Det war skada jag ej fick af hans månge frön men de woro i wåras färske.

Nog hade M[in] Br[oder] i sommar kunnat hälsa på mig. Mitt hammarby ligger ej mer än 4 timmar från Ulriksdahl.

Kiära tala ej om Labats resa. Species pl. andra tornen, Genera, Systemets 3 tomer, Materia Medica, Philosophia Botanica borde omtryckas; 6te delen af Amoenitates, S[anctae] M[ajestä]ts Museum &c. [. . .] ars longa, vita, brevis.

Är det sant att M[in] Br[oder] mediterar på afsked och accorde med Chemiae Profess[oren] i Lund?

jag hoppas snart komma i lugn, om ej i grafwen.

Fick Hennes K[onglig] M[ajestä]t richtigt de naturalier i spiritu vini från Java, som jag sände?

Gronovii Bibliotheca sände jag öfwer till M[in] K[iäre] Br[oder]

Nu står jag resfärdig till bröllops och måste sluta; mer här näst.

Upsala 1762 d[ie] 6 Octobr[is]

Min
K[iäre] Br[oders]
ödmiuke tienare
C[arl] L[innaeus]

Archiatren
Wälborne
H[err] Doctor Baec[k]

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 103-104   p.103  p.104.