Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3148 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 2 October 1762 n.s.
Dated 1762 d. 2 octobr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Senast afskar posten mig att få fullföllia mitt bref. Lätt mig få Specifikation på de unge Doctorer, Min K[iäre] Broders undersåtare, som äro promoverade utom Upsala, i de senare åhren. jag fick i dag begrafnings notice ifrån en D[octo]r Siöström, som jag aldrig hört existerat, fast jag warit i huset bekant; mon han nogonsin studerat Medicinen?

Då unga Medici skulle till Pomeren, togo H[err] Collegii Assessorer gossar och poikar, som knapt sedt i någon Medicinsk bok, dem de äfter mitt tycke, aldrig kunne på sitt samwete råda till menniskors och christne menniskors skiötsel; då de lämnade rätt goda och flitiga karlar, därföre att de ej warit hos dem. Desse hafwa de nu till Doctores promoverade; per quod quis peccat. För i werlden skrefs till faculteteme att de skulle utleta sådane ämnen; men nu går det i lilla werlden, som i den stora, transeat etiam hoc cum caeteris erroribus

Sedan D[octo]r Bergius blefwit Botanices, Historiae naturalis et Diaetetices Professor regius Holmiensis, trotnar jag att wara Upsaliensis, och håller på att colligere sarcinas meas.

- H[enne]s M[ajestä]ts expedition är redan kommen; jag skall sättia mig in obscuro; unum coelum non fert duos soles; ach att min K[iäre] Br[or] hade sin gård på norra sidan om staden, så skulle wij råkas hwar sommar wij fingo lefwa.

- jag kan intet begripa att M[in] Br[or] hotas med slotts råd. Medicus solus imperantibus imperat. Plin[ius] det lärer ej alla förstå? om M[in] Br[or] woro borta ett åhr, ach hur skulle icke m[in] B[ror] wara wälkomen; vilescunt quotidiana. jag har nog undrat att M[in] Br[or] uthärdat så många åhr med Drotningholm. Hade M[in] Br[or] allenast Praesidium, då kunne M[in] Br[or] hafwa tid att uträtta något godt, som nu ej kan ske; och är doch så nödigt, som att Medicinen skall bestå; annors faller alt innan kort. annors reser hwar fältskär gosse ut att blifwa doctor; då seniores förachta och där igenom winna de på doctorerne.

Till successor wid Hofwet ser jag ingen om icke antingen Bergius, Darelius äller Sidren; som jag tror doch bäst passade. M[in] Br[oder]s. inkomster wid hofwet swara icke emot det M[in] Br[or] kunne älliest hafwa med längre lifstid, friare och nögdare sinne.

Men när skall jag få råka M[in] Br[or] en afton, att få språka om ett och annat om föret blifwer godt, beder jag M[in] K[iäre] Br[or] hälsa på sin tienare. jag förbl[ifwer]

Min egen K[iäre] Broders ödmiuke tie[nare][a][a] : MS 1. [the name cut away]

Upsala 1762
d[en] 2 octobr[is]

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus had not had time to finish his previous letter to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
as the mail was about to leave.

Linnaeus asks for a list and a presentation of the young doctors who have been promoted outside Uppsala. He had just got an announcement of a doctor Johan Elias Sjöström SjöströmSjöström, Johan Elias
(1735-1762). Swedish. MD at Greifswald
1761, thereafter practising physician in
Stockholm.
, who was completely unknown to him.

Linnaeus complains that the Collegium Medicum had sent quite untrained young men to Pomerania, where they had been promoted to doctors of medicine without due teaching. Somebody had made a mistake there. Earlier, the faculties were asked to have some control, but not any longer. Linnaeus wishes that this and other errors could disappear.

Peter Jonas BergiusBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
has become professor of botany, natural history and dietetics in Stockholm. Linnaeus has grown tired of his position in Uppsala and will leave. He has been permitted to choose his successor, and Linnaeus himself will be satisfied to work more in the background. One sky does not have two suns. Linnaeus wishes that Bäck had had his estate in the northern part of Stockholm, so that it would be easier for them to visit each other.

Linnaeus does not understand why Bäck may be questioned at Court. Already PlinyPliny the Elder, Gaius (23-79).
?. Naturalist and natural philosopher.
Author of Historia naturalis (c.
77), the most important Roman text on
botany.
saw that only a doctor may give orders to those in command. If Bäck were away for a year, he would be welcomed back, but what is always there loses its value. Linnaeus is surprised that Bäck has endured so many years of Drottningholm, and Bäck would have more time for useful things if he had just had the office of president in Collegium Medicum. And that must be strengthened. If not, every surgeon will go abroad to be promoted to doctor of medicine, and the real doctors will be despised.

Linnaeus mentions three possible successors to Bäck at Court: Bergius, Johan Anders af DarelliDarelli, Johan Anders af
(1718-1780). Swedish. Physician,
founded the hospital at Sätra
Brunn.
and Jonas SidrénSidrén, Jonas
(1723-1799). Swedish. Physician.
Professor of medicine and anatomy at
Uppsala. Married to Wendla Borell.
Son-in-law of Anders Borell, and
brother-in-law of Anna Maria Acrel.
Correspondent of Linnaeus.
. On the other hand, Bäck’s income from the Court is less than what Bäck could earn from his practice during the same amount of time, and he would be freer.

Linnaeus wonders when they may meet, and he asks him to come and see him if the state of the roads in winter permits it.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 102-103   p.102  p.103.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS 1. [the name cut away]