Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3153 • Charles De Geer to Carl Linnaeus, 24 November 1762 n.s.
Dated 24. Novemb. 1762. Sent from Leufsta (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Leufsta d[en] 24. Novemb[er] 1762.

Högädle Herr Archiater och Riddare.

Jag är Herr Archiatern mÿcket obligerat för anbudet af Påfåglarne till mig fram för någon annan; jag beder allenast först få weta hwad de kosta, emedan jag intet är i stånd att kunna lemna någon Phaeton, af orsak att jag nu ingen har att mista.

Serpula Penis ♀ har jag aldeles intet, och således emottager jag med mÿcken fägnad den som H[err] Archiatern mig offererar. – Om jag hade en förteckning på mina Conchylier, så skulle jag gienast sända densamma; men jag har ännu aldrig fått tid att giöra en catalogue på dem efter Systemet. – Om Gud will ärnar jag resa genom Upsala om en 14 dagar; då skall jag hafwa den ähran att besöka H[err] Archiatern. Finge jag då see de Conchylier som äro till öfwerlopps, så kunde jag säga hwilka jag intet hafwer, emedan jag något när har de mina i mitt minne, så att jag mäst skall kunna weta hwilka mig fattas då jag får se dem. Tillåtes mig detta, så skier mig ett stort nöje. då får jag ock ögna på Sultzes wärk om Jnsecterne.

Jag har nu hela hösten arbetad på afritandet af mina få Americanske Jnsecter, och har dem mäst färdige på Fiärillarne när, som jag lemnad till sidst såsom swårast och hwaraf man redan har de mästa figurer förut i böckerne. Jag har sedt Clerckens målningar på Fiärillarne; färgorne och fläckarne äro wäl lika, men ställningen och kropparnes figur är mig intet till nöjes; han är icke braf contrefejare af Jnsecter, och det är skada.

Jag soupçonerar att ett särskilt genus torde kunna giöras af Apis ichneumonea Syst. p. 578 n:o 27. H[err] Archiatern har sielf funnit att hon ej liknar de andra Bi, ehuru hon har ett snÿte. Men detta snÿte är icke till bakars wiket, utan ligger rätt fram inunder hufwudet. Characteren kan bli: Os maxillis atque proboscide recta el[ler] porrecta. Alae planae (nec plicatae) in omni sexu. Aculeus punctorius reconditus. Hon har mästa likheten med Sphex. – det lilla Bi som finnes här i landet, och är afritat hos Reaumur Tom. 6. tab. 9. fig. 4. 5. 6. 7, blir af samma genus.

På allaVespae har jag funnit en nÿ caractere, som hwarken Jchneumon, Sphex eller Apis har; neml[igen] att inra kanten af de stora ögonen har en uthålkning, såsom en båga el[ler] halfmåne. Alla Vespae äro icke eller utan snÿte, men alla hafwa alae plicatae.

Af orsak att H[err] Archiaterns bref gått till Stockholm, så har jag fått det en postdag senare.

Med mÿcken högaktning förblifwer
Högädle Herr Archiaterns och Riddarens
Hörsamste Tienare
Charles De Geer

upSUMMARY

Charles De GeerDe Geer, Charles (1720-1778).
Swedish. Entomologist and natural
history collector, Leufsta Bruk. Member
of the Royal Swedish Academy of Sciences
in Stockholm and Académie des
sciences, Paris. Corresponded with
Réaumur, Bonnet and other
naturalists. Husband of Catharina
Charlotta Ribbing and father of Emanuel
De Geer. Correspondent of Linnaeus.
thanks Linnaeus for his offer of peacocks, which Linnaeus had given De Geer before anybody else [if this is a reference to a letter, this letter has not come down to us]. De Geer wants to know what they cost. He cannot send a phaeton because he does not have one available.

De Geer does not have the female Serpula penis, so he will be glad to receive the one that Linnaeus has offered him. If he had a list of his shells, he would send it to Linnaeus, but he has never had time to make one arranged according to Systema naturae [De Geer refers to Systema naturae, 10th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
].

De Geer will pass through Uppsala in a couple of weeks, and then he will visit Linnaeus. Then, if Linnaeus could show him the shells available for exchange, De Geer could see which ones he is missing. He remembers rather well which he has. At the same time, he could look at Johann Heinrich Sulzer’sSulzer, Johann Heinrich
(1735-1813). Swiss. Entomologist,
Winthertur.
work on insects [De Geer refers to Die Kennzeichen der InsektenSulzer, Johann Heinrich Die
Kennzeichen der Insekten, nach Anleitung
des Königl. Schwed. Ritters und
Leibarzts Karl Linnaeus. Mit einer
Vorrede des Herrn Johannes Gessners

(Zürich, 1761).
].

De Geer has been busy drawing his American insects, and now he has them all depicted except the butterflies, which are the most difficult ones. De Geer has left them until last, and several of them are already published. De Geer has seen Carl Alexander Clerck’sClerck, Carl Alexander
(1709-1765). Swedish. Entomologist.
Assessor in Stockholm. Correspondent of
Linnaeus.
pictures [De Geer refers most certainly to Clercks’s Icones insectorum rariorumClerck, Carl Alexander Icones
insectorum rariorum cum nominibus eorum
trivialibus, locisqve e C: Linnaei [...
] Syst: nat: allegatis
, 2 vol.,
(Stockholm 1759-1765).
], and though the colours and spots are rather realistic, the stature of the bodies is not good. Clerck is not good at depicting insects.

De Geer thinks Apis ichneumonea should be a separate genus.

Linnaeus has already seen some differences from other bees, and De Geer goes further and describes the differences in greater detail. René-Antoine Ferchault de Reaumur’sRéaumur, René-Antoine
Ferchault de
(1683-1757). French.
Physicist and naturalist. His works
cover geometry, technology, mineralogy,
ornithology. His collections of natural
history objects, mineralogy etc. were
given to the Académie des
sciences after his death. Correspondent
of Linnaeus.
Mémoires pour servir à l’histoire des insectesRéaumur, René-Antoine
Ferchault de
Mémoires
pour servir à l’histoire des
insectes
, I-VI (Paris 1734-1742).
, vol. 6.

De Geer has found a new character in wasps, namely that the interior borders of the large eyes have a hollowing like an arc or a half-moon. All wasps have folded wings.

Linnaeus’s latest letter [this letter has not come down to us] had gone to Stockholm, so De Geer got it one mail later than necessary.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 389-390). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 349-350   p.349  p.350.